Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny

 • založená na ochraně všech druhů a jejich biotopů, kde se vyskytují - určité povinnosti subjektů
 • není-li něco v pořádku, hrozí poškození - lze nařídit změnu činnosti, podmínek činnosti

Územní ochrana

 • územní systém ekologické stability - spíš koncepční nástroj - prověřovat území ČR, co se kde vyskytuje, v jakém je to stavu, odborný podklad do různých plánů a projektů
 • významné krajinné prvky - ex lege rašeliniště, rybníky, jezera,… a další ex actu
  • souhlas orgánu ochrany přírody k umisťování staveb, odvodňování, úpravu vodních toků atd. - územní plánovači tam nemůžou naplánovat co by chtěli
 • krajinný ráz - ochrana hodnot přírodních, krajinářsko-estetických
  • k umisťování a povolování staveb, které by ho mohly změnit krajinný ráz je nutný souhlas orgánu ochrany p a k - ve formě závazného stanoviska většinou
  • přírodní parky - tradice okolí měst - není to typ zvláště chráněného území, ale je to jedna z forem ochrany krajinného rázu
 • přechodně chráněná plocha - nevyskytují se tam běžně nějaké druhy, ale najednou se tam objeví, zahnízdí tam, nebo se nalezne paleontologický nález - pokud by to neexistovalo, vyhlásilo by se chráněné území, které by trvale zatížilo vlastníka - tohle je jen do doby, kdy vyvedou mláďata a zase odletí
  • lze získat náhradu újmy
 • ochrana dřevin rostoucích mimo les
  • princip povolení ke kácení dřevin orgánu ochrany p a k, někdy předepsán jiný postup nebo není nutné nic (u stromů do 80 cm obvodu ve výši 130 cm či keřové plochy do 40 m2, u ovocných drevin na vyjmenovaných pozemcích)
 • ochrana neživé přírody
  • jeskyně - podzemní prostory, nejsou předmětem VP
   • zákaz poškozování či měnění dochovaného stavu
   • povolení k průzkumu
   • povinnosti při objevení jeskyně v rámci dobývacího prostoru
  • paleontologické nálezy - chybí úprava vlastnictví, chybí povinnost nahlásit

Druhová ochrana in situ

 • obecná ochrana genofondu - všech volně žijících druhů živočichů a všech planě rostoucích rostlin
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code