Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:zakon_shromazdovaci [2011/12/05 11:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Znění zákona o právu shromažďovacím 84/1990 Sb.  ======
  
 +===== § 1 Úvodní ustanovení =====
 +
 +
 +(1) Občané mají právo pokojně se shromažďovat.
 +
 +(2) Výkon tohoto práva slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.
 +
 +(3) Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též pouliční průvody a manifestace.
 +
 +(4) Ke shromáždění není třeba předchozího povolení státního orgánu.
 +
 +(5) Jsou zakázána shromáždění v okruhu 100 m od budov zákonodárných sborů nebo od míst, kde tyto sbory jednají.
 +
 +===== § 2 =====
 +
 +Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se nepovažují:​
 +
 +a) shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy;
 +
 +b) shromáždění související s poskytováním služeb;
 +
 +c) jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v § 1 odst. 2.
 +
 +===== § 2a =====
 +
 +
 +Působnost ve věcech práva shromažďovacího v přenesené působnosti vykonává
 +a) obecní úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat,
 +
 +b) pověřený obecní úřad, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu,
 +
 +c) krajský úřad, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu,
 +
 +d) Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje
 +(dále jen "​úřad"​).
 +
 +===== § 3 Svolání shromáždění =====
 +
 +
 +Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, anebo skupina osob (dále jen "​svolavatel"​).
 +
 +===== § 4 =====
 +
 +
 +(1) Shromáždění musí být oznamována úřadu s výjimkou:
 +
 +a) shromáždění pořádaných právnickými osobami přístupných jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům;
 +
 +b) shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně,​ procesí, poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského vyznání;
 +
 +c) shromáždění konaných v obydlích občanů;
 +
 +d) shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.
 +
 +(2) Na shromáždění,​ které podléhá oznamovací povinnosti, může úřad vyslat svého zástupce, jemuž je svolavatel povinen vytvořit podmínky pro řádné plnění jeho úkolů, zejména mu umožnit sledování průběhu shromáždění a provedení úkonů nezbytných k případnému rozpuštění shromáždění.
 +
 +(3) Rada obce může ve svém územním obvodu nařízením určit místa, kde lze konat shromáždění k účelu uvedenému v § 1 odst. 2 bez oznámení. Přitom může stanovit dobu, v níž se taková shromáždění konat nesmějí.
 +
 +===== § 5 =====
 +
 +
 +(1) Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Za právnickou osobu předloží oznámení ten, kdo je v této věci zmocněn jednat jejím jménem. Oznámení může být předloženo též osobně v pracovní den v době mezi osmou a patnáctou hodinou. Úřad vytvoří podmínky, aby oznámení mohla být řádně přijímána.
 +
 +(2) K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění,​ se nepřihlíží.
 +
 +(3) V oznámení musí svolavatel uvést:
 +
 +a) účel shromáždění,​ den a místo jeho konání a dobu zahájení ; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství,​ též předpokládanou dobu jeho ukončení;
 +
 +b) předpokládaný počet účastníků shromáždění;​
 +
 +c) opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení;
 +
 +d) má-li jít o pouliční průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení;
 +
 +e) jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele,​ u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem;
 +
 +f) jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.
 +
 +(4) Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství,​ je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem,​ případně uživatelem pozemku.
 +
 +(5) Je-li oznámení předloženo osobně, úřad to svolavateli písemně potvrdí s uvedením dne a hodiny, kdy byla oznamovací povinnost splněna.
 +
 +(6) Neuvede-li svolavatel údaje podle odstavce 2 a odstavce 3 anebo jsou-li uvedené údaje neúplné nebo nepřesné, úřad na to svolavatele při osobním předložení oznámení upozorní s tím, že nebudou-li tyto vady odstraněny,​ nepůjde o platné oznámení. Svolavatel je oprávněn na místě oznámení potřebným způsobem doplnit nebo upravit. Bylo-li oznámení předloženo jiným způsobem, úřad svolavatele na vady neprodleně písemně upozorní. Povinnost svolavatele podle odstavce 1 je splněna, jestliže vady oznámení byly odstraněny ve lhůtě tam uvedené.
 +
 +===== § 6 Oprávnění a povinnosti svolavatele =====
 +
 +
 +(1) Svolavatel je oprávněn činit všechna opatření ke svolání shromáždění. Zejména je oprávněn v souladu s oznámeným účelem shromáždění osobně či písemně nebo jinak zvát k účasti na něm. Svolavatel má též právo, aby pozvání na shromáždění bylo ve vhodném čase vyhlášeno místním rozhlasem. Úřad podle možností a okolností poskytuje svolavateli pomoc.
 +
 +(2) Oprávnění svolavatele podle odstavce 1 zaniká, nebyla-li platně splněna oznamovací povinnost podle § 5 nebo bylo-li shromáždění zakázáno.
 +
 +(3) Je-li důvodná obava, že shromáždění bude rušeno, může svolavatel požádat úřad nebo příslušný útvar Policie České republiky, aby shromáždění byla poskytnuta ochrana.
 +
 +(4) Svolavatel vydává přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k zajištění řádného průběhu shromáždění.
 +
 +(5) Svolavatel je povinen
 +
 +a) poskytnout úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění řádného průběhu shromáždění a splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy;
 +
 +b) zajistit potřebný počet způsobilých pořadatelů starších 18 let;
 +
 +c) řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného v oznámení;
 +
 +d) dávat závazné pokyny pořadatelům;​
 +
 +e) dbát o pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl narušován;​
 +
 +f) shromáždění ukončit.
 +
 +(6) Nepodaří-li se svolavateli při narušení pokojného průběhu shromáždění zjednat nápravu, požádá bez zbytečného odkladu o potřebnou pomoc úřad nebo příslušný útvar Policie České republiky a vlastními prostředky vyzve účastníky k obnovení pokojného průběhu shromáždění. Může tak učinit též, jestliže se účastníci po ukončení shromáždění pokojně nerozejdou.
 +
 +(7) Vzejde-li ze shromáždění petice, postupuje se podle zvláštních předpisů.
 +
 +(8) Ustanovení předchozích odstavců se přiměřeně vztahují i na shromáždění,​ která podle § 4 nemusí být oznamována.
 +
 +===== § 7 Povinnosti účastníků shromáždění =====
 +
 +
 +(1) Účastníci shromáždění jsou povinni dbát pokynů svolavatele a pořadatelů podle § 6 a zdržet se všeho, co by narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění.
 +
 +(2) Po ukončení shromáždění jsou jeho účastníci povinni se pokojně rozejít. Je-li shromáždění rozpuštěno,​ jsou povinni neprodleně opustit místo shromáždění. V rozchodu jim nesmí být žádným způsobem bráněno.
 +
 +(3) Účastníci shromáždění nesmějí mít u sebe střelné zbraně nebo výbušniny. Rovněž nesmějí mít u sebe jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, lze-li z okolností nebo z chování účastníků usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím.
 +
 +(4) Účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci.
 +
 +===== § 8 Působnost úřadu =====
 +
 +
 +Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli,​ aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.
 +
 +===== § 9 =====
 +
 +
 +Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.
 +
 +===== § 10 =====
 +
 +
 +(1) Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě:
 +
 +a) popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení,​ náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů;
 +
 +b) dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti;​
 +
 +c) jinak porušovat ústavu a zákony.
 +
 +(2) Úřad shromáždění zakáže též tehdy, jestliže
 +
 +a) se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví,
 +
 +b) na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání; nelze-li určit, které oznámení bylo doručeno dříve, rozhodne se za účasti zástupců svolavatelů losováním.
 +
 +(3) Úřad může shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva,​ lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění.
 +
 +(4) Úřad nemůže shromáždění zakázat z důvodů uvedených v odstavcích 2 a 3, jestliže svolavatel přijal návrh národního výboru podle § 8.
 +
 +===== § 11 =====
 +
 +
 +(1) O zákazu shromáždění (§ 10) nebo době jeho ukončení (§ 9) rozhodne úřad bezodkladně,​ nejpozději však do tří pracovních dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení.
 +
 +(2) Úřad písemné vyhotovení rozhodnutí vyvěsí na své úřední desce a rozhodnutí vyhlásí místním rozhlasem nebo jiným obdobným způsobem; pokud se má shromáždění konat na území dvou nebo více obcí, úřad zajistí, aby jeho rozhodnutí bylo vyhlášeno v obcích, v nichž se shromáždění má konat. Pokud o to svolavatel požádá, zašle mu úřad současně s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce písemné vyhotovení na vědomí. Vyvěšením na úřední desce je rozhodnutí oznámeno a svolavateli doručeno. Na žádost svolavatele mu úřad vydá písemné vyhotovení rozhodnutí. Pokud úřad ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nevyvěsí písemné vyhotovení rozhodnutí na své úřední desce, může svolavatel shromáždění uspořádat.
 +
 +(3) Proti rozhodnutí úřadu podle odstavce 1 může svolavatel do 15 dnů od doručení podat opravný prostředek 2) u soudu, k němuž přiloží písemné vyhotovení rozhodnutí 2). Pro řízení platí obdobně ustanovení občanského soudního řádu o přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů 2). Opravný prostředek nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do tří dnů. Rozhodnutí zruší, jestliže nebyly dány důvody k zákazu shromáždění. Svolavatel je pak oprávněn shromáždění uspořádat podle původního oznámení nebo později tak, aby shromáždění bylo uskutečněno do 30 dnů od právní moci rozhodnutí soudu. Jestliže shromáždění uspořádá v pozdější době, vyrozumí o tom úřad nejpozději 1 den před konáním shromáždění.
 +
 +===== § 12 =====
 +
 +
 +(1) Jestliže se shromáždění koná, ačkoliv bylo zakázáno, zástupce úřadu vyzve svolavatele,​ aby shromáždění neprodleně ukončil. Pokud svolavatel neučiní účinná opatření, aby se účastníci pokojně rozešli, sdělí zástupce úřadu účastníkům,​ že shromáždění je rozpuštěno a vyzve je, aby se pokojně rozešli. Sdělení musí obsahovat důvody k rozpuštění a upozornění na následky neuposlechnutí této výzvy a musí být učiněno takovým způsobem, aby bylo účastníkům srozumitelné a aby se s ním všichni účastníci shromáždění mohli seznámit.
 +
 +(2) Za nepřítomnosti zástupce úřadu může shromáždění uvedené v odstavci 1 rozpustit způsobem tam stanoveným i příslušník Policie České republiky ve službě.
 +
 +(3) Shromáždění,​ které se koná, aniž bylo oznámeno podle § 5, bude způsobem uvedeným v odstavci 1 rozpuštěno,​ jestliže nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 1 až 3. To platí i pro shromáždění,​ která nebyla svolána. Odpovědnost svolavatelů za přestupek není dotčena, i když shromáždění nebylo rozpuštěno.
 +
 +(4) Způsobem uvedeným v odstavci 1 se postupuje i tehdy, jestliže shromáždění konané ve večerních hodinách pokračuje i po stanovené době ukončení (§ 9).
 +
 +(5) Shromáždění,​ které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, může být způsobem uvedeným v odstavci 1 rozpuštěno,​ jestliže se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu takovým způsobem, že v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10 odst. 1 nebo nebyly splněny povinnosti účastníků shromáždění podle § 7 odst. 3 a 4.
 +
 +(6) Shromáždění uvedená v odstavci 3 a v odstavci 5 může zástupce úřadu rozpustit způsobem stanoveným v odstavci 1, jestliže účastníci shromáždění páchají trestné činy a nápravu se nepodařilo zjednat jiným způsobem, zejména zákrokem proti jednotlivým pachatelům. V nepřítomnosti zástupce úřadu tak může učinit velící příslušník Policie České republiky.
 +
 +(7) Zákrok směřující k rozpuštění shromáždění provádí policejní útvar na základě rozhodnutí zástupce úřadu; bez tohoto rozhodnutí může provést tento zákrok příslušník Policie České republiky v případech stanovených v odstavci 2 nebo 6.
 +
 +(8) Jestliže byl zákrok směřující k rozpuštění shromáždění proveden bez rozhodnutí zástupce úřadu, policejní útvar vyrozumí úřad o provedeném zákroku.
 +
 +===== § 13 =====
 +
 +Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění do 15 dnů podat námitky u soudu. Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem. Pro řízení se jinak přiměřeně použijí ustanovení soudního řádu správního.
 +
 +===== § 14 Přestupek proti právu shromažďovacímu =====
 +
 +
 +(1) Tomu, kdo svolává nebo pořádá shromáždění,​ aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá shromáždění,​ které bylo zakázáno, anebo poruší povinnost stanovenou v § 6 odst. 4 a 6, může být uložena pokuta do 5 000 Kč.
 +
 +(2) Přestupku se dále dopustí ten, kdo
 +
 +a) neuposlechne pořádkových opatření svolavatele anebo určených pořadatelů shromáždění nebo těmto osobám brání v plnění jejich povinnosti;
 +
 +b) neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo jim v tom brání;
 +
 +c) jako účastník shromáždění má u sebe střelnou zbraň nebo výbušninu anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, a lze-li z okolností nebo z jeho chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím;
 +
 +d) jako účastník shromáždění má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci,​
 +
 +e) neoprávněně vnikne do shromáždění;​
 +
 +f) nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění;​
 +
 +g) brání účastníkům,​ aby se pokojně rozešli,
 +
 +h) neoprávněně úmyslně zabrání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího.
 +
 +(3) Za přestupek podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 5 000 Kč, za přestupek podle odstavce 2 písm. c) a d) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 písm. e) až g) pokutu do 7 000 Kč.
 +
 +(4) Jinak o přestupku a jeho projednání platí obecné předpisy.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code