Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vypracované otázky na zkoušku z práva životního prostředí

A. Obecná část

Otázka Vypracoval Zk.
1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle
2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam)
3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny)
4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí
5. Základní právní principy ochrany životního prostředí
6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití)
7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce)
8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí
9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy)
10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí
11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí
12. Právo na informace o životním prostředí
13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva)
14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva)
15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí
16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí)
17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc)
18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí
19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí
20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí.
21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)
22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B. Zvláštní část

Otázka Vypracoval Zk.
1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy)
2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické)
3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu
4. Ochrana klimatického systému Země v právu
5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy)
6. Ochrana kvality vod
7. Územní (plošná) ochrana vod
8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany)
9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky)
10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany)
11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů
12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese
13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli
14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle)
15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny
16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody
17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody
18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava
19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny)
20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami
21. Ochrana zvířat proti týrání
22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje)
23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti)
24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady
25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením
26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami
27. Prevence závažných havárií
28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi)
29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady)
30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code