Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:pl-us-51-2006 [2011/12/10 01:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Nález Pl. ÚS 51/06 z 27. 9. 2006 (483/2006 Sb.) - právo územní samosprávy hospodařit se svým majetkem (nemocnice)======
 +
 +====Navrhovatelé:​====
 +  * Skupina senátorů podala návrh na zrušení některých ustanovení zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních. Tato ustanovení vytvářela síť **veřejných zdravotnických zařízení**. Její součástí se //ex lege// stala v příloze vypočtená již existující zdravotnická zařízení bez ohledu na to, zda je jejich zřizovatelem stát, kraj, obec či jiná PO
 +  * Navrhovatel tak namítá rozpor s **čl. 11 Listiny** (právo na vlastnictví),​ **čl. 8 a čl. 101 Ústavy** (samospráva). Zákonem totiž samosprávné celky ztratily možnost rozhodovat o existenci a chodu zařízení,​ zatímco Ministerstvo zahraničí získalo možnost rozhodovat o rozsahu a druzích zdravotní péče zde poskytované=>​ dochází tak k zásahu do majetku samosprávných celků
 +
 +====ÚS:​====
 +  * **ÚS návrhu vyhověl a napadená ustanovení zrušil**
 +
 +  * Kraje a obce zřizují zdravotnická zařízení v samostatné působnosti
 +
 +  * Proklamovaným cílem zákona je „vytvoření efektivního právního prostředí pro existenci a provoz nemocnic ve veřejném vlastnictví a pro vytvoření základní sítě těchto nemocnic, jejichž prostřednictvím bude stát schopen zajišťovat každodenní právo na ochranu zdraví a každému občanovi v případě potřeby rovný přístup k bezplatné zdravotní péči na základě veřejného pojištění tak, jak to předpokládá Listina v čl. 31“
 +  * Výsledkem je, že některá zdravotnická zařízení,​ zřízená obcemi nebo kraji se stávají „veřejnými zdravotnickými zařízeními“ a jejich provoz je nadále podroben řídící a kontrolní pravomoci ministerstva
 +
 +  * Je třeba přistoupit k **testu proporcionality**. (=> vhodnost, potřebnost,​ přiměřenost) Dochází zde __ke kolizi veřejného zájmu na zajištění péče o zdraví lidu na straně jedné s veřejným zájmem na zajištění ochrany vlastnického práva a ochrany samostatné působnosti územních samosprávných celků na straně druhé__. //„ÚS ale zdůrazňuje,​ že je si vědom toho, že práva na život a zdraví, ta jak jsou upravena v čl. 6 odst. 1 a čl. 31 Listiny, jsou absolutními základními právy a hodnotami a že právě ve vztahu k těmto absolutním hodnotám je třeba poměřovat práv na samosprávu a právo vlastnické“//​
 +  * //„pro vyvození závěru v případě **kolize základních práv**, případně veřejného dobra, jako principů, na rozdíl od případu konfliktu norem jednoduchého (podústavního) práva, se ÚS řídí **příkazem k optimalizaci**,​ tj. postulátem,​ **minimalizace omezení základního práva a svobody**, případně veřejného dobra. Jeho obsahem je maxima, dle níž v případě závěru o opodstatněnosti priority jednoho před druhým ze dvou v kolizi stojících základních práv, resp. veřejných statků, je nutnou podmínkou konečného rozhodnutí rovněž využití všech možností minimalizace zásahu do jednoho z nich“//
 +    * Příkaz k optimalizaci je odvozen od čl. 4, odst. 4 Listiny
 +
 +  * **Test vhodnosti- je zvolený prostředek způsobilý dosáhnout legitimního cíle?**
 +    * => zajištění poskytování veřejných služeb v oblasti zdravotnictví je legitimním cílem a zvolený prostředek (napadená ustanovení) je schopen tohoto cíle dosáhnout
 +  * **Test potřebnosti- je zvolený prostředek k narušenému právu nejšetrnějším z více možných?​**
 +    * Nelze přijmout tvrzení v důvodové zprávě, že územní samosprávné celky nejsou v daném případě schopny dbát na obranu veřejného zájmu
 +    * Zákonodárce např. pominul možnost využít nástrojů, které má při kontrole hospodářství samospráv
 +    * Nucené omezení vlastnictví je možno jen (na základě zákona a) za náhradu. Zákonodárce zde však zásah do vlastnictví nijak kompenzovat nehodlá
 +      * zásah do narušeného práva přitom právě kompenzací bylo možno zmírnit
 +    * v testu potřebnosti tak napadená ustanovení neobstála. Z více možných prostředků vedoucích k cíli byl méně šetrný k narušenému právu, což je projevem libovůle zákonodárce ​
 +  * => k testu přiměřenosti nebylo nutno přistoupit
 +
 +  * Zákonem byl zároveň porušen princip rovnosti: Zdravotnická zařízení zařazená mezi veřejná zdravotnická zařízení jsou finančně zvýhodněna oproti ostatním. Nebylo však dáno žádní objektivní kritérium tohoto odlišení (které zařízení bude a které nebude zařazeno)
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code