Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí

Územní rozhodnutí

 • územní plán se naplňuje územními rozhodnutími
 • jen na jejich základě lze uskutečnit záměry obsažené v ÚPD
 • individuální správní akty, vydávají to správní úřady v územním řízení - lze se odvolat, soudní přezkum
 • o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o scelování/rozdělování pozemků, o ochranném pásmu
 • vyjadřují se speciální orgány státní správy - vyjadřují se specializované orgány
 • od právní moci platí dva roky - do té doby to musím přeměnit nebo požádat o další rozhodnutí - stavební povolení
 • nesmí být v rozporu s územním plánem (s ÚPD)
 • nevydává se, pokud jej nahrazuje regulační plán
 • někdy postačí územní souhlas - dotčené orgány souhlasí,…
 • lze nahradit i veřejnoprávní smlouvou

Územní opatření

 • rozhodnutí se týká většího množství adresátů
 • opatření obecné povahy
 • stavební uzávěra - zákaz nebo omezení stavební činnosti
 • územní opatření o asanaci území - území postižené živelní pohromou, závažnou havárií - jaké stavby odstranit apod.

Stavební část - už to nepatří do plánování:

Stavební povolení

 • formou individuálního správního aktu
 • stavební úřad vydává (nejčastěji obecné - dvojkové, trojkové obce, kraje, MMR)
 • věznice povoluje Min. sprav. - řízení moc veřejné nebude (stejně tak u jaderných elektráren apod.)
 • mohou se stanovit podmínky, za nichž se vydává
 • vždy se stanoví účel stavby
 • má dva roky platnost, lze požádat o prodloužení, max na 5 let - do té doby musí zahájit stavbu, kopat základy, ne jen poklepat základní kámen
 • limit k dostavení není
 • návrhové řízení, až na výjimky
 • 2 okruhy výjimek - není potřeba povolení
  • volné - 103 StavZ
  • 105 an. - ohlášení - stavby pro bydlení nebo rodinnou rekreaci do 150 m2, nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví
 • zase dva roky platnost, musím začít stavět
 • těžká úvaha zda volné, ohlášení nebo povolení - jít se zeptat příslušného stavebního referenta na stavební úřad
 • státní dozor - provádí stát
 • technický dozor - odborná firma to musí dělat
 • stavbyvedoucí - vede stavbu, odpovídá za ni
  • vede stavební deník

Kolaudace

 • schválení převzetí stavby do užívání
 • 2 formy - kolaudační souhlas (není to individuální správní akt) nebo oznámení o převzetí stavby do užívání
 • předčasné užívání - bez kolaudace - mosty, jaderná elektrárna
 • odstranění stavby - ohlásit stavebnímu úřadu, může stanovit podmínky
  • někdy SÚ musí přikázat odstranění
 • terénní úpravy - mění se odtokové podmínky vody
 • nepovolené/černé stavby - bez povolení, nad jeho rámec nebo bez ohlášení
  • musí se odstranit - zahájí se řízení o odstranění stavby, když zažádá o dodatečné povolení, toto řízení se přeruší - orgány musí dát povolení
 • SEA - strategické posuzování vlivu
 • EIA - u územního rozhodnutí
 • IPPC - u stavebního řízení
 • u kolaudace někdy rozhodnutí hygienika

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code