Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny)

 • živočišstvo a rostlinstvo - předmět právní úpravy
  • geograficky původní druhy volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin
   • pravidla nakládání s těmito druhy, ochrana stanovišť, kde se vyskytují
  • zvířata v lidské péči a rostliny pěstované v kultuře
   • nakládání s nimi v majetkových souvislostech
  • nejen ty živé organismy - všechna vývojová stadia (vejce), plody, části těl (kůže, peří, kosti, semena, cibulky, listy,…), výrobky z nich (čajové směsi, krmné směsi, medicinské přípravky, nábytek u tropických dřevin, šperky ze slonoviny,…)

Soukromé právo

Rostliny

 • 507 OZ - součást pozemku
 • 498/2 OZ - oddělené od pozemku → věc movitá
 • vztahuje se na ně ustanovení OZ, včetně majetkových práv

Zvíře

 • už v ŘP - věc
 • 1964 - neupraveno - pojímáno jako věc movitá
 • 2012 - dereifikace zvířete
  • živé zvíře - není věcí (494), má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor
   • obdoba v Německu, Švýcarsku, čl. 13 SFEU,…
   • ustanovení o věcech obdobně, pokud to neodporuje povaze - lze s nimi obchodovat, ale ne právo zadržovací, zástavní, záruční lhůty
   • zvíře je obratlovec i bezobratlý
  • neživé zvíře (včetně částí těl či výrobků z nich)
  • tradiční dělení: zvíře divoké (bez pána) x zvíře domácí
 • v hospodářských chovech se často odráží veřejné právo - 114/1992 - taky na obratlovce i bezobratlé, 246/1992 - jen na obratlovce

Vztah veř. a soukr. práva

 • 3029/2 OZ - nejsou dotčeny předpisy VP
 • celá řada zákonu z oblasti PŽP, evropských nařízení

Veřejné právo

 • tady je těžiště úpravy
 • cíle
  • ochrana biologické rozmanitosti, volně žijících živočichů a rostlin
   • prostřednictvím regulace chování subjektů při nakládání se zvířaty a rostlinami, reflektuje to mzn. úmluvy a evropské předpisy
  • u zvířat je to ochrana všech jedinců bez ohledu na druh zvířat (v podstatě ale jen obratlovci) - proti týrání
   • žádná mzn. úmluva tady nefunguje
 • prameny
  • 95% zvířata, 5% rostliny
  • Ramsarská,… Viz minule
  • evropská úprava - viz minule
  • národní úprava
   • ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ve volné přírodě
    • obecná ochrana druhové biodiverzity
    • zvláštní ochrana druhové biodiverzity
     • konkrétní druhové seznamy často, na kterých má společnost nějaký zvýšený zájem (zranitelné, ohrožené,…) - přísnější režim nakládání s nimi, nabývání vlastnictví k nim apod.
   • ochrana jedinců rostlin a živočichů
    • ochrana rostlin a živočichů v rámci hospodářských a speciálních zájmových činností
     • myslivost, rybářství, šlechtění, plemenitba, pěstování sazenic a osiva apod.
    • ochrana před vnějšími škodlivými vlivy - před různými nemocemi, i od invazivních nepůvodních druhů
    • ochrana a podmínky držení zvířat v lidské péči
 • terminologie
  • Planě rostoucí rostlina = jedinec nebo kolonie rostlinných druhů včetně hub, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně
   • rostlinou jsou všechny její nadzemní i podzemní části
  • zvíře - bez ohledu na druh jsou to často obratlovci, s výjimkami (hlavonožci u pokusů na zvířatech)
   • v zákonech proti týraní, o plemenitbě, o veterinární péči, o zoologických zahradách, hodpodářské chovy
  • volně žijící živočichové - obratlovci i bezobratlí
   • zvláště chráněné druhy bývají taxativně vyjmenovány v příslušných p. předpisech
  • živočich (druh) - v Z o ochranapě p a k, náhrady škod způs. vybranými zvláště chráněnými živočichy, zoo
  • zvěř - Z o myslivosti, jen některé druhy stanovené zákonem
  • ryby a jiné vodní organismy - v Z o rybářství
  • pozorně číst zákony a uvědomit si souvislosti - pokud chráněné zvíře na seznamu zvěře, zákon o myslivosti se na něj použije jen omezeně

Nabývání vlastnictví některých durhů volně žijících živočichů

 • nabývání
  • zákon o myslivosti
  • zákon o rybářství
  • zákon o ochraně přírody a krajiny
 • pozbývání
  • OZ
  • speciality v rámci veřejného práva
  • nikdo nesmí zabít zvíře bez zákonného důvodu - pak vypočítány zákonné důvody - výkon práva myslivosti, práva rybářského apod.

Ilegální pronásledování, otravy, vykrádání hnízd, pašování, zabíjení

 • sankce
  • TZ - 293, 294 (obecné SP) a 299-307 (speciální SP)
   • pytláctví, týrání zvířat, šíření nakažlivých chorob,…
   • u zabití, zastřelení, otrávení - u méně ohrožených druhů tak 2 roky, u kriticky ohrožených až 8 let
   • u organizovaného zločinu - také až 8 let
   • některých se mohou dopustit i PO
  • zvláštní zákony - přestupky a jiné správní delikty
   • zabavení nelegálně drženého živočicha nebo rostliny
   • odebrání týraného zvířete

Obecná ochrana druhové biodiverzity

114/1992 ochrana geograficky původních druhů české a evropské přírody povinnost subjektů příspívat obecné ochraně - 5, 5a, 5b orgán může činnosti sledovat, pokud by to ohrožovalo živočichy, rostliny → řada činností zakázána, řada lze povolit na základě 5b za dodržení nějakých podmínek (regulace odstřelem - nesmí tím dojít k ohrožení populace) v případě regulace invazních nepůvodních druhů i další zvláštní zákony plus Nařízení EU z roku 2014 (prevence a regulace těchto druhů) škody způsobují připravuje se seznam druhů v EU, pak až bude nařízení účinné

Zvláštní ochrana druhové biodiverzity

 • výčet druhů
 • 114/1992
 • 115/2000
 • 100/2004 + nařízení 338/97/ES - CITES
 • zvýšený zájem na jejich ochraně a biodiverzity
 • přísná omezení nakládání s těmito druhy
 • zvláštní ochrana původních druhů
  • druhová
  • územní
  • ve 114/1992
  • stupně ohrožení od 1 do 3 - kriticky, silně, ohrožený
  • červený seznam mezinárodní unie pro ochranu… (IUCN) - vědecký základ
  • druhové seznamy ve vyhlášce 395/1992 Sb.
  • i na kožešiny, na preparaci mrtvého ptáka apod. se vztahuje ochrana (mrtvé jedince, část, výrobek)
  • TČ již jen útok proti 1 jedinci zvlášť chráněnému
  • 49, 50 - základní ochranné podmínky
  • 56 - výjimky - společný režim
  • výjimky rozhodnutím nebo OOP
  • sysel - často na letištích, travnatých nízkých porostech - vyhlašuje se pro něj územní ochrana, měl se stát logem pro pražské OH
 • územní ochrana
  • ptačí oblasti
  • evropsky významné lokality - ochrana stanoviśť, ochrana ohrožených druhů rostlin
  • náhrada škod - seznam šesti druhů na seznamu chráněných druhů (bobr, vydra, medvěd, vlk, rys, los) → aby nežádali o povolení k odstřelu, netrávili je - dřív i kormorán, za něj se vyplácelo hodně, proto to MF zarazilo
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code