Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí

 • ŽP jako celek není objektem vlastnického práva
  • vlastněny jsou jen některé složky nebo součásti ŽP
 • veřejné a soukromé právo se velmi ovlivňují a jsou propojeny
 • anglická doktrína dělí na owned (může být ve vlastnictví – soukromoprávní i veřejnoprávní regulace) a unowned (nemůže být ve vlastnictví – jen veřejnoprávní ochrana)
 • v ČR:

Vlastnitelné

 • půda (nemovitosti) – může být degradována, ale nelze zničit – pozemek tam vždycky bude (i když bude víc/míň svažitý/bahnitý…)
  • vše spojeno s pozemky – půda ve smyslu zeminy, rostlinstvo (§ 507 NOZ)
  • není součástí pozemku – nerostné bohatství – horní zákon říká, že nerosty dělí na vyhrazené (ve výlučném státním vlastnictví – hypotetické vlastnictví, musí se k tomu dostat; nejsou součástí půdy) a nevyhrazené (jsou součástí pozemku – písek, kámen, štěrk… ale i k nim je potřeba souhlas s těžbou)
 • živočichové držení a ovládaní člověkem

Nevlastnitelné

 • ovzduší – není, nemá hmotnou podstatu; když z toho něco chytneme, vysrážíme a zhmotníme, tak to pak hmoutnou podstatu má (popílek → odpad)
 • voda podle ovladatelnosti
  • tekoucí vodanelze vlastnit (není předmětem VP)
   • podzemní vodu také nelze vlastnit
   • x legálně odebraná voda – obecné užívání (konvicí, kýblem z vodního zdroje na zalití zahrádky), speciálním povolením (odběr čerpadlem…) → když už to je odebrané, je to věc genericky určená, není už povrchovou nebo podzemní vodou
   • ! pozemky, na kterých je voda
    • základní – pozemky s vlastní výměrou, na nichž je tekoucí voda (koryta řek), jsou ve vlastnictví
     • Správy povodí – státní podniky, je to management, nikoli správní úřad, např. rozřežou padlý kmen pilama
    • vodní plochy – jezera, rybníky, nádrže – může vlastnit kdokoliv
     • komu patří ryby v rybníce?
     • rybník, nádrž – stavby (superficies solo cedit + předkupní právo)
 • volně žijící živočichové
  • živočich x zvíře x zvěř – vícekrát v různých zákonech, nikdy totožně
   • živočich - ZoPK – každá živá bytost odlišná od rostliny, která není člověkem (obratlovci, bezobratlí)
   • zvíře – veterinární zákon, zákon proti týrání – oba zákony definují jako obratlovce a veterinární zákon navíc přidává včelu (hospodářské důvody); § 494 NOZ – nedefinuje, v důvodové zprávě je, že to může být i bezobratlý → není to věc, ale použijí se na něj ustanovení o věci, když to neodporuje její podstatě ← ale jen, pokud je ovládáno v držbě např. domestikované (pes), chované v ZOO (sloni), druhy zdomácnělé chovající se po generace (andulky)
   • zvěř – zákon o myslivosti, vybrané druhy
   • x volně žijící živočichové – jsou res nullius, protože je nelze ovládat (vnitrostátně i přeshraničně) – neovladatelné přírodní síly
  • přivlastnění je možné na základě jiného zákona (o myslivosti, rybolov)
  • migrující druhy – komu by patřily, když jsou půl roku tam a pak tady
  • → i když není ve vlastnictví (nemá soukromoprávní ochranu), má veřejnoprávní ochranu → mezinárodní úmluvy o ochraně druhů
 • jeskyně nejsou součástí pozemku, podle ZOPK nejsou předmětem vlastnictví (přirozená díra v zemi – nic obalené většinou vápencem a dolomity, které jsou ve státním vlastnictví, takže nakonec je to nic vlastněné něčím obaleným státem – jde spíš o využití jeskyní, k tomu potřeba veřejnoprávní souhlas)

Vlastnictví a konsekvence pro ochranu ŽP

 • ochrany v rámci území - CHKO, území akumulace vod, vodohospodářské území, území ochrany
  • zájem vlastníka (maximalizovat využití) x veřejný zájem (ochrana ŽP, zdraví)
  • čl. 11 LZPS vlastnictví zavazuje, jeho výkon nesmí poškozovat zdraví, ŽP nad míru stanovenou zákonem – nějaké poškození připouštíme (nelze zakázat negativní činnosti)
  • čl. 11/2 vyvlastnění, nucené omezení VPve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu
   • → omezováni (např. vlastník pozemku v NP) - ze zákona, rozhodnutím (nápravná opatření), veřejnoprávní smlouvou (př. péče o pozemky z důvodu ochrany přírody)
   • → možnost kompenzace za omezení vlastnictví např. § 58 ZPK (přípradně i nájemce) → každoroční renta, ale není to moc dobré pro stát – ekonomicko-byrokratický aparát, který hodně stojí (nebylo by lepší odškodnit jednorázovou velkou kompenzací?)
   • pokud kompenzace příliš velká → vyvlastnění
 • škody způsobené živočichy nebo zvěří
  • zvěř nehájená, lovená (zákon o myslivosti) – za škodu odpovídá myslivecké sdružení, které se o ni má starat a udržovat stavy (jelen, muflon, srnec, ale nejvíc prase divoké) – podle NOZ
  • zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy - zvěř trvale chráněná a hájená, která také způsobuje škody („velká šestka“)
   • medvěd (3 – 4 v Beskydech) - náhrada škody na kusy zvířat
   • vlk (2 - 3 smečky z Německa, Lužice) - náhrada škody na kusy zvířat
   • rys (400 – 600 ks velmi skrytý život)
   • vydra říční (2t – 3t na vzestupu)
   • bobr (cca 3t na vzestupu) - náhrada za stromy – náklady na předčasné pokácení
   • los (cca 50 ks v jižních Čechách) → dnešní hlavní škody 115/2000 Sb. zákon o náhradě škody způsobené zvláště chráněnou zvěří – vyplácí stát, že chovatel/pěstitel učiní předběžná opatření (ohradníky, ovčáci…)
   • byl tam kormorán, když ze speciálního zákona vypuštěn, plakali vlastníci rybníků – měli příjem z ryb (1.) a vyder a kormoránů (2.)
 • ekologická újma
  • uplatňuje se především na nevlastnitelné složky a i na ty, kde vlastník neuplatňoval
  • „kromě ekonomična už se platí i za estetično“ (těžko vyčíslitelné)
 • deliktní odpovědnost
  • přestupky, trestní právo – poškození cizí věci, zničení, zneužití vlastnického práva…
 • vlastnické právo prostředkem ochrany – nejen když je vlastníkem stát
  • co stát nezbytně potřebuje, má obvykle ve vlastnictví – vodohospodářské, ochranářské, kulturní i jiné památky – stát trpí ve veřejném zájmu
  • od soukromých vlastníků vykupuje, vyvlastňuje
  • soukromoprávní ochrana – v zahraničí landstrust nadace, soukromníci vlastní pozemky a starají se o ně (někdy i tak, že je nechají být) (např. National Trust ve VB) - stát je daní a podporuje → osvícený vlastník
   • lze i účinná obstrukce při stavbách, protože když si NGO koupí kus pozemku pod plánovanou dálnicí, stává se účastníkem řízení

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code