Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:ustava [2011/10/31 13:34]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
ustavni-pravo:ustava [2012/10/05 15:32] (aktuální)
Ondřej Pařík Účinnost změn čl. 66 a 87 je od 1.října 2012, ne od 8.března 2013
Řádek 4: Řádek 4:
  
 Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně: Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:
 +
 +<note important>​Parlament se usnesl na zavedení přímé volby prezidenta. V souvislosti s tím změnil ústavu v článcích 54, 56, 58, 59, 62, 63, 66 a 87 s účinností od 1. října 2012 a článek 65 s účinností od 8. března 2013. Tyto změny jsou v tomto textu vyznačeny ve výstražných boxech. Text //**tučnou kruzívou**//​ je novým zněním příslušného ustanovení,​ //​**<​del>​škrtnutý text</​del>​**//​ značí vypuštěnou část ústavy. Zdroj: [[http://​aplikace.mvcr.cz/​sbirka-zakonu/​ViewFile.aspx?​type=c&​id=6137|Ústavní zákon č. 71/​2012]]</​note>​
  
 ===== PREAMBULE ===== ===== PREAMBULE =====
Řádek 589: Řádek 591:
  
 (3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. (3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.
 +
 +<note important>​**Nové znění článku 54 účinné od 1. října 2012**
 +
 +(1) Prezident republiky je hlavou státu.
 +
 +//**(2) Prezident republiky je volen v přímých volbách.**//​
 +
 +(3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.
 +</​note>​
  
 === Článek 55 === === Článek 55 ===
Řádek 600: Řádek 611:
 prezidenta ​ republiky. ​ Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se prezidenta ​ republiky. ​ Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se
 volba do třiceti dnů. volba do třiceti dnů.
 +
 +<note important>​**Nové znění článku 56 účinné od 1. října 2012**
 +
 +//**(1) Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného,​ rovného a přímého volebního práva.**//
 +
 +//**(2) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za čtrnáct dnů po začátku prvního kola volby druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všichni kandidáti, kteří v prvním kole volby získali nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů, a nejsou-li takoví kandidáti alespoň dva, postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.**//​
 +
 +//**(3) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Je-li takových kandidátů více, prezident republiky není zvolen a do deseti dnů se vyhlásí nová volba prezidenta republiky.
 +Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem volby anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole volby získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Druhé kolo volby se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.**//​
 +
 +//**(4) Navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky. Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů.**//​
 +
 +//**(5) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.**//
 +
 +//**(6) Volba prezidenta republiky se koná v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta republiky. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se volba prezidenta republiky do devadesáti dnů.**//
 +
 +//**(7) Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu nejpozději devadesát dnů před jejím konáním. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, vyhlásí předseda Senátu volbu prezidenta republiky nejpozději do deseti dnů poté a zároveň nejpozději osmdesát dnů před jejím konáním.**//​
 +
 +//**(8) Není-li funkce předsedy Senátu obsazena, vyhlašuje volbu prezidenta republiky předseda Poslanecké sněmovny.**//</​note>​
  
 === Článek 57 === === Článek 57 ===
Řádek 640: Řádek 670:
 (8)  Nebyl-li ​ prezident republiky zvolen ani ve třetím kole, konají se (8)  Nebyl-li ​ prezident republiky zvolen ani ve třetím kole, konají se
 nové volby. nové volby.
 +
 +<note important>​**Nové znění článku 58 účinné od 1. října 2012**
 +
 +//**Další podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky, jakož i podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provádění volby prezidenta republiky a vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum stanoví zákon.**//
 +</​note>​
  
 === Článek 59 === === Článek 59 ===
Řádek 650: Řádek 685:
 že  svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího že  svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího
 vědomí a svědomí."​. vědomí a svědomí."​.
 +
 +<note important>​**Nové znění článku 59 účinné od 1. října 2012**
 +
 +(1)  Prezident ​ republiky ​ složí ​ slib  do  rukou  předsedy ​ //​**Senátu**//​ na společné schůzi obou komor.
 +
 +(2)  Slib  prezidenta ​ republiky zní: "​Slibuji věrnost České republice.
 +Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest,
 +že  svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího
 +vědomí a svědomí."​.
 +</​note>​
  
 === Článek 60 === === Článek 60 ===
Řádek 660: Řádek 705:
 Prezident ​ republiky ​ se  může ​ vzdát ​ svého ​ úřadu ​ do  rukou předsedy Prezident ​ republiky ​ se  může ​ vzdát ​ svého ​ úřadu ​ do  rukou předsedy
 Poslanecké sněmovny. Poslanecké sněmovny.
 +
 +<note important>​**Nové znění článku 61 účinné od 1. října 2012**
 +
 +Prezident ​ republiky ​ se  může ​ vzdát ​ svého ​ úřadu ​ do  rukou předsedy
 +//​**Senátu**//​.
 +</​note>​
  
 === Článek 62 === === Článek 62 ===
Řádek 694: Řádek 745:
 l) vyhlašuje referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii a l) vyhlašuje referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii a
 jeho výsledek. jeho výsledek.
 +
 +<note important>​**Nové znění článku 62 účinné od 1. října 2012**
 +
 +Prezident republiky
 +
 +a)  jmenuje ​ a  odvolává ​ předsedu a další členy vlády a přijímá jejich
 +demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
 +
 +b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
 +
 +c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
 +
 +d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním
 +jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
 +
 +e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,​
 +
 +f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
 +
 +g)  odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem<​del>//​**,​ nařizuje, aby se trestní
 +řízení ​ nezahajovalo,​ a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,​**//</​del>​ a
 +zahlazuje odsouzení,
 +
 +h)   ​má ​ právo ​ vrátit ​ Parlamentu ​ přijatý ​ zákon ​ s  výjimkou ​ zákona
 +ústavního,​
 +
 +i) podepisuje zákony,
 +
 +j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
 +
 +k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky//​**<​del>,</​del>​.**//​
 +
 +//​**<​del>​l) vyhlašuje referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii a
 +jeho výsledek.</​del>​**//​
 +</​note>​
  
 === Článek 63 === === Článek 63 ===
Řádek 731: Řádek 817:
 (4)  Za  rozhodnutí ​ prezidenta ​ republiky, ​ které vyžaduje spolupodpis (4)  Za  rozhodnutí ​ prezidenta ​ republiky, ​ které vyžaduje spolupodpis
 předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda. předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.
 +
 +<note important>​**Nové znění článku 63 účinné od 1. října 2012**
 +
 +(1) Prezident republiky dále
 +
 +a) zastupuje stát navenek,
 +
 +b)  sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních
 +smluv  může ​ přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé
 +členy,
 +
 +c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
 +
 +d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
 +
 +e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
 +
 +f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
 +
 +g) jmenuje a povyšuje generály,
 +
 +h)  propůjčuje ​ a  uděluje ​ státní vyznamenání,​ nezmocní-li k tomu jiný
 +orgán,
 +
 +i) jmenuje soudce,
 +
 +//**j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo,​ a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,​**//​
 +
 +//**k**//) má právo udělovat amnestii.
 +
 +(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou
 +výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.
 +
 +(3)  Rozhodnutí ​ prezidenta ​ republiky ​ vydané ​ podle  odstavců ​ 1  a 2
 +vyžaduje ​  ​ke ​  ​své ​ platnosti ​ spolupodpis ​ předsedy ​ vlády ​ nebo  jím
 +pověřeného člena vlády.
 +
 +(4)  Za  rozhodnutí ​ prezidenta ​ republiky, ​ které vyžaduje spolupodpis
 +předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.
 +</​note>​
  
 === Článek 64 === === Článek 64 ===
Řádek 753: Řádek 879:
 (3)  Trestní ​ stíhání ​ pro  trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce (3)  Trestní ​ stíhání ​ pro  trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce
 prezidenta republiky je navždy vyloučeno. prezidenta republiky je navždy vyloučeno.
 +
 +<note important>​**Nové znění článku 65 účinné od 8. března 2013**
 +
 +(1) Prezidenta republiky nelze //**po dobu výkonu jeho funkce**// zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.
 +
 +//**(2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.**//
 +
 +//**(3) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.**//
 +</​note>​
  
 === Článek 66 === === Článek 66 ===
Řádek 766: Řádek 901:
 uvolní-li ​ se  úřad ​ prezidenta ​ republiky ​ v  době, ​ kdy je Poslanecká uvolní-li ​ se  úřad ​ prezidenta ​ republiky ​ v  době, ​ kdy je Poslanecká
 sněmovna rozpuštěna,​ přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu. sněmovna rozpuštěna,​ přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu.
 +
 +<note important>​**Nové znění článku 66 účinné od 1. října 2012**
 +
 +Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě
 +není  zvolen ​ nebo  nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky
 +svůj  úřad ​ ze  závažných ​ důvodů ​ vykonávat ​ a  usnese-li ​ se  na  tom
 +Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle //**čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a**// čl. 63 odst. 2 předsedovi
 +vlády. ​ Předsedovi ​ Poslanecké ​ sněmovny ​ přísluší v době, kdy předseda
 +vlády ​ vykonává ​ vymezené ​ funkce ​ prezidenta ​ republiky, ​ výkon funkcí
 +prezidenta ​ republiky ​ podle  //**čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu**//;​
 +uvolní-li ​ se  úřad ​ prezidenta ​ republiky ​ v  době, ​ kdy je Poslanecká
 +sněmovna rozpuštěna,​ přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu//​**,​ kterému též přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny.**//​
 +</​note>​
  
 ==== Vláda ==== ==== Vláda ====
Řádek 1007: Řádek 1155:
 b)   ​spory ​  ​o ​ rozsah ​ kompetencí ​ státních ​ orgánů ​ a  orgánů ​ územní b)   ​spory ​  ​o ​ rozsah ​ kompetencí ​ státních ​ orgánů ​ a  orgánů ​ územní
 samosprávy,​ nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu. samosprávy,​ nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.
 +
 +<note important>​**Nové znění článku 87 účinné od 1. října 2012**
 +
 +(1) Ústavní soud rozhoduje
 +
 +a)  o  zrušení ​ zákonů ​ nebo  jejich jednotlivých ustanovení,​ jsou-li v
 +rozporu s ústavním pořádkem,
 +
 +b)   ​o ​ zrušení ​ jiných ​ právních ​ předpisů ​ nebo  jejich ​ jednotlivých
 +ustanovení,​ jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem,
 +
 +c)  o  ústavní ​ stížnosti ​ orgánů ​ územní ​ samosprávy proti nezákonnému
 +zásahu státu,
 +
 +d)  o  ústavní ​ stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu
 +orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod,
 +
 +e)  o  opravném ​ prostředku ​ proti  rozhodnutí ​ ve  věci  ověření volby
 +poslance nebo senátora,
 +
 +f)  v  pochybnostech ​ o  ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu
 +funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25,
 +
 +g)  o  ústavní ​ žalobě ​ Senátu ​ proti prezidentu republiky podle čl. 65
 +odst. 2,
 +
 +h)  o  návrhu ​ prezidenta ​ republiky ​ na  zrušení ​ usnesení ​ Poslanecké
 +sněmovny a Senátu podle čl. 66,
 +
 +i)  o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu,
 +které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak,
 +
 +j)  o  tom,  zda  rozhodnutí ​ o  rozpuštění ​ politické strany nebo jiné
 +rozhodnutí ​ týkající ​ se  činnosti ​ politické ​ strany ​ je  ve  shodě ​ s
 +ústavními nebo jinými zákony,
 +
 +k)   ​spory ​  ​o ​ rozsah ​ kompetencí ​ státních ​ orgánů ​ a  orgánů ​ územní
 +samosprávy,​ nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu**//<​del>,</​del>​.//​**
 +
 +**//<​del>​l) ​ o  opravném ​ prostředku ​ proti  rozhodnutí prezidenta republiky, že
 +referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii nevyhlásí,</​del>//​**
 +
 +**//<​del>​m) ​ o  tom,  zda  postup ​ při  provádění ​ referenda o přistoupení České
 +republiky k Evropské unii je v souladu s ústavním zákonem o referendu o
 +přistoupení České republiky k Evropské unii a se zákonem vydaným k jeho
 +provedení.</​del>//​**
 +</​note>​
 +
 +(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl.
 +10a  a  čl.  49  s  ústavním ​ pořádkem, ​ a  to před její ratifikací. Do
 +rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.
 +
 +(3)  Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší
 +správní soud
 +
 +a)  o  zrušení ​ právních ​ předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení,​
 +jsou-li v rozporu se zákonem,
 +
 +b)   ​spory ​  ​o ​ rozsah ​ kompetencí ​ státních ​ orgánů ​ a  orgánů ​ územní
 +samosprávy,​ nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.
 +</​note>​
  
 === Článek 88 === === Článek 88 ===
Řádek 1238: Řádek 1447:
  
 Klaus v. r. Klaus v. r.
- 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code