Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


5. Základní právní principy ochrany životního prostředí

 • vůdčí myšlenky a ideje, kterými je právní odvětví ovládáno a k nimž se uchylujeme v pochybnostech
 • mají nějakou oporu v právu
 • hlavní role při tvorbě práva - sjednocení, unifikace
 • aplikace a intepretace → v pochybnostech ve prospěch
 • všeobecně použitelné v právu i praxi, některé specifické a některé ryze technické

Superprincipy

 • princip nejvyšší hodnoty – člověk ať chce nebo nechce, nemá nic významnějšího než život, zdraví, ŽP a jeho složky; in dubio pro natura → ta nejvyšší ochrana
  • čl. 35, čl. 11 LZPS
 • princip trvale udržitelného rozvoje – intergenerační solidarita - i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a zachovává přirozené funkce ekosystémů
  • § 6 z. 17/1992 a mezinárodní dokumenty (Our common future 1987 - zde se poprvé tento princip objevil)

Ostatní principy

 • princip odpovědnosti státu – nejsilnější subjekt, který garantuje určitou jistotu (čl. 7 Ú) - jen on disponuje dostatkem prostředků k zajištění ochrany ŽP
 • princip odpovědnosti původceodpovědnost právní i ekonomická za činnost, kterou ohrožuji nebo zhoršuji ŽP (→ NŠ, deliktní odpovědnost, poplatky, odvody, daně) zčásti vyjádřena též v principu znečišťovatel platí
 • princip komplexní a integrované ochrany – vyjadřuje jednotu ŽP a potřebu ochrany všech jeho součástí, ale i nástrojů a subjektů působení (koordinované působení všech nástrojů; všechny osoby mají určitou míru odpovědnosti)
 • princip prevence – důležité, zde není vždy možná náprava (!), jinak je to obecný právní princip (nejen v právu ŽP)
  • zákon o posuzování vlivů na ŽP
 • princip předběžné opatrnosti – zvláštní modifikace principu prevence (§13 zákona o ŽP) - je v něm prvek nejistoty - př. nelze-li vyloučit, že těžbou znečistíme podzemní vody, raději to nepovolíme
  • vycházet vždy z nejhorší varianty
 • princip informovanosti a účasti veřejnosti – vychází z čl 35 LZPS, Aarhuská úmluva 1998 (lidé se mohou ptát bezplatně a stát a jiné organizace musí poskytovat)
 • princip ekonomické stimulace - aby ekologické chování bylo i ekonomicky výhodné
 • BAT – best available technology – princip nejlepší dostupné technologie
 • PPP - polluter pays principle – princip znečišťovatel platí
 • on the end of pipe – na konci potrubí – je potřeba znečištění odstranit dokud je omezená, než jí pak chytat v celém prostředí
 • princip vysoké úrovně ochrany - to je vlastně ten BAT
 • princip sdílené odpovědnosti - že nejen stát, ale každý má povinnost chránit ŽP - zatím ale jen morální apel

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code