Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití)

 • stát má svojí environmentální politiku (nebo EU)
 • vykonává soubor činností, cílem je zajistit ochranu ŽP
 • současně platná úprava na prvním místě udává normativní nástroje, dále ekonomické a tržní, informační nástroje, dobrovolné nástroje, institucionální nástroje, vzdělávání, osvěta, výzkum a vývoj

Právní nástroje

 • v širším smyslu
 • v užším smyslu
 • právo jim propůjčuje určité formy
 • způsob vzniku úpravy
 • nástroje přímého a nepřímého působení
  • přímé - ty právní - stanoví jasně žádoucí způsob chování - zákaz vstupu mimo vyznačené cesty
  • nepřímé - ekonomické - regulovaný subjekt má možnost volby zachovánu - když půjdete tam, zaplatíte, když jinudy - zadarmo
 • využívání území - územní plánování - základní nástroj při uvažování o využití území
  • územní rozhodnutí - zda konkrétní pozemek smí být využit k tomu účelu rozhodne stavební úřad
  • zábor lesního nebo zemědělského pozemku → poplatek
 • ochrana ovzduší - právo na příznivé životní prostředí - přiznivý stav ovzduší - když odpovídá emisním limitům, když ne - požaduje se plán zlepšení kvality ovzduší
  • vyjmenované zdroje - povolení
  • nevyjmenované zdroje - povolení nepotřebujeme, ale regulováno už uvádění na trh
  • poplatky za znečišťování ovzduší - za každou tunu síry zaplatím
 • nakládání s odpady - plány odpadového hospodářství - z toho vychází úřady při povolování nových zařízení k nakládání s odpady
  • skládky - nejméně žádoucí → je to zatíženo poplatkem

Koncepční nástroje

 • jedním z cílů je postihnout všechny aspekty ochrany ŽP (státní politika ŽP komplexně, globálně)
 • samotná existence koncepčních nástrojů - za cíl nastavit mantinely všech činností, které považujeme za relevantní na tom daném úseku
 • zohlednit okruh regulovaných činností, časové hledisko → dosáhnout dobrého stavu vod - definován dobrý stav vod, ovlivňováno různými aspekty
  • pražská čistička evropským standardům neodpovídá (investice v řádu miliard by byla třeba)
 • východiskem jednotlivých nástrojů
 • zpravidla nejsou určeny těm samotným regulovaným subjektům
 • vláda schválí koncepční dokumenty → základ činnosti dalších úrovní
 • právní formy - nařízení vlády, usnesení vlády (státní surovinová politika, politika územního rozvoje)
 • každý podléhá posouzení vlivu na ŽP???
 • Státní politika ŽP - není právně závazná
 • Státní surovinová politika
 • Politika územního rozvoje - závazné ukazatele
 • Zásady územního rozvoje - závazné ukazatele
 • Plány odpadového hospodářství
 • Lesnické plány - tento zrovna výjimečně přímo regulované subjekty
  • závazné ukazatele
 • Plány povodí, povodňové plány - závazné ukazatele
 • Plány péče o zvláště chráněná území
 • Národní program snižování emisí - konkrétní opatření mají ty programy
 • Programy zlepšování kvality ovzduší

Administrativně-právní nástroje

 • command and control system
 • stanov žádoucí chování a vymáhej jeho plnění
 • obsah těchto nástrojů x forma nástrojů (OOP, nařízení apod.)
 • stanovování mezí často

Command - nastavení podmínek

 • ukládání povinností - zákazy, příkazy, omezení
  • ze zákona, z rozhodnutí, z normativního aktu správního orgánu (meze stanovené zákonem)
 • povolení, souhlasy, stanoviska, vyjádření
  • činnosti obecně povolené - obecné užívání lesa
  • činnosti obecně povolené, ale třeba získat povolení - odběr podzemních vod ze studny
  • činnosti obecně zakázané - v individuálním výjimečném případě je lze povolit - mimo značené cesty v 1. zóně NP
  • absolutně zakázané činnosti - málo jich je, např. vypouštění odpadních vod do vod podzemních
  • na vydání povolení často participuje řada orgánů (odbornost třeba) - integrované povolování - na to bude přednáška (mnoho povolení nahrazeno jedním)
  • někdy soukromé subjekty zpracovávají určitá odborná stanoviska - rozptylová studie (znalecké hodnocení - jaké vlivy na kvalitu ovzduší bude provoz mít) - musí ji předložit žadatel
 • standardy - především ve vztahu k předmětu ochrany se uplatní - emisní a imisní limity, přípustné znečištění vod a půdy,…
  • standard kvality životního prostředí
  • standardy vážící se k činnosti
  • některé činnosti smí vykonávat jen odborně způsobilé osoby
 • kategorizace
  • předmětů ochrany - ohrožené druhy, zvláště chráněná území, ochranná pásma vodních zdrojů
  • regulovaných činností
  • odstupňovaný režim

Control

 • dozor - příslušné orgány státní správy, ČIŽP,…
 • právní odpovědnost
  • za způsobené ztráty
  • za ekologickou újmu
  • deliktní odpovědnost
  • trestní odpovědnost
 • výkon rozhodnutí - zajištění náhradního výkonu rozhodnutí, vymáhání pokut

Veřejno(s)právní smlouvy a jiné dobrovolné závazky

 • často je právní povaha těch smluv nejistá
 • zákon o ochraně přírody a krajiny umožňuje uzavřít smlouvu s vlastníkem pozemku → zaváže se k určitému režimu obhospodařování (chráněné území, památný strom) - zapsáno do katastru jako věcné břemeno
 • x dobrovolné dohody - např. výrobci obalů že budou realizovat systém zpětného odběru, když to ještě nebylo ze zákona
 • dobrovolné závazky
  • ekologické zemědělství - velmi regulované
  • certifikáty EMAS/ISO 14000 - soukromoprávní formou certifikace → výhodnější postavení, nemusí mít třeba nějaké pojištění pro případ vzniku ekologické újmy

Ekonomické nástroje

 • na všech úsecích se setkáme se všemi třemi typy - koncepční, administrativně-právní, ekonomické

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code