Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva)

 • životní prostředí = soubor všech složek reálného světa na planetě, který vytváří podmínky pro existenci člověka a je s ním ve vzájemné interakci (UNESCO 1967)
 • čl. 2 Stockholmské deklarace (1972): Přírodní zdroje, jakož i zvlášť významní ekosystémy, musí být chráněny ku prospěchu současných a budoucích generací prostřednictvím obezřetného plánování a managementu
 • MPŽP = soubor norem mezinárodního práva vztahující se k problematice životního prostředí
 • Mez. Soudní dvůr 1997 Gabčikovo-Nagymaros → uznání MPŽP

Hlavní úloha MPŽP

 • vytvoření vhodného právního rámce pro rozhodování a spolupráci mezinárodního společenství
  • v zachování, ochraně a obnově základních složek ŽP
  • na udržitelném využívání přírodních zdrojů
  • v oblasti prevence a snižování znečištění přesahující hranice států
  • regulace nakládání se zvláštními zdroji ohrožování nejen ŽP, ale i lidského zdraví a života
 • charakteristické rysy MPŽP modifikující mezinárodní právo veřejné
  • zvláštní předmět právní úpravy – ŽP
   • soustřeďuje se na ty otázky, které mohu mít negativní dopad na kvalitu ŽP přesahující hranice národních států
  • důraz na prevenci a předběžnou opatrnost
  • větší zapojení nestátních subjektů a aktérů (zapojení do přípravy mezinárodních úmluv, do /i neformální/ kontroly, poradní orgány, vědecké panely…)
  • modifikace tradičních pramenů mezinárodního práva (např. deklarace a rezoluce, důraz na soft law)
  • až na výjimky neexistence sankcí, nahrazeno jinými mechanismy (kontrola, spolupráce, pomoc při implementaci – pomoc hmotná, vysílání vědců…)
 • systém
  • obecná část
   • pojem
   • předmět
   • systém
   • subjekty
   • prameny
   • druhy pravidel a závazků
   • odpovědnost za škodu
   • kontrola a řešení sporů
  • zvláštní část
   • ochrana složek a ekosystémů (voda, půda, biodiverzita, mořské právo, …)
   • ochrana ŽP před jednotlivými zdroji ohrožení (jaderné právo, chemické látky, odpady)
   • ochrana ŽP v souvislosti s určitými činnostmi (mezinárodní obchod, ozbrojené válečné konflikty – ŽP a kulturní památky)
   • ochrana ŽP v rámci zvláštních prostorů (za hranicí jurisdikce jednotlivých států – Antarktida, volné moře, mořské dno, kosmické právo)
  • co neřeší (lokální problémy):
   • vlastnictví a ochrana ŽP
   • územní plánování
   • IPPC
   • hluk
   • vibrace
   • ochrana půdy

Subjekty MPŽP

 • státy – rozhodují o přijetí závazků (právně závazné nebo deklaratorní), možnost výhrad
 • mezivládní organizace – NATO třeba ohledně vojenských prostorů, OSN a její přidružené organizace (UNESCO, WHO,…), WTO (a její systém úmluv ochrany prostředí a zemědělství)
 • nevládní organizace – členský princip, nezakládány státy, ale jednotlivci, organizace vnitrostátního práva – věnují se často vědě, výzkumu, osvětě (Světový svaz ochrany přírody); aktivistické – upozorňování na problémy občas i na hraně zákona (Greenpeace, Přátelé země); hybridní (Celosvětová organizace na ochranu ptáků, na ochranu mokřadů, na ochranu divoké přírody, ochrana zvířat v lidské péči a prosazování práv zvířat)
 • finanční instituce - Mzn. banka pro obnovu a rozvoj, Světová banka
 • jednotlivci
 • přírodní národy – Inuité, Laponci, Maorové, Křováci, Indiáni – některé úmluvy jim přiznávají status pozorovatele (např. Arktická rada – severní pól), právo žít ve svých původních lokalitách, ochrana zdraví, právo využívat přírodní zdroje tradičními metodami lovu (i u chráněných živočichů)
 • český právní řád a MPŽP
  • ČR je smluvní stranou prakticky všech významných mezinárodních úmluv v oblasti ochrany ŽP a členem řady významných mezinárodních organizací působících v této oblasti
  • Ústava - čl. 1 odst 2, čl. 10

Vývoj mezinárodní ochrany ŽP

 • počátky od 19. století – regulace využívání přírodních zdrojů v oblastech společných pro více států (vodní toky, moře – lov) ← především ochrana ekonomických zájmů
 • 2. pol. 19. stol. - pokusy o úmluvy o nakládání s nebezpečnými chemickými látkamí – ale neúspěšné ← opět především ochrana života a majetku
 • ochrana biodiverzity až od 20. století – úmluvy o ochraně ptáků
 • 1909 dohoda mezi Kanadou a USA o hraničních vodách
 • 1933 úmluva o ochraně fauny a flory na africkém kontinentu
 • 40. léta 20. století soudní rozhodnutí z oblasti mezinárodní ochrany ŽP
  • Trail Smelter 1941 USA vs. Kanada – přeshraniční znečišťování → zákaz přehraničního znečišťování ovzduší (Kanada uznána vinou, že strpěla, aby na jejím území vznikaly splodiny, které škodily americkým farmářům - stát nesmí takovéto využívání svého území povolit → omezení státní suverenity) - arbitráž
  • Gabčikovo- Nagymaros
 • od 2. světové války do 60. let – několik oblastí - mořské právo, ochrana vnitrostátních vod
  • vývoj mezinárodních úmluv o technologiích
  • ochrana moře před znečišťováním ropnými látkami
  • smluvní ochrana mezinárodních prostorů za hranicemi jurisdikce jednotlivých států
  • problém té doby – ekologické katastrofy (kolaps hospodářství, špatný technický stav) – Smogová situace v Londýně 1952, havárie ropných tankerů
 • rozvoj až od 1970s – organizace berou za své téma, formuje se MPŽP jako samostatná oblast MPV
  • mezinárodní mírová spolupráce – OSN, Rada Evropy, nevládní organizace
  • téma pro OSN
  • již nejen, když havárie, ale i výzkum, preventivní nástroje → otázky prevence, tvorba norem MPŽP
 • 1972 Stockholmská konference
  • reakce na zhoršující se kvalitu ŽP v celosvětovém měřítku
  • přijaty tři nezávazné dokumenty - Závěrečná deklarace o ŽP člověka, Akční plán, Rezoluce o institucionálních a finančních ujednáních
  • katalog principů ochrany ŽP
   • ochrana přírodních zdrojů a ekosystémů i pro budoucí generace (čl. 2)
   • čl. 1 - právo žít v příznivém ŽP jako lidské právo
  • založení UNEP – OSN má vlastní rezolucí založen odbor zabývající se MPŽP, informovanosti, financování Světového fondu ŽP, vyjednávání úmluv; nemá MP subjektivitu
 • mezi Stockholmem a Riem
  • nové zdroje ohrožení: GMO, nové chemické látky…
  • nárůst bilaterálních a multilaterálních úmluv
  • UNESCO, CITES, Ú na ochranu ozonové vrstvy
  • Cocoyocská deklarace 1974
  • Světová charta přírody 1982
  • Our common future“ 1983 - poprvé formulae principe travel udržitelného rozvoje
 • konference v Rio de Janeiru 1992 (UNCED)
  • rámcová Úmluva o změně klimatuprávně závazné (potřeba implementace - až Kjótský protokol přinesl konkrétní hodnoty snižování skleníkových plynů)
  • rámcová Úmluva o biologické rozmanitostiprávně závazné
   • Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti - o GMO
  • právně nezávazné
   • Deklarace o životním prostředí a rozvoji (27 zásad)
    • 3. zásada – princip trvale udržitelného rozvoje (sustainable development)
    • 4. – princip integrace ochrany ŽP i do ostatních politik
    • 18. – princip státu okamžitě uvědomit druhé státy o jakékoli ekologické katastrofě nebo ohrožení, které by mohlo vyvolat škodlivé účinky na ŽP druhých států (reakce na Černobyl)
    • 19. – státy musí předem, včas a řádně informovat druhé potencionálně postižené státy o aktivitách, které mohou mít závažné ekologické negativní účinky přesahující hranice států a musí s těmito státy včas věc konsultovat (posuzování vlivu na ŽP, regionální a lokální dohody)
   • Principy hospodaření v lesích
   • Agenda 21 - komplexní uchopení problematiky ŽP
    • impuls k přijetí dalších dokumentů – Rámcová úmluva o boji proti dezertifikaci (Paříž 1994)
  • založena Komise pro udržitelný rozvoj (1993) - zlepšit mzn. spolupráci
 • Summit Millenium New York 2000
  • 8 rozvojových cílů, jeden se týká i přímo ŽP (řešení globálních problémů lidstva)
  • Zpráva „We, the people“
  • Plán WEHAB (water, energy, health, agriculture and biodiversity) – hlavní témata následující konference v Johannesburgu (tam žádné velké úspěchy)
 • 2002 konference v Johannesburgu
  • přijat Implementační plán
 • 2010 Deepwater Horizon
  • nejzávažnější ekokatastrofa USA – Mexický záliv
  • výbuch plynu a následný požár ropné plošiny British Petroleum – unikání ropy od dubna do července (4,9 mil. barelů ropy), 11 mrtvých dělníků
  • utěsňování vrtu v hloubce 1,5 km pod hladinou
  • zasažení pobřeží tří států USA včetně delty Mississipi
 • 4. 10. 2010 Ajka – protržení nádrže místní hliníkárny v Maďarsku
 • 11. 3. 2011 Fukušina
  • jaderná elektrárna v Japonsku – lidský faktor (nevhodně umístění), zemětřesení v Tichém oceánu
  • → změna politiky v používání jaderné energie ve světě (Německo…)
 • konference „Rio + 20“
  • Rio de Janeiro červen 2012 – žádné podstatné výsledky
  • vyjednávání zájmových skupin (BIC, G8, EU, rozvojové státy)
  • neprošel návrh na zřízení vysokého komisaře OSN pro udržitelný rozvoj ani světové organizace ŽP, žádná právně závazná úmluva

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code