Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


12. Právo na informace o životním prostředí

 • preambule Aarhuské úmluvy (hlavní úprava) – myšlenkové zakotvení (odvozená práva od práva na příznivé životní prostředí)
  • každý jedinec má právo žít v prostředí zajišťujícím jeho zdraví a životní pohodu a že má povinnost, jako jednotlivec i spolu s ostatními, chránit a zlepšovat životní prostředí ve prospěch současných i budoucích generací
   • mají-li občané uplatňovat toto právo a dostát této povinnosti, musí mít přístup k informacím o životním prostředí
 • LZPS čl. 35/1 a 35/2 – pouze FO - právo na včasné a úplné informace o stavu ŽP a přírodních zdrojů

Aarhuská úmluva

 • uzavřeno v rámci EHK OSN 1998 – úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech ŽP
 • v platnost vstoupila 30. 10. 2001
 • ČR ratifikovala 2004
 • použije se i na orgány a subjekty EU - nařízení
 • tři (hlavní) pilíře
  • přístup k informacím o ŽP (každý – nejširší veřejnost, FO i PO)
  • právo účastnit se na rozhodování o ŽP (dotčená veřejnost)
  • právo na soudní ochranu (ochrana práv zakotvených v prvním a druhém pilíři - nebyly mi poskytnuty informace → možnost jít k soudu)
  • + zajištění fungování Úmluvy
 • tři subjekty:
  • stát (garant, získává informace od jiných – ukládá povinnost informovat o své činnosti)
  • veřejnost (nositel práva)
  • znečišťovatelé (ovlivňují svou činností ŽP)

Přístup k informacím o ŽP

 • směrnice EP a Rady 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o ŽP a o zrušení směrnice Rady 90/313/EH
 • zákon 123/1998 Sb. o právu na informace o ŽP (106ka - zákon o svobodném přístupu k informacím se na to nevztahuje; kopíruje znění směrnice a ta kopíruje Aarhuskou úmluvu)
 1. informace o ŽP
  1. o stavu složek,
  2. faktorech je ovlivňujících, opatřeních (administrativních, ekonomických, politických, legislativních, činnostech ovlivňujících složky) a
  3. o důsledcích tohoto stavu
 2. informace o znečišťovatelích a zároveň o opatřeních státu jako regulátora

Subjekty

 • oprávněné - každá FO nebo PO požadující info o ŽP (žadatel)
 • povinné
  • orgány státní správy
  • orgány územní samosprávy
  • FO a PO vykonávající fce veřejné správy v oblasti o.ž.p.
  • FO a PO podřízené výše uvedeným subjektům ovlivňující svojí činností ŽP (ČHMÚ – monitorování, podřízen MŽP)

Formy zpřístupňování

Pasivní

 • povinný subjekt čeká, až bude osloven a poskytuje informace ad hoc na žádost
 • žádost bez prokazování oprávněného zájmu - každý
 • součinnost orgánu při formulování žádosti (15 dnů) – povinnost vyzvat k doplnění nebo konkretizaci, když potřeba; pokud není držitelem té informace, musí žadatele vyrozumět a pokud ví, kdo tu informaci má, musí to postoupit
 • vyřízení žádosti
  • kladné ve stanovených lhůtách ASAP (as soon as possible)/ (nejpozději) 30/(když složité, musí informovat do 30 dnů a pak smí poskytnout) 60
   • formy vyřízení žádosti – jakákoli forma, není to správní řízení (!) - telefonát, mail, CD…
   • úhrada nákladů (pouze médium přenosu informace - pořízení kopií, nosiče dat, poštovné; povinnost mít sazebník kolik co stojí)
  • částečné vyřízení žádosti/zamítnutí žádosti – omezení přístupu k informacím § 8
   • formální nedostatky – anonymní (musí být jasné, kdo podává žádost), zjevně obstrukční povaha…
   • pro absenci nebo nedostupnost či rozpracovanost informací – informace ještě nejsou (není povinnost vytvářet na žádost informace, pouze zveřejnit co už má), povinnost dát vědět, kdy budou info dostupné; nemá-li je - poučit, kde je třeba žádost podat
   • vnitřní komunikace povinného subjektu – tvorba stanoviska trvá nebo jak se to tvoří (různé složky, různé názory)
   • ochrana soukromých zájmů (duševní vlastnictví, obchodní tajemství, osobní údaje) – nelze poskytovat informace o probíhajících správních řízeních (o pravomocně ukončených ano)
   • ochrana veřejných zájmů (mezinárodní vztahy, veřejná bezpečnost, národní obrana)
   • ochrana ŽP (přijde-li někdo s flintou přes rameno s dotazem kde že to hnízdí ten orel mořský…:-), někdo se dozví, kde jsou orchideje a jde si to tam vydloubnout x když nevím, co tam je, nemohu tomu záměrně uškodit)
  • odmítnutí zpřístupnění informace → vydání správního rozhodnutí, kterým odmítá zpřístupnění (1. úkon v řízení) → přípustný řádný opravný prostředek → soudní ochrana
  • pokud ve 30 dnech po podání žádosti není vyřízena (nečinnost) → fikce zamítavého rozhodnutí ← přípustný opravný prostředek (nelze přezkoumat → bude muset zrušit) ← je to prostředek ochrany proti nečinnosti

Aktivní zpřístupňování § 10a

 • zpracování informací v elektronické podobě
 • zpřístupňování těchto informací pomocí telekomunikační a elektronické technologie
 • rozsah informací
  • koncepce, politiky, plány
  • Zpráva o stavu ŽP – 1x ročně, povinně zpracovávání
  • vydaná povolení EA studie
 • → MŽP má povinnost zpřístupňovat
 • horizontální a složkové předpisy (procesy EIA/ÚP, registry, mimořádné situace)
 • E-PRTR evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (prtr.ec.europa.eu)
  • Kyjevský protokol (PRTR protokol 2003)
  • nařízení EP a Rady (ES) 166/2006 → náš zákon 25/2008 Sb. (IRZ)
  • úniky látek do ovzduší, vody a půdy a přenosy látek uvedených v příloze (91 látek)
  • přenosy odpadů 2t N/2000
 • Integrovaný registr znečištění MŽP www.irz.cz (zpřístupňováno online veřejnosti) – rozšíření oproti PRTR
  • některé látky navíc
  • ohlašování více a dalších osob
  • součást www.ispop.cz – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, pasivní zveřejňování – potřeba žádosti

Osvěta, vzdělávání, výchova vařejnosti

 • MŽP a MŠMT ji mají podporovat

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code