Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce)

 • vždy spjato s legální činností (proto to nejsou pokuty), je možnost volby chování
 • snaha napravit selhání trhu, dosáhnout win-win situace - ekologicky vhodné chování je i ekonomicky výhodné
 • nástroje pozitivní stimulace (solární elektrárny) - zvýhodnění šetrné varianty
 • nástroje negativní stimulace (dodatečná platba uvalena) - znevýhodnění nešetrné varianty
 • x administrativní nástroje stanoví mez, který odlišuje legální a nelegální chování
 • smyslem je stlačit to chování na ekonomicky optimální úroveň

Funkce

 • funkce motivační (stimulační) - motivovat k ekologicky šetrnému chování
 • funkce internalizační - dát mu do nákladů to, co by v nich jinak neměl
 • kompenzační funkce - získané fin. prostředky jsou směrovány těm, které musí trpět důsledky činnosti (obec, v níž je skládka), poplatky za odběr vod
 • fiskální funkce - příjem veř. rozpočtů → ideálně prostředky využívány k financování opatření k ochraně ŽP
 • zajišťovací funkce - k pokrytí nákladů

Základní typy

 • poplatky za znečišťování (zatěžování) ŽP
  • ovzduší, vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ukládání odpadů na skládky
 • poplatky za využívání přírodních zdrojů
  • za odběr povrchových vod - Správa povodí je příjemcem
  • za odnětí zemědělské a lesní půdy
  • poplatky za kácení dřevin
  • úhrady z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů
 • uživatelské poplatky
  • poplatky za provoz systému zpětného odběru a využití výrobků/odpadů
 • daně a daňová zvýhodnění - daň z elektřiny, z pevných paliv
 • dotace, dary, půjčky
 • depozitně refundační systémy - vratné zálohované obaly
 • nástroje k zajištění zavazků či odpovědnosti - mimořádné finanční prostředky - pojištění (jaderná škoda), zajišťovací fondy (rezerva při provozování skládky odpadů)
 • obchodovatelná emisní povolení - každá povolenka - možnost emitovat 1 tunu CO2, buď je využije nebo je ušetří a prodá je (komu se vyplatí si to koupit než investovat do něčeho víc eko)
  • prakticky řada nedostatků - stanovení základního množství povolenek (administrativně), spíš je převis
 • poplatky většinou jdou do Státního fondu ŽP - jsou účelově vázány

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code