Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva)

 • milníky vývoje environmentální politiky EU
  • 1957 Římská smlouva o EHS – žádné ustanovení o ŽP
  • od 70. let 20. stol – první komunitární normy upravující vybrané aspekty ochrany životního prostředí – právní základ čl. 30 – omezení dovozu a vývozu, resp. 94, 95 SES o sbližování právních předpisů majících vliv na utváření nebo fungování společného trhu
  • pionýrské směrnice – některé výrobky (kosmetika…)
  • 1972 Paříž: Evropská rada – nutnost přijetí politiky ŽP
  • Akční programy ochrany ŽP – střednědobé strategické dokumenty odrážející hlavní rysy pojetí problémů ŽP a politické uvažování jejich řešení
  • 1973 a 1977 První a druhý akční programochrany ŽP – zásady a priority OŽP – např. prevence a omezování škod na ŽP, racionální využívání přírodních zdrojů, odpovědnost původce
  • 1982 Třetí akční program OŽP – změna politiky: podřízení cílů OŽP cílům vytvoření vnitřního trhu: emisní limity znečišťování je třeba sladit tak, aby nedocházelo k narušování konkurenceschopnosti podniků
  • rozhodnutí ESD C-240/83 - „Asociace DBHU“ (spalování odpadních olejů ve Francii) – ESD v roce 1985 poprvé stanovil, že
   • ochrana ŽP je jedním ze základních cílů ES
   • ochrana ŽP je obecným zájmem ES, nikoli jen členských států, protože problémy mají přeshraniční charakter
  • 1987 Jednotný evropský akt
   • poprvé začleněna kapitola o ŽP, pak od 2009 čl 174 – 176 SES ochrana ŽP součástí primárního práva
   • specifické cíle z čl. 174 odst. 1 SES
   • udržování, ochrana a zlepšování kvality ŽP
   • ochrana lidského zdraví
   • šetrné a racionální využívání přírodních zdrojů
   • podpora mezinárodních opatření čelících regionálním a celosvětovým problémům ŽP
  • Šestý akční program 1600/2002/ES – rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu
   • první vydán závazně na rozdíl od předchozích
   • platný 2002 – 2012
   • hlavní priority
    • změna klimatického systému Země
    • zastavení úbytku biodiverzity
    • vztah lidského zdraví a ŽP
    • udržitelné využívání přírodních zdrojů
   • Evropská komise již 2011 zvěřejnila závěrečné hodnocení 6 AP OŽP – úspěchy (odpadové hospodářství – zdraví) a neúspěchy (úbytek biodiverzity)
  • Sedmý akční program „Spokojený život v mezích naší planety
   • 2013 – 2020, zveřejněn v listopadu 2012 návrh Eparlamentu a Rady EU
   • 9 priorit
    • 3 hmotné – udržitelné využívání zdrojů, ochrana složek ŽP
    • 6 procesních nástrojů – prosazení vymáhání škod na ŽP, zapojení široké veřejnosti do rozhodování o věcech ŽP
   • důraz na maximální účinnost legislativních a nelegislativních opatření na ochranu ŽP se zachováním maximální konkurenceschopnosti ekonomiky
  • 2004 Ústavní smlouva pro Evropu – nenabyla účinnosti, v oblasti ŽP by stejně nezlepšila dosavadní stav, Nizozemsko a Francie odmítly
  • 2007 SFEU Lisabon
   • čl. 13 SFEU dobré podmínky zvířat
   • čl. 191 – 193 SFEU životní prostředí
   • čl. 194 SFEU energetika
   • Irsko až 2009, pak podpis prezidentů Polska a ČR
   • důležité články
    • čl. 4 odst. 2 písm e) SFEU (sdílená pravomoc)
    • čl. 11 (integrace)
    • čl. 13 (dobré životní podmínky zvířat)
    • čl. 36 (omezení dovozu a vývozu)
    • čl. 114 (harmonizace předpisů vnitřního trhu)
    • čl. 191 – 193 (životní prostředí)
    • čl. 194 (energetika)
  • Smlouva o EU
   • čl. 3/3 cíle EU – dosahování udržitelného rozvoje založené na vysokém stupni ochrany a zlepšování kvality ŽP EU
   • čl. 21 odst. 2 písm f) – vnější činnost EU (rozvojové státy)
  • LZPS EU čl. 37 (princip integrace)
 • vztah ČR k EU v oblasti ŽP
  • 1995 podepsána dohoda o přidružení ČR k EU č. 7/1995 Sb.
  • 1998- 2001 screening
  • 1. 6. 2001 předběžně uzavřena kapitola 22 ŽP – sjednána tři přechodná období
   • nakládání s odpady – recyklace obalových materiálů z plastů a jejich opětovní využití - lhůta do konce 2005
   • kontrola průmyslového znečištění a řízení rizik - do konce 2007
   • jakost vod – zajištění odpovídajícího sběru a čištění odpoadních vod v městech od 2000 do 10 000 obyvatel - do konce 2010
  • 16. 4. 2003 smouva o přistoupení ČR k EU – 44/2004 Sb. m. s.
  • 1. 5. 2004 vstup ČR do EU
 • subjekty
  • Evropská rada – nejvyšší orgán EU, čl 15 SEU
  • Rada EU – hlavní zákonodárný orgán čl 16.´SEU
  • Evropský parlament – čl. 14 SEU legislativa, rozpočet
   • Výbor pro ŽP, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • Evropská komise – výkonný orgán, komitologie
   • DG Environment (6 vnitřních odborů)
   • komisař Janez Potočník od 2010 (DG 11- ŽP ředitel Carl Falkenberg
   • v letech 2006 – 2011 ředitel odboru ochrany přírody a přírodních zdrojů Doc RNDR. Ladislav Miko, Ph.D
   • od 2010 DG Climate (komisařska C. Hedegaardová)
  • satelitní instituce
   • Evropská agentura ŽP
   • Evropská agentura pro chemické látky
   • Evropské tematické středisko ochrany biodiverzity
  • Soudní důvr EU – OŽP se zabývají Evopský soudní dvůr a Tribunál
   • za ČR prof. JUDr. Malenovský a prof. JUDr. Pelikánová
  • vládní zmocněnec pro zastupování ČR před ESD působí při MZV JUDr. Martin Smolek
  • nevládní neziskové ekologické a vědecké organizace – nárůst významu
   • BirdLife International, International Union for Conservation of Nature, World Wildlife Fund, European Environmental Bureau
   • Greenpeace
   • → kontrola provádění právních norem u oblasti ochrany ŽP v EU
   • → odborná spolupráce při realizaci právních norem

Charakteristika

 • platná právní úprava primárního práva v oblasti ochrany ŽP po Lisabonské smlouvě
  • cíle EU v ochraně ŽP
   • vysoká úroveň ochrany a zlepšování kvality ŽP čl 3/3 SEU, čl. 191…
  • principy ochrany ŽP
   • integrace (čl. 11 SFEU) - požadavky na ochranu ŽP zahrnout do politik a činností Unie
   • dobré životní podmínky zvířat (čl. 13 SFEU) zohledňovat při stanovování a provádění politik
   • specifické pro OŽP (vše čl. 191 odst. 2 SFEU)
    • předběžná opatrnost (obezřetnost)
    • prevence
    • znečišťovatel platí
    • odvracení ohrožení ŽP především u zdroje
  • prameny práva
   • primární právo
    • možnost přísnější legislativy členských států – ustanovení čl. 193 SFEU; ustanovení jednotlivých sekundárních právních předpisů, zejména směrnic
   • mezinárodní úmluvy
    • EU signatářem, pokud to úmluva umožňuje
   • sekundární právo
    • přímá účinnost, podmínkou je jejich publikace v Official Journal
    • právně závazné
     • nařízení 10% environmentální komunitární/unijní legislativy, úprava administrativních záležitostí (nař. zřizování satelitních institucí či fondů), transpozice mezinárodních závazků (hlavně přeshraniční obchod s environmentálními komoditami)
     • směrnice 80% enviro.
     • rozhodnutí – hlavně o přistoupení ES/EU k MÚ, dále přijímání akčních programů pro Ž, přiznání finanční pomoci pro ekologické projekty, stanovení detailů za účelem provedení nařízení nebo směrnice
    • nezávazné
     • doporučení
     • stanoviska
    • určitý význam má i judikatura ESD – řízení o předběžné otázce
   • nástroje ochrany ŽP v EU právu
    • koncepční nástrojeakční programy, Zelené a Bílé knihy (návrhy na činnost Unie)
    • administrativní nástrojezákazy, povolení, povinnosti (notifikovat, jednat, označit, integrované povolení)
    • ekonomické nástrojefinanční podpory (na ekologické projekty jsou přípustné), obchodovatelná emisní povolení
    • sankční a nápravné nástroje

Implementace práva EU a role Soudního dvora EU v ochraně ŽP

 • transpozice směrnic, adaptace nařízení (konkretizace v národních předpisech - stanovení kompetentního orgnu, sankcí apod.)
 • praktická aplikace - zajištění institucionálního a finančního charakteru, vytvoření informačních systémů,…
 • sledování skutečného provadění (monitoring) → implementační zprávy, sdělovat Komisi znění předpisů po transpozici směrnice
 • prosazování, vynucování (enforcement)
  • řízení pro porušení smlouvy (infringement) čl 258 SFEU – 3 - 4 fáze - upozornění Komise, vydání odůvodněného stanoviska, předložení SDEU, nesplní-li opatření v rozsudku → navrhne Soudu uložit paušální částku nebo penále (pokud vůbec netransponoval, učiní toto rovnou)
   • od 1987 cca 650 rozhodnutí v oblasti OŽP – nejčastěji porušení legislativy členskými státy v oblasti OŽP: odpady, voda, příroda, chemické látky, EIA
   • největší hříšníci: Belgie, Itálie, Francie, Německo, Španělsko, VB, Irsko
   • 2005 - 2006 poprvé zahájila Komise v oblasti ŽP proti ČR dle čl 226 SES (dnes 258 SFEU)
   • 2005 – 2014 hlavní problémy – EIA, SEA, Natura 2000, odpady…
  • řízení pro nesjednání nápravy podle rozsudků ESD čl. 260 SFEU
   • pak možnost i finančních sankcí, pouze v mimořádných případech přistoupeno, částky vysoké a periodicky se opakující → velmi motivující
  • teoreticka možnost žaloby členského státu čl. 259 SFEU – nevyužívá se
  • další řízení
   • čl. 263 SFEU (ex. čl. 230 SES)
   • žaloba jednotlivce či členského státu na orgány EU na neplatnost rozhodnutí, která jsou jim určena nebo se jich mají bezprostředně dotýkat
   • žaloby orgánů EU proti sobě (spory o příslušnost k vydání aktů) (např. rozhodnutí ESD C-176/03, C-440/05, trestněprávní ochrana ŽP)
   • od 1976 asi 50 případů
  • řízení o předběžné otázce (čl. 267 SFEU)
   • nejde o řízení o porušení závazku, ale o pravomoc interpretovat unijní právo na základě žádosti soudu členského státu
   • výklad SFEU, dalších primárních a sekundárních pramenů, výklad aktů orgánů EU, výklad mezinárodních úmluv, kterými je ES/ED vázána
   • v oblasti ochrany ŽP velký význam, dosdu cca 130 případů
  • většinou řeší SDEU, někdy Tribunál

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code