Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Nález Pl. ÚS 36/01 z 25. 6. 2002 (403/2002 Sb.)- Vymezení ústavního pořádku. Postavení mezinárodních smluv o LP

  • ÚS rušil některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání pro rozpor s Listinou. Nad rámec přezkumu se pak vyjádřil k postavení Lidskoprávních smluv v reakci na „euronovelu“ Ústavy
  • Euronovela přestala v ústavním pořádku lidskoprávní smlouvy rozlišovat jako zvláštní kategorii a mj. po euronovele tyto smlouvy nezůstaly referenčním kritériem pro přezkum ústavnosti podle čl. 87, odst. 1, písm. a) Ústavy
  • ÚS rozhodl, že Mezinárodní smlouvy o lidských právech jsou součástí ústavního pořádku (i přesto, že nejsou součástí taxativního výčtu v čl. 112 Ústavy)
  • „V nepřípustnosti změny podstatných náležitostí demokratického právního státu je obsažen i pokyn Ústavnímu soudu, dle kterého žádnou novelu Ústavy nelze interpretovat v tom smyslu, že by jejím důsledkem bylo omezení již dosažené procedurální úrovně ochrany základních práv a svobod
  • „proto rozsah pojmu ústavní pořádek nelze vyložit toliko s ohledem na ustanovení čl. 112, odst. 1 Ústavy, nýbrž i vzhledem k ustanovení čl. 1, odst. 2 Ústavy, a do jeho rámce zahrnout i ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code