Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí

Ústavní základy

 • čl. 7 Ústavypovinost státu dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství
 • čl. 35 LZPS
  • (1) právo každého na příznivé ŽP
  • (2) právo na včasné a úplné informace o stavu ŽP
  • (3) povinnost neohrožovat a nepoškozovat ŽP nad míru stanovenou zákonem při výkonu svých práv - konkretizace toho, jak dosáhnout toho cíle v odst. 1
  • příznivé ŽP = takové, které jako celek (resp. jeho složky) je zatíženo dolimitně → dolimitní znečišťování je povoleno, nadlimitní je zakázáno
   • hranice kvantity se stává novou kvalitou
   • většina zákazů je relativní (koncentrace mikrogramu látky v mm3 potravy…) - to je v konkrétních zákonech
   • právo na příznivé ŽP – v současné době pouze FO (řekl to ÚS), ale reálně PO jsou taky závislé na příznivém ŽP
   • povinnosti neohrožovat a nepoškozovat – každý – i PO → měla by být jednota práv a povinností a tedy by měly PO mít právo na příznivé ŽP
   • konkretizace v zákonech, evropských předpisech
   • čl. 41 LZPS - Práv uvedených v … čl. 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.
 • čl. 11 LZPS – vlastnictví zavazuje → výkon vlastnictví nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a ŽP nad míru stanovenou zákonem

Zákon o životním prostředí

 • 17/1992 Sb.
 • zákon o ŽP nemá sílu ústavního zákona (nemůže usměrňovat tvorbu jiných zákonů) – pouze termíny, principy → koncepční, teoretický
 • § 1: Zákon
  • vymezuje základní pojmy - ŽP, ochrana, znečišťování a poškozování ŽP, trvale udržitelný rozvoj, ekologická újma,…
  • stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů; vychází přitom z principu trvale udržitelného rozvoje.
   • předcházet znečištění u zdroje
   • poskytovat informace
   • povinnost napravit nebo nahradit ekologickou újmu,…
 • ustanovení mají vesměs deklaratorní charakter
 • interpretační pomůcka k použití s jiným zákonem

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code