Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:zakon_peticni [2011/11/28 16:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Znění zákona o právu petičním 85/1990 Sb. ======
 +
 +
 +===== Úvodní ustanovení =====
 +
 +
 +==== § 1 ====
 +
 +(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány ((zákon byl vydán dříve, než byla obnovena územní samospráva (na úrovni obcí 1990 a na úrovni krajů 2000), nicméně listina stanoví, že se jedná i orgány územní samosprávy + text § 8 t.z.)) se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "​petice"​).
 +
 +(2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.((mmj. právnické osoby veřejného práva nejsou nositeli petičního práva, neboť právě ony jsou adresáty petic a potenciálně i těmi, kdo např. porušují základní práva)) ​
 +
 +(3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.((lze podat petici k soudu, jejím obsahem však nesmí být podnět k ovlivnění jeho rozhodovací činnosti v jednotlivé věci, ale např. návrh na zvýšení počtu soudních úředníků aj.))
 +
 +(4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení,​ náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti. ​
 +
 +==== § 2 ====  ​
 +
 +Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.((majetková i nemajetková - nařčení, pomluva, viz. také II. ÚS 20/​98)) ​
 +
 +==== § 3 Petiční výbor ====
 +
 +(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor.
 +
 +(2) Petiční výbor není právnickou osobou.
 +
 +(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.((členem petičního výboru i osoba mladší 18 let, zástupce plnoletý pro řádnou komunikaci s adrsáty petice = procedurální omezení)) ​
 +
 +==== § 4 Shromažďování podpisů pod petici ====
 +
 +(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
 +
 +(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
 +
 +(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
 +
 +(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let . 
 +
 +==== § 5 Podání a vyřízení petice ====
 +
 +(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
 +
 +(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována,​ je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti,​ petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
 +
 +(3) Státní orgán , který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. ((za vyřízení je třeba považovat jak kladné, tak i záporné rozhodnutí ve věci, ale i informace postoupené petentovi, že se tímto podáním příslušný orgán zabýval a jak s věcí naložil))
 +
 +==== § 6 ====
 +
 +Vzešla-li petice ze shromáždění,​ ((Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.)) platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 tohoto zákona s tím, že musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena; petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.
 +
 +===== Společná ustanovení =====
 +
 +
 +==== § 7 ====
 +
 +
 +Státní orgány upraví způsob přijímání,​ projednávání a vyřizování peticí jim adresovaných ve svých jednacích řádech nebo obdobných předpisech. ​
 +
 +==== § 8 ====
 +
 +
 +Pokud se v tomto zákoně mluví o státních orgánech, rozumí se tím i právnické osoby, jimž byla působnost státního orgánu svěřena. ​
 +
 +==== § 9 ====
 +
 +Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a  přijímání a vyřizování stížností,​ oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona. ​
 +
 +==== § 10 ====
 +
 +Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code