Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí

 • Raumplanung, physical planning/landuse planning
 • stavební zákon 183/2006 Sb. to upravuje
 • jde o funkční využití území - k jakému učelu lze využít ten který pozemek
 • vybalancování trvale udržitelného rozvoje území (věci ekonomické, společenské, environmentální - něco z toho se pak upřednostní)
 • úkolem je zejména
  • zjišťování a posuzování stavu území
  • stanovení koncepce rozvoje území
  • regulace funkčního a prostorového uspořádání území
  • prověřování a posuzování potřeby změn v území
  • určování nutných asanačních a rekultivačních zásahů do území,…
 • celospolečenské veřejné zájmy řeší (příznivé ŽP, hospodářský rozvoj, soudržnost obyvatel území)
 • soustavně a komplexně řeší funkční využití území
 • část územní
  • územně plánovací podklady - koncepční
  • politika územního rozvoje - koncepční
  • územně plánovací dokumentace - koncepční
  • územní rozhodnutí, regulační plán, územní opatření - realizační nástroje
 • stavební řízení (stavební povolení) a kolaudační řízení

Územně plánovací podklady

 • územně analytické podklady (rozbor dochovaného stavu území) a územní studie (jak se to bude rozvíjet, ověřuje možnosti a podmínky změn v území) - východiska
 • dělaj to urbanisti, architekti apod. - experti
 • nemá to přímou právní závaznost
 • je to podkladový materiál pro PÚR, ÚPD a pro rozhodování o území
 • mapy, výkresy a textová část
 • na úrovní obce se zpracovávají

Územně plánovací dokumentace

 • vlastní územní plany
 • zásady územního rozvoje - územní plán kraje
  • opatření obecné povahy
  • přijímá ho zastupitelstvo kraje
  • vymezí plochy nadmístního významu, plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby,…
 • územní plán obce
  • zastupitelstvo obce opatřením obecné povahy ho přijímá
  • vymezí zastavěné území, zastavitelné plochy,…
  • projednává se to, dávají se připomínky (ty může dát každý), námitky (jen vlastníci dotčení návrhem řešení, oprávněný investor, zástupce veřejnosti (10 % nebo nejméně 200 občanů))
 • regulační plán
  • pro část obce/kraje/voj. újezd
  • detailní - jde až na parcely
  • zastavovací plán
  • může nahradit územní rozhodnutí, protože je tak detailní

Politika územního rozvoje - územní plán ČR

 • stát si vymezí, jaké jsou jeho požadavky - kde budou atomové elektrárny, hlavní koridory,…
 • požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování
 • Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje návrh
 • přijímá ji vláda usnesením - někdy kritizováno, že by to mělo být nařízení
 • právně závazná pro tvorbu ÚPD a pro rozhodování o území
 • nižší úroveň mjsí být v souladu s vyšší
 • čím se nezabývá vyšší úroveň, může být součástí nižší, pokud to není vyloučeno
 • územní plán je celý závazný - boj o tři klíčové okruhy:
  • funkční využití území (co bude jakou barvou)
   • vymezení zastavěného a zastavitelného území (intravilární = zastavěné), extravilární výjimečně - něco to stojí přivést tam vodu, plyn, elektřinu apod.
  • vede se boj o hranice - každá obec chce růst
  • veřejně prospěšné stavby - kvůli vyvlastnění to má význam
 • nový územní plán nahrazuje ten starý
 • každý územní plán je kompromis

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code