Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí

 • TP je ultima ratio, přednost má správní postih
 • těch TČ se moc nestává
 • odpovídají i PO
 • ochrana lesa, vody, pytláctví - už odedávna
 • nově samostatná hlava VIII - TČ proti životnímu prostředí (transpozice směrnice o TP ochraně ŽP)
  • obecné TČ - 293, 294 - poškození a ohrožení ŽP + z nedbalosti - blankety skoro vždy (odkazuje se na porušení primární povinnosti - existovala, ze zákona, ze smlouvy), masivní zásahy zpravidla v kombinaci se smrtí nebo ublížením na zdraví, poškozuje to celé ŽP
  • zvláštní - ke konkrétním zákonům, jsou to už správní delikty
   • poškození lesa
   • neoprávněné nakládání s odpady
   • neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu
   • neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami - 25 kusů chráněných, 1 silně nebo kriticky ohrožený
    • + z nedbalosti
   • poškození chráněných částí přírody - památný strom, významný krajinný prvek, jeskyně, zvlášť chráněné území, evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast
   • týrání zvířat
   • zanedbání péče o zvíře z nedbalosti - způsobí-li z hrubé nedbalosti trvalé následky nebo smrt
   • pytláctví (i ryby!!! - přitom je složité nachytat nad ryb nad 5000,-),…
  • ostatní - TČ kvůli mzn. úmluvám
   • neoprávněné vypouštění znečišťujících látek - ropné látky, ochrana moří
   • šíření nakažlivé nemoci zvířat/a škůdce užitkových rostlin - „TČ zemědělské“ - je k tomu nařízení vlády, které nemoci pod to spadají
 • jiné - než v hlavě osmé
  • obecné ohrožení
  • poškození cizí věci
  • zneužívání vlastnictví (na své věci, zvýšená ochrana, např. památný strom)
 • Z o trestní odpovědnosti PO - vyjmenované TČ - není tam vše z hlavy 8 - vlastně jen ty obecné a některé zvláštní, bůhví proč
  • jednal-li SO, řídící nebo kontrolní orgán, ten, kdo má rozhodující vliv na řízení, z-nec při plnění prac. úkolů
  • pokuty nejčastější tresty, i zákaz čerpání dotací, zveřejnění rozsudku ve sdělovacích prostředcích,…

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code