Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Pl. ÚS 77/06, 37/2007 Sb. (legislativní přílepky)

  • Návrh skupiny senátorů na zrušení části zákona č. 319/2001 Sb., která se stala součástí jeho přechodných ustanovení na základě novely, která byla přijata údajným neústavním postupem - VYHOVĚNO
  • Napadená ustanovení se týkala vztahů vkladatelů určitých bank k těmto bankám, resp. vůči Fondu pojištění vkladů. Napadená ustanovení dle navrhovatelů rozšiřují okruh oprávněných osob, mění proceduru a vstupují do již jednou zákonem řešených vztahů (navrhovatelé polemizují, zda se jedná o pravou či nepravou retroaktivitu). Jedná se o to, jakým způsobem se mají odškodňovat klienti zkrachovalých bank. Zákonodárce zde na úkor zajišťovacího fondu, hospodařícího s prostředky odevzdanými soukromými subjekty, nakládá s těmito prostředky v rozporu s obecně stanovenými pravidly, a v důsledku toho určitou skupinu či určitý subjekt zvýhodňuje oproti ostatním. Prostředky vybrané od klientů bank, které jsou určeny k odškodnění klientů bank, budou poskytnuty nad rámec pravidel, která platila v době, kdy banky do Fondu přispívaly.
  • Napaden byl i postup přijímání zákona. Poté, co návrh zákona byl zamítnut ve 3. čtení, byl navržen (o půl roku později) v rámci 2. čtení jako pozměňovací návrh. Senát vyjádřil vůli se návrhem zákona nezabývat (ač byl podán návrh na postoupení do obecné rozpravy, z důvodu nesouhlasného postoje vlády ČR, Ministerstva financí a ČNB) a zákon byl postoupen prezidentu republiky. Ten však nechal marně uplynout patnáctidenní lhůtu, aniž zákon vrátil Poslanecké sněmovně anebo jej podepsal. Zákon byl tedy podepsán předsedou vlády a řádně vyhlášen ve Sbírce zákonů.
  • Navrhovatelé poukazují na to, že pozměňovací návrh je omezen projednávaným bodem schůze, přičemž pozměňovací návrh, na jehož základě se napadená ustanovení stala součástí daného zákona, nebyl uveden v programu příslušné schůze Poslanecké sněmovny, čímž byla porušena legislativní procedura.
  • ÚS poukázal na rozhodnutí sp. zn. Pl. ÚS 21/01, ve kterém označil za protiústavní situaci, kdy ,,jedním zákonem jsou novelizovány zákony vzájemně obsahově bezprostředně nesouvisející, k čemuž dochází např. z důvodu urychlení legislativní procedury, a to začasté formou podaných pozměňovacích návrhů.“ Parlament je vázán Ústavou a s ní konformně vykládanými jednacími řády. Postup, kdy ,,jedním zákonem (ve formálním smyslu) je zasahováno do materie upravované několika zákony jinými a tyto zákony spolu nejsou obsahově a systematicky provázány,“ způsobuje nepřehledný právní stav, který není v souladu s principem předvídatelnosti, srozumitelnosti a vnitřní bezrozpornosti zákona, což odporuje základním principům právního státu.
  • Z jednacího řádu PS vyplývá, že návrhy k projednávané věci, ke kterým jsou poslanci dle jednacího řádu zmocněni, se mají vztahovat k určité věci projednávaného bodu. Pozměňovacím návrhem se mohou vypouštět, rozšiřovat nebo měnit některé části původního návrhu. ,,Právo podávat k návrhům zákonů během parlamentní rozpravy pozměňovací návrhy se odvozuje z práva zákonodárné iniciativy, nicméně není s ní totožné, neboť je přirozeně omezeno sférou vyhrazenou právě realizaci práva zákonodárné iniciativy.“ Pozměňovací návrh by tedy měl pouze pozměňovat předkládanou právní úpravu a neměl by se pohybovat mimo předmět projednávaného návrhu.
  • Ohledně funkce prezidenta v zákonodárném procesu ÚS vyslovil stanovisko, podle kterého prezident v rámci legislativního procesu nezastává poltickou funkci. ,,Prezident republiky je Ústavou koncipován jako mimostranický ústavní orgán.“ Je tedy předurčen k dodržování ústavnosti legislativního procesu pomocí prezidentského veta.
  • ÚS shrnul, že obsahy i účely obou zkoumaných předmětů se zásadně liší. Bylo tedy zapotřebí konstatovat, že předmětný pozměňovací návrh vybočil z omezeného prostoru vyhrazeného pozměňovacím návrhům.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code