Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle)

 • územní (NP) a druhová ochrana (zvířata, rostliny)
 • tradice - od poč. 19. století snahy vlastníků velkých lesních komplexů zastavovat dosud běžné hospodaření v těch lesích a ponechávat určité lesní komplexy bez zásahů - např. skalní města - často umělci a přírodovědcí inspirovali ty majitele panství k zachování části majetku v nezměněném stavu i pro své potomky (Šumava, Novohradské hory, České Švýcarsko)
 • státy začaly mít zájem na ochraně v poslední třetině 19. století - jen ojediněle vyhlašování některých chráněných území státem
 • územní ochrana - iniciativy soukromých vlastníků
 • ochrana fauny - to si stát vzal za své, už 1870 určitá ochranářská legislativa - že někteří ptáci jsou užiteční (žerou přemnožené myši, hmyz)
 • komplexní zákony - 1956 zákon o ochraně přírody - vydržel přes 40 let, základ tam byl, ale neopíralo se to o oblast mzn. práva, chyběla návaznost na územní plánování, chybělo omezení výkonu VP z důvodu ochrany přírody, nebyla tam dlouho ani kontrolní a sankční ustanovení do 1986 (novela)
 • od 90. let 20. stol. komplexní ochrana přírody, krajiny, fauny a flory
 • stává se součástí PŽP od 90. let
 • opora v mzn. p. a p. EU

Mnohostranné mzn. úmluvy

 • Ramsarská - 1971 - regulace činnosti, zachování příznivého stavu mokřadů (bažiny, rašeliniště, tekoucí vody sladké, slané vody - mělká pobřeží moře)
  • z ČR 14 území na seznamu; je tam seznam i území v ohrožení z důvodů znečišťování nebo plánování staveb vodních děl, tady na tom seznamu 4 lokality z ČR - třeboňská soustava kvůli znečištění vody kvůli nadměrnému chovu ryb, 3 moravská území v cestě kanálu Dunaj
 • Světové kulturní a přírodní dědictví (ochrana přírodních lokalit) - 1972 - i ochrana uměle vytvořených lokalit - Stonehenge, pyramidy, opera v Sydney, Tugendhat,… - zas i seznam ohrožených lokalit - NP v Africe, NP Galapágy
 • Washingtonská (regulace obchodu s exempláři ohrožených druhů CITES) - kategorie, komerční obchod vyloučen, další dvě kategorie - ne tak přísný režim
 • Bonnská (stěhovavé druhy) - seznamy kriticky ohrožených druhů, vodní cesty pro nějaké ryby
 • CBD (biodiverzita) - snaha řešit veškeré problémy, je to rámcová úmluva, spoustu témat nakousla, nedodělala, předpokládají se dodatečné protokoly, proto zatím jen opora pro vnitrostátní úpravy - územní ochrana, posuzování záměrů (EIA), využívání znalostí z genetických zdrojů, podpora vědy a výzkumu, udržitelné používání přírodních zdrojů
 • + desítky regionálních úmluv

Legislativa EU

 • ochrana druhů in situ
  • Podle směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích a nařízení o invazních nepůvodních druzích
 • regulace lovu a obchodu podle jiných předpisů (kožešinová zvířata, ploutvonožci, velryby, delfíni) - nic o ochraně jejich prostředí, prostě tahle zvířata nelze lovit a nelze jejich kožešiny dovážet na území EU, u delfínů to řeší otázky rybolovu šetrným způsobem tak, aby se lovily jen ty ryby a nedocházelo k úmrtí i dalších - např. delfínů
 • regulace obchodování s druhy podle CITES - transpozice té mzn úmluvy
 • ochrana druhů ex situ - ZOO - podmínky zakládání zoologických zahrad
 • pravidla welfare, pravidla veterinární a rostlinolékařské péče

Česká legislativa

 • ochrana přírody a krajiny
 • náhrada škod způsobených vybranými ohroženými živočichy
 • další zákony související: územní plánování, posuzování vlivů EIA, SEA, ochrana lesních ekosystémů, ochrana vod a vodních ekosystémů, ochrana ZPF,…
Ochrana přírody a krajiny 114/1992 Sb.
 • rozumí se tím vymezení péče státu a FO a PO o dále vymezené předměty ochrany (demonstrativní výčet předmětů ochrany, činností subsumovaných pod pojem péče)
 • právní rámec praktické ochrany přírody a ktajiny
  • obecná ochrana
   • územní - lokality, stanoviště,…
   • druhová - jedinci
  • zvláštní ochrana
   • územní - občas dojem, že když tam není územní ochrana, dá se tam dělat všechno - tak to není, hlavně s územním plánováním souvisí obecná ochrana
   • druhová
   • individuální - neví se, jestli cílem je ochrana druhová nebo územní - národní parky
  • evropská
   • územní - směrnice o ochraně stanovišť
   • druhová
  • právní nástroje společného charakteru - práva a povinnosti vlastníků pozemků v různých souvislostech
  • organizace státní správy
   • ústřední orgán státní správy - jen MŽP, ne jako u půd a u vod dělené s MZe
   • Agentura ochrany přírody a krajiny - od 1.1.2015 je to orgán ochrany přírody aspoň pro CHKO
   • veřejná stráž - stráž přírody
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code