Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A 1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle

Pojem "životní prostředí"

 • Pojem „životní prostředí“ je definován zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí takto: „Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“

Globální problémy a potřeba ochrany životního prostředí

 • Životní prostředí na planetě Zemi je vzájemně provázáno. Více než v jiném odvětví jsou dopady činnosti člověka na něj patrné nejen ve vlastním státě, ale i za jeho hranicemi.
 • Stav životního prostředí se stále zhoršuje. V současnosti dochází k následujícím jevům, které mají nepříznivý vliv na životní prostředí:
  • Znečišťování ovzduší, které vede ke skleníkovému efektu, kyselým dešťům a ztenčování ozonové vrstvy.
  • Znečišťování vody, a to jak slané tak sladké, které vede nedostatku pitné vody, ale i k povodním, záplavám, suchu, orkánům a dalším nepříznivým klimatickým jevům.
  • Degradace půd, které vede k rozrůstání pouští (desertifikace), odlesňování (deforestace), jejich kontaminaci a k odnosu úrodných částí zeminy vodou nebo vzduchem (eroze). To způsobuje snižování biodiverzity a k problémům se zásobováním populace potravinami a pitnou vodou.
  • Hubení živočišných a rostlinných druhů, které vede ke ztrátě biologické rozmanitosti. Dopady jsou jak etické a estetické, tak ekonomické a ekologické.
 • Z těchto jevů pak plynou následující globální problémy:
  • globální oteplování planety (změna klimatu Země)
  • ztenčování a poškozování ozónové vrstvy Země
  • kyselé depozice
  • ztráta biodiverzity
  • degradace půd
  • znečišťování vod

Prostředky a cíle ochrany živnotního prostředí

 • V současné době známe následující prstředky ochrany životního prostředí:
  • Právní prostředky - zejména v oblasti mezinárodního práva veřejného, avšak i práva národního (mysli globálně, jednej lokálně).
  • Mezinárodní organizace
  • Prostředky neprávní, tedy prostředky ekonomické, vědecké, technické a technologické, politické, osvětové, výchovné, vzdělávací a organizační.
   • Neprávní prostředky jsou na právní často velmi úzce navázané.

Trvale udržitelný rozvoj

 • Cílem ochrany životního prostředí je dosažení trvale udržitelného rozvoje.
 • Trvale udržitelný rozvoj - je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona o životním prostředí)
 • Má 4 dimenze
  1. ekonomický a technologický rozvoj
  2. rozvoj lidské společnosti
  3. rozvoj občanské společnosti
  4. ekologická únosnost
 • Poprvé byl popsán ve zprávě Our Common Future komise OSN (1987).
 • Pro dosažení trvale udržitelného rozvoje bychom měli přednostně využívat obnovitelných zdrojů v rámci jejich obnovitelnosti. Zároveň byhom měli být maximálně šetrní a úsporní při využívání neobnovitelných zdrojů.
  • Zde se hodí poznamenat, že základním obnovitelným zdrojem je člověk a jeho práce.

Zdroje

 • Damohorský M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, 678 s.
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

Navigace

A Obecná část

1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle | 2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam) | 3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny) | 4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí | 5. Základní právní principy ochrany životního prostředí | 6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití) | 7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce) | 8. Odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí | 9. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy) | 10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí | 11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí | 12. Právo na informace o životním prostředí | 13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního práva) | 14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (charakteristika, promítnutí do národního práva) | 15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí | 16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně životního prostředí) | 17. Česká inspekce životního prostředí ( úloha, působnost a pravomoc) | 18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí | 19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí | 20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí. | 21. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) | 22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC)

B Zvláštní část

1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické) | 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu | 4. Ochrana klimatického systému Země v právu | 5. Ochrana vod (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy) | 6. Ochrana kvality vod | 7. Územní (plošná) ochrana vod | 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany) | 9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky) | 10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany) | 11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů | 12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese | 13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli | 14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle) | 15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny | 16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody | 17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody | 18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava | 19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny) | 20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami | 21. Ochrana zvířat proti týrání | 22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje) | 23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti) | 24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady | 25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením | 26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami | 27. Prevence závažných havárií | 28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi) | 29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady) | 30. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code