Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

Prameny právní úpravy

 • směrnice Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC směrnice) – potom 2008/1/ES
 • od 7. 1. 2014 směrnice EP a Rady 2010/75/EU o integrované prevenci a omezování znečištění
 • zákon 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění a o integrovaném registru znčišťování

Cíl a základní prvky právní úpravy

 • dosáhnout maximální ochrany ŽP jako celku prostřednictvím integrovaného rozhodování, kterému podléhají vybraná řízení – v konkrétní podobě je to existence standardů kvality
 • zabezpečit dodržení standardů kvaliy ŽP (EQS – enviromental quality standards)
 • nástroj procesní povahy
 • integrovanému rozhodování podléhají obligatorně zařízení, ve kterých probíhají činnosti uvedené v příloze 1 k zákonu o integrované prevenci (stávající/nová řízení)
 • fakultativně i v případech jiných zařízení na základě žádosti provozovatele - že by dal přednost integrovanému rozhodování před rozhodováním podle složkových předpisů
 • jde o výsledek - EU chce, aby se to integrovalo ve výsledku, nemuselo by to být jedno řízení, ale my to tak máme, ale bohužel jen procesně

Předmět povolování

 • zařízením je stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna nebo více činností uvedených v příloze 1 k zákonu (např. lakovna, chov dobytka… v průmyslovém měřítku), probíhající v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění
  • např. automobilka se posuzuje integrovaně i když je tam lakovna a kotelna atd. a ty jsou uvedeny v zákoně zvlášť
 • cca 1500 zřízení v ČR / 52 000 v EU
 • př. energetika, chemický průmysl, nakládání s odpady, intenzivní chovy drůbeže, prasat

Integrované rozhodování

 • účelem je stanovit závazné provozní podmínky zařízení
 • podmínky jsou součástí integrovaného povolení a zahrnují např. emisní limity pro znečišťující látky, podmínky pro nakládání s odpady,…
 • měřítkem jsou BAT – nejlepší dostupné techniky
  • technika - použitá technologie + způsob, jak je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu
  • dostupnost – existuje v průmyslovém měřítku, použití za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy
  • nejlepší – nejúčinnější z hlediska dosahování ochrany ŽP jako celku
 • referenční dokumenty o BAT technikách – BREF (technické popisy a návody a maximální možné optimální řešení)
 • závěry o BAT (shrnutí BREF dokumentů)
  • závazné
  • provádějící rozhodnutí Komise

Průběh řízení

 • příslušný je krajský úřad
 • ostatní subjekty
  • žadatel – provozovatel zařízení
  • ostatní účastníci řízení
   • dotčené orgány státní správy – ty, které by jinak rozhodovaly podle složkových předpisů ??např. profesní komory (dobré, protože výrobci cementu vědí jak se nejlépe dá dělat výroba cementu a taky je to pro ně konkurence, když se dělá nová cementárna, takže jí to neulehčí → výhoda pro ŽP i všechny ostatní)??
   • odborně způsobilá osoba – FO nebo PO, která je autorizovaná k tomu se vyjadřovat, jejím úkolem je posoudit na žádost úřadu návrh podmínek podmínek provozu z hlediska aplikace nejlepších dostupných technik
   • veřejnost
   • dotčené územně samosprávné celky
   • dotčený stát - může-li být ovlivněno jeho území
 • žádost podáná provozovatelem zařízení (popis zařízení a jeho vlivů na životní prostředí, základní zpráva, návrh závazných podmínek jeho provozu)
 • vyjádření odborně způsobilé osoby
 • obsah integrovaného povolení - podmínky provozu, monitorování a vyhodnocování, ukončení provozu

Integrované povolení

 • na dobu neurčitou, ale každých 8 let probíhá kontrola, jestli to stále odpovídá nejlepším dostupným technikám (např. změna dostupnosti)
 • provoz zařízení podléhá pravidelné kontrole (od 1 do 3 let) ze strany státních orgánů (např. ČIŽP) – nutná kontrola (jiná než integrovaného povolování) jde o to, jestli dodržuje to povolené

Vztah k jiným řízením

 • EIA – posuzování vlivů na ŽP předchází integrovanému povolování
 • řízení podle stavebního zákona – bez pravomocného integrovaného povolení nelze vydat stavební povolení (existují výjimky)

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code