Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí)

 • odpovědnost státu za ochranu ŽP
 • článek 7 Ústavy - stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochrany přírodního bohatství
 • vytvoření právního rámce ochrany ŽP i institucionálního zajištění
 • ÚS nálezy
 • podíl všech tří úseků státní moci (moc zákonodární, výkonná, soudní)
  • výbor pro ŽP PS - „výroba“ zákonů
  • správní soudnictví – vnější kontrola činnosti veřejné správy
  • vláda – přijímá politiky (státní politika ŽP), zřizuje CHKO, kontrolní funkce,…
  • vlastní výkon správní činnosti v oblasti ochrany ŽP – orgány veřejné správy
 • obecná x zvláštní - podle věcné působnosti

Organizační struktura

 • ministerstva (ústřední správní úřady)
  • MŽP, M zemědělství, v menší míře MMR, MZDR, MPO, MŠMT, MK, MF
 • speciální orgány státní správy
  • ČIŽP – podřízena MŽP
  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
   • státní dozor nad jadernou bezpečností jaderných zařízení, nad zacházením s odpady (vyhořelé palivo), nad jadernými materiály
  • Český báňský úřad - věci horní a báňské
  • správy NP a CHKO (SCHKO součást Agentura Ochrany Přírody a Krajiny ČR)
 • odborné instituce působící v ochraně ŽP
  • nemají rozhodující pravomoc, zpravidla zřizovány a podřízeny některému z ministerstev, zajišťují výkon odborných, monitorovacích, výzkumných a evidenčních činností
  • ČHMÚ - měřící stanice, zpracování výsledků pozorování,… pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie
  • CENIA - shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí
  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • ústřední orgány
  • MŽP
   • vykonává vrchní státní dozor ve věcech ochrany ŽP (vrchní státní dozor – nikdo neví, co to je; státní dozor se ví, ale vrchní?)
   • ústřední orgán státní správy pro
    • státní ekologickou politiku
    • ochrana ovzduší, přirozené akumulace vod, vodních zdrojů a jakosti povrchových a podzemních vod – Ústřední vodoprávní úřad (sdílená působnost MŽP a MZem), přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu (jen MŽP!)
    • oblast odpadového hospodářství, nakládání s obaly a odpady u obalů, myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích (mimo ně je to MZem!), GMO, chemické látky, posuzovní vlivů na ŽP, geologie („průzkum“ - povoluje)
   • OVSS I až IX – detašovaná pracoviště, odbory ministerstva (odbor výkonu státní správy)
   • koordinační činnost všech ústředních orgánů státní správy ve věcech ŽP
  • MZem – vodní, lesní hospodářství; zemědělství; myslivost, rybářství a lesy mimo NP, veterinární a rostlinolékařská péče, IPPC
  • MMR – územní plánování a stavební řád
  • MZdr – ochrana veřejného zdraví, hluk, vibrace, neionizující záření, EIA, chemické látky, lázeňství
  • MPO – surovinová politika, využívání nerostného bohatství, obaly, IPPC
  • MŠMT – ekologická výchova a osvěta
  • MF – kontrola pohybu (přeshraniční i vnitrostátní) věcí – odpady, chemické látky, GMO, živočichové, rostliny
  • ČIŽP
  • SÚJB – ionizující záření a atomová energie; SÚRAO (Správa úložišť radioaktivního materiálu/odpadu) – státní monopol na provoz „skládek“ těchto odpadů
  • Český báňský úřad - k němu je 8 obvodních báňských úřadů, které sídlí v místech, kde dochází k těžbě
 • regionální a místní úřady - rozhodovací místa o jednotlivých otázkách
  • regionálníkrajské úřady, MHMP – zřizují odbory pro ŽP
   • přenesená působnost - vymezena jednotlivými zákony
   • samospráva
  • místníobecní úřady (1., 2., 3. stupně)
   • přenesená působnost - vymezena jednotlivými zákony
   • „systémová podjatost“
   • samospráva - územní plánování, odvoz odpadů, ovzduší, veřejná zeleň
   • střet státní správy a samosprávy – územní plánování
  • speciální
   • správy NP a CHKO (vykonávají správu i mimo území u přírodních památek atd.)
   • orgány hygienické, veterinární, rostlinolékařské, obvodní báňské, újezdní úřady

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code