Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

Úvod

 • specifický postup, jehož cílem je posoudit vlivy realizace určité činnosti na ŽP ještě před tím, než je rozhodnuto o jejím uskutečnění (tj. směřuje do budoucnosti)
 • projevem principu prevence a integrace
 • odbornost, účast veřejnosti, informace

Typy posuzování

 • EIA = posuzování záměrů (projektové posuzování), jehož předmětem je posouzení vlivů určitých konkrétních záměrů (např. staveb jako výstavba Temelína, obchvat města apod.)
 • SEA = koncepční (strategické) posuzování, jehož předmětem je posouzení vlivů realizace koncepčních dokumentů, plánů apod. (např. územně plánovací dokumentace)

Mezinárodní a unijní právo

 • Úmluva o posuzování vlivů na ŽP s přeshraničními vlivy (Finsko, Espoo, 1991) - základní prvky procesu EIA v případě záměrů s přeshraničními vlivy na ŽP
  • Protokol o strategickém posuzování ŽP
   • (= Protokol o SEA, Kyjev, 2003)
 • Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti při rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech ŽP (Aarhus, 1998) - i u posuzování vlivů
 • Směrnice Rady 2011/92/ES o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na ŽP, ve znění Směrnice Rady 97/11/ES, Směrnice 2003/35/ES a Směrnice 2009/31/ES
 • COM (2012) 628 final
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na ŽP

Vnitrostátní právní úprava

 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP
 • Vyhláška MŽP č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na ŽP
 • Vyhláška MZd č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

EIA = Environmental Impact Assessment

 • posuzování podléhají v zákoně vymezené záměry, za které se považují stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k zákonu, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit ŽP (Kategorie I – obligatorně posuzované a Kategorie II – fakultativně posuzované) a jejich významné změny
 • smyslem posuzování vlivů je vygenerovat nějaké informace (není to vydat povolení k tomu či onomu apod.) → jinak bychom tuto informaci nezískali, protože by o ní nebyl zájem
  • informace jsou podkladem pro rozhodování o zamýšlené činnosti - aby mohly být správně nastaveny podmínky
 • 1. otázka - u kterých záměrů nelze vyloučit, že budou mít významný dopad na ŽP? → na konci procesu lze odpovědět, zda to ten významný dopad mít bude nebo ne
 • kategorie I (příklad) - obligatorně posuzované záměry
  • povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven s kapacitou nad 500 tis. m2 / rok celkové plochy úprav
 • kategorie II (příklad) - fakultativně posuzované záměry
  • povrchová úprava kovů a plastických materiálů, včetně lakoven od 10 000 do 500 000 m2 / rok celkové plochy úprav

Rozsah posuzování

 • posouzení podléhají vlivy na obyvatelstvo a vlivy na ŽP, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy, a na jejich vzájemné působení a souvislosti

Způsob posuzování

 • zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na ŽP
 • posuzuje se vždy nulová varianta (neprovedení záměru) a aktivní varianta (provedení)

Subjekty zúčastněné na procesu

 • oznamovatel = osoba, která hodlá záměr provést
 • příslušný správní úřad - MŽP, nebo krajský úřad
 • zpracovatel dokumentace/posudku - osoba autorizovaná MŽP (Mzd)
 • dotčené orgány státní správy hájící veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů
 • dotčené územně samosprávné celky (obce, kraje) – ÚSC, jehož územní neb obyvatelstvo by mohlo být provedením záměru dotčeno
 • veřejnost - každý - připomínky v navazujícím řízení
 • dotčená veřejnost - PO, jejímž předmětem činnosti je ochrana ŽP, hlavní činností není podnikání, vznikla alespoň 3 roky před dnem vydání negativního rozhodnutí, nebo ji podporuje svými podpisy alespoň 200 osob
  • může se stát účastníkem v navazujícím řízení
 • dotčený stát - jehož území může být ovlivněno

Fáze procesu posuzování

 • podání oznámení - oznámení podává oznamovatel příslušnému úřadu (kraj nebo MŽP - když vliv na více krajů)
  • u podlimitních záměrů je to oznámení zjednodušené
 • předzjišťovací řízení - u podlimitních záměrů - úřad rozhodne, zda to postupuje do zjišťovacího řízení nebo ne
  • závěr není přezkoumatelný
 • zjišťovací řízení (Screening / Scoping)
  • účelem je
   1. rozhodnout o konání posuzování v případě kategorie II a změn záměrů kategorie I
    • v případě negativního závěru → je to správní rozhodnutí! - i když ten proces není správním řízením, je to první úkon v řízení, je soudně přezkoumatelný - dotčená veřejnost může podat žalobu (7/9), soud musí rozhodnout do 90 dnů (asi pořádková lhůta)
   2. stanovit podmínky pro zpracování dokumentace
 • zpracování dokumentace
  • už ten scoping - posuzování parametrů
  • cílem je identifikovat a posoudit ty vlivy na ŽP
  • zpracování zajišťuje oznamovatel prostřednictvím autorizované osoby
  • varianty řešení („nulová“ varianta)
  • základní náležitosti jsou uvedeny v zákoně
 • zadání a zpracování posudku
  • zpracování posudku zadává příslušný správní úřad autorizované osobě, základní náležitosti jsou uvedeny v zákoně
  • posudkář hledá na dokumentaci mezery, chyby - kdyžtak to vrátí k dopracování
  • součástí posudku je návrh stanoviska
 • veřejné projednání
  • fakultativní fáze
  • koná se v případě podání nesouhlasného vyjádření k dokumentaci nebo posudku
 • vydání stanoviska
  • je to závazné stanovisko (obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí), dřív to byl odborný podklad pro rozhodnutí, věcně nezávazný
  • je jedním z podkladů územního rozhodnutí
  • stanovisko vydává příslušný správní úřad
  • základní náležitosti jsou uvedeny v zákoně
  • kladné či záporné stanovisko ještě předem nějak nepredikuje, jak to dopadne (mohou tam pak být špatné podmínky apod.)

Přezkum procesu EIA

 • obrana proti závaznému stanovisku až napadením finálního rozhodnutí
 • §65 SŘS jako součást přezkumu rozhodnutí
 • dotčená veřejnost - účast v navazujících správních řízeních (např. spolek, obec, vyjádření k oznámení / dokumentaci / posudku, vyjádření zahrnuto alespoň zčásti do stanoviska, zájmy jsou v navazujícím řízení dotčeny, §65 odst. 2 SŘS
 • soudní přezkum (spolek, tj. opět o.s. / o.p.s., obec – vyjádření k dokumentaci nebo posudku, §66 odst. 4 SŘS)

Zvláštní případy posuzování vlivů na ŽP

 1. Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000)
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§45h a §45i) → veřejný zájem, neexistence mírnějšího variantního řešení, kompenzační opatření
 2. Biologické hodnocení („malá EIA“)
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§67) → obecná, zvláštní územní a druhová, podklad pro rozhodnutí OOP

SEA = Strategic Environmental Assessment

 • koncepce (strategie, politiky, plány nebo programy) → zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané, dále stanovující rámec pro projekty z přílohy 1. (EIA projekty), konečně pak z oblasti zemědělství, rybářství, průmyslu, dopravy, cestovního ruchu, územního plánování atd.
 • obligatorní posuzování - pokud koncepce zahrnuje území více než jedné obce
 • fakultativní posuzování - dotčené území je tvořené územním obvodem jedné obce, změny koncepcí
 • celostátní - politika územního rozvoje, plán odpadového hospodářství ČR, národní plány povodí, státní surovinová politika,…
 • regionální - zásady územního rozvoje, POH krajů, krajské energetické koncepce
 • místní

Způsob posuzování

 • integrální součást tvorby příslušné koncepce → rozsah posuzování, referenční datum, synergické účinky jiných koncepcí, opatření k předcházení, zmírnění a kompenzaci negativních vlivů

Proces posuzování

 1. oznámení (předkladatel)
 2. zjišťovací řízení
 3. vyhodnocení vlivů (posuzovatel) - součástí návrhu koncepce
 4. veřejné projednání návrhu koncepce - obligatorní
 5. stanovisko
 6. monitoring
 • zveřejnění koncepce, včetně odůvodnění a monitorovacích opatření
 • zvláštní režim : územně plánovací dokumentace (10i) ZPV), koncepce zpracovávaná ústředním správním úřadem (§10j) ZPV)

Koncepce zpracovávané ústředními správními úřady

 • předkládané vládě ke schválení
 • posuzování zajišťuje MŽP
 • ÚSÚ povinen zajistit vyhodnocení vlivů posuzovatelem a zveřejní návrh koncepce na internetu
 • vyjádření do 30 dnů ode dne zveřejnění (k vyjádřením po lhůtě se nepřihlíží)
 • MPŽ stanovisko k návrhu koncepce
 • absentuje zjišťovací řízení („scoping“) → x veřejnost
 • vyjádření veřejnosti až ve velmi pozdní fázi (dle té úmluvy by měla být veřejnost zapojena již v rané fázi řízení)

SEA a postupy podle stavebního zákona

 • existence procesní úpravy vzniku koncepce podle Stavebního zákona
 • obligatorně - PUR a ZUR
 • fakultativně - územní plány (obcí)
 • součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
 • mj. úkol územního plánování - vyhodnocení vlivů
 • součástí vyhodnocení vlivů na ŽP (příloha Stavebního zákona) a vlivů na EVL či ptačí oblast
 • §4, odst. 2, písm. a) a písm. b) ve Stavebním zákoně je důležitý

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code