Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam)

 • Ekologická politika tvoří základ pro právní regulaci v oblasti životního prostředí. Vedle právních nástrojů ji tvoří i další nástroje ochrany živnotního prostředí (ekonomické, ekologické, politické, …)
 • Většina států má v současné době svou ekologickou politiku, Českou republiku nevyjímaje.

Ekologická politika EU

 • Ekologickou politiku EU zakotvuje čl. 191 SFEU, který stanovuje její následující cíle:
  • zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,
  • ochrana lidského zdraví,
  • uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů,
  • podpora opatření na mezinárodní úrovni určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního prostředí, a zejména boj proti změně klimatu.
 • V ekologické politice EU mají právní nástroje dominantní úlohu.
 • Základem jsou tzv. akční programy, které Evropská unie postupně přijala. Aktuálně je jich sedm, přičemž sedmý akční program obsahuje výhled do roku 2020
 • Do základních smluv EU se tématika životního prostředí dostala v roce 1987 Jednotným evropským aktem. V roce 2009 pak Lisabonskou smlouvou přibyla sekce Energetika (čl. 194 SFEU).
 • Vedle ekologické politiky existují další příbuzné politiky EU:

Ekologická politika ČR

 • Před rokem 1989 nebyla této oblasti věnovaná pozornost. Po sametové revoluci vzniklo Ministerstvo životního prostředí ČR a na federální úrovni Federální výbor pro životní prostředí.
 • V roce 1990 byla vydána Modrá kniha, zpráva o stavu životního prostředí po 40 letech totalitního režimu.
 • Na ni navázal v roce 1991 Duhový program s návrhy na ozdravení stavu životního prostředí (MOLDAN, Bedřich. Duhový program: program ozdravení životního prostředí České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1991, 83 s. Modrá řada. ISBN 80-853-6805-6.).
 • V současné době je základním dokumentem Státní politika životního prostředá ČR 2012-2020 http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi
  • Jde o třetí verzi Státní politiky. První je z roku 2001, druhá byla přijata v roce 2004 a platila v období let 2004 - 2010.
  • Stanovuje si tyto cíle:
   • Ochrana a udržitelné využívání zdrojů
   • Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší
   • Ochrana přírody a krajiny
   • Bezpečné prostředí
  • Uplatňuje následující hlavní principy:
   • Princip integrace politik
   • Princip prevence
   • Princip předběžné opatrnosti
   • Princip „znečišťovatel platí“
   • Princip nákladové efektivnosti
   • Zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí
   • Princip mezinárodní odpovědnosti
 • Vedle toho existuje Státní program ochrany přírody a krajiny ČR z roku 1998 ve znění aktualizace z roku 2009 http://www.mzp.cz/cz/statni_program_ochrany_prirody_a_krajiny

Zdroje

 • Damohorský M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, 678 s.
 • Smlouva o fungování Evropské unie
 • MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Státní politika životního prostředí České republiky: 2012-2020. Praha, 2012.

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code