Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí

Prameny:

 • Aarhuská úmluva – účast veřejnosti na rozhodování
 • směrnice 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně
 • směrnice Rady 2011/92/EU
 • dotčená veřejnost – přímé ovlivnění nebo existence zájmu na určitém rozhodnutí
 • předpokládá se, že NNO ochrany prostředí mají na rozhodování věcí ŽP zájem
 • účast veřejnosti v počátečním stadiu rozhodování – otevřeny všechny možnosti výběru a alternativy – účast může být účinná (čl. 6/4 Aarhus)
 • účast veřejnosti
 • vymezení okruhu činností, kdy rozhodování vždy musí být spjato s účastí veřejnosti, státy mohou seznam rozšířit (v EU vždy integrovaná povolování EIA – širší)
 • vstupní požadavky
  • zajištění procesních práv – v ČR v různých zákonech
   • včas a účinně informovat o navrhované činnosti a o žádosti, o níž bude rozhodováno
   • stanovit „rozumné“ lhůty pro jednotlivé fáze, možnost seznámit se s podklady
   • zajistit účast veřejnosti v počátečním stádiu rozhodování, kdy jsou ještě všechny možnosti výběru a alternativ otevřeny a kdy účast veřejnosti může být účinná
   • umožnit předkládání připomínek, stanovisek, které veřejnost považuje za relevantní ve vztahu k navrhované činnosti
   • v rozhodnutí bude náležitě brán v úvahu výsledek účasti veřejnosti
   • rozhodnutí včetně odůvodnění zveřejnit

Formy účasti veřejnosti

 • v užším slova smyslu - účast na správních a jiných řízeních
 • v širším smyslu - i další formy vyjadřování názorů a stanovisek
  • uskutečňování práva shromažďovacího - demonstrace,…
  • uskutečňování práva sdružovacího - nevládní ekologické organizace (NGOs),…
  • uskutečňování práva petičního - obracení se na státní orgány s žádostmi, návrhy a stížnostmi
  • uskutečňování práva podílet se na správě věcí veřejných - referenda, volební právo
  • podávání podnětů a stížností
 • účastenství na rozhodovacích procesech (SŘ § 27 účastníci + zvláštní zákony)
  • IPPC (§ 7) - účastníky řízení jsou i občanská sdružení, jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana veřejných zájmů, pokud se jako účastníci písemně přihlásily úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti
  • ochrana přírody a krajiny (§ 70) - mohou-li být dotčeny zájmy ochrany P a K, obč. sdružení se mohou za urč. podmínek stát účastníky řízení - řeknou, že chtějí být informováni o zahájení řízení, při nichž by mohly být dotčeny zájmy ochrany P a K a do 8 dnů po informování mohou požádat o to stát se účastníky řízení
  • vodní zákon - zde obdoba jako u ochrany P a K, lze se pak účastnit řízení vedených podle vodního zákona
  • EIA (proces sui generis) - není to správní řízení
   • dotčenou veřejností je právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob → mohou se přihlásit k účasti na navazujícím řízení
  • územní plánování - zástupce veřejnosti (200 občanů nebo 10 % obyvatel) může podat námitky
  • GMO (konzultativní účast – možnost se vyjádřit, ale není účastníkem)
  • prevence závažných havárií (konzultativní účast) - lze se vyjádřit k bezpečnostnímu programu, bezpečnostní zprávě a vnějšímu havarijnímu plánu
  • postavení účastníka má veřejnost jen pokud je to organizovaná veřejnost (spolky)
 • zvláštní formy účasti – veřejné stráže

Přístup k právní ochraně

 • čl. 9/4 Aarhus
  • právo na přístup k právní ochraně
   • dotčená veřejnost mající dostatečný zájem nebo dotčená veřejnost, u níž trvá porušování práva
  • soud/nezávislý a nestranný orgán zřízený zákonem
   • přezkum zákonnosti po stránce hmotné i procesní
   • přezkum rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti
  • dostatečný zájem
 • ČR – soudní řád správní
  • § 65 SŘS - žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
   • přímo dotčen rozhodnutím nebo porušením práv v předcházejícím řízení (nositel porušeného práva)
   • subjekty, které jsou účastníky řízení a byla porušena jejich práva a v tom důsledku mohlo být vydáno nezákonné rozhodnutí – porušení procesních práv (jiný petit není možný → chytání úřadu za slovo)
   • ten, jemuž přiznává právo zvláštní zákon – zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu podle § 66
    • speciální § 7/9 zákona o EIA
   • dotčená veřejnost má právo na soudní ochranu pouze pokud byla účastníkem řízení, to může být jenom organizovaná veřejnost → soudní přezkum jen organizovaná veřejnost
  • § 101a - řízení o zrušení opatření obecné povahy
   • aktivní žalobní legitimace – kdo tvrdí, že byl zkrácen na svých právech OOP vydaným správním orgánem
   • judikatura NSS 6 Ao 5/2010 – 43
    • otázka aktivní žalobní legitimace
    • občanské sdružení, jehož předmětem činnosti je ochrana ŽP, je aktivně legitimováno k podání návrhu na zrušení OOP – návšetěního řádu národního parku, pokud opatření upravuje otázky, jež jsou předmětem hodnocení podle § 45h zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – NSS odvozoval od Aarhusu; v procesním významu je právo na příznivé ŽP přiznáno i NNO ochrany ŽP (vliv na ŽP – šlo o Naturovou oblast – zde vše z Aarhusu splněno, ale asi se to nedá vztáhnout na všechny)

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code