Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy)

 • ztráta na ŽP = společný pojem jak pro škodu, tak i pro ekologickou újmu
 • ŽP není vlastnitelné, kromě částí
 • voda, vzduch, volně žijící živočichové, jeskyně - nejsou předmětem VP
 • zvířata - kvazivěc, není vymezeno, co to je
  • mohou být ve vlastnictví, pokud jsou drženy a ovládány, ne volně žijící (to jsou věci ničí)
 • škoda - možná jenom na věci (vlastnitelné složce ŽP), je z ní oprávněn poškozený vlastník (má právo ji uplatňovat nebo ne) - blbý, když vlastník vypálí svůj les
  • soukromoprávní odpovědnost
  • občanský zákoník
  • náhrada
   • uvedením v předešlý stav
   • není-li to možné nebo žádá-li to poškozený - v penězích
 • ekologická újma - vymezeno v Z o ŽP a v Z o prevenci ekologické újmy (schizofrenie)
  • veřejnoprávní odpovědnost
  • ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů … v důsledku lidské činnosti“ (ZoŽP)
   • jak to vyjádřit v penězích? - imateriální ztráta
   • může vznikat z jednání protiprávního, i v souladu s právem
   • může vznikat i na nevlastnitelných složkách
   • oprávněný je stát, ne vlastník, obligatorně (ex offo)
   • odpovědný je ten, kdo svým protiprávním (!) jednáním ekologickou újmu způsobil
   • náprava - pořadí - naturální restituce, kompenzace a finanční plnění
    • není stanoveno, kdo je správní orgán, chybí obligatornost ukládání nápravy i způsob stanovení rozsahu újmy v penězích → neuplatnitelnost
    • platná právní úprava nezná případ, kdy by bylo možné ekoújmu kompenzovat v penězích
  • Z o prevenci e. újmy - 167/2008 Sb., transpozice směrnice 35/2004, místo environmental damage (škoda) jsme řekli újma, zatím nikdy neaplikováno
   • princip prevence
   • zásada znečišťovatel (původce ekologické újmy) platí
   • princip naturální restituce
   • princip objektivní odpovědnosti s možností liberace - protiprávní jednání + vznik ekologické újmy + příčinná souvislost
   • povinnost k prevenci a nápravě ekoújmy ne pro všechny složky ŽP - jen pro přírodní zdroje + se Z vztahuje pouze na újmu měřitelnou (musíme znát předchozí stav) a dosahující určitého stupně
    • chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich stanoviště
    • voda
    • půda
   • k nápravě povinen - pořadí - původce, vlastník, stát
   • ČIŽP je příslušná
 • staré zátěže - zvláštní kategorie škod
  • znečišťovatel buď není znám nebo již právně neexistuje
  • jako stát mám majetek kontaminovaný, chci se ho zbavit, nový vlastník to nechce, protože to nemůže využít - solidarita státu a nového vlastníka, stát mu připlatí nebo tu dekontaminaci provede, nebo vlastníku sníží daně apod. - na základě usnesení vlády z 90. let
 • e. újma - relativní

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code