Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Pl. ÚS 12/10 – 269/2010 Sb.

Populární název - “Snížení platu soudců o 4% v roce 2010”

  • Soudce podal žalobu k MS v Brně a domáhal se vůči České republice zaplacení částky cca 2600,-, o kterou přišel snížením platu na 96% oproti původní úpravě., MS měl při rozhodování užít zákon, který shledal protiústavním – proto se obrátil na ÚS s návrhem o zrušení ustanovení, které snížení platu zavedlo (novelizované ustanovení zákona “O platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců EP”)
  • MS argumentoval (vedle námitek ke způsobu přijetí ustanovení ve stavu legislativní nouze) tím, že platovou restrikcí byla postižena jen část osob, kterým jsou platy hrazeny ze státního rozpočtu – hrubě narušen princip proporcionality (u soudců navíc narušováno dlouhodobě - v minulosti + s restrikcemi počítala i připravovaná legislativa na další rok → taková opatření pak ztrácí povahu mimořádnosti a výjimečnosti, spíše se zdá, jako by šlo o cílený proces, který má odstranit legislativní “chybu”, která byla učiněna při stanovení pravidel pro výpočet soudcovských platů (polovina 90. let).
  • Díky dělbě moci by zákonodárce neměl mít stejnou možnost k platovým restrikcím soudců, jako vůči jiným zaměstnancům v oblasti veřejné sféry. Legislativou, kterou má zákonodárce ve svých rukou, může zasahovat do materiálního zajištění soudců, a tím potažmo do jejich nezávislosti.
  • Princip nezávislého soudnictví - dva zdroje: neutralita soudce jako garance spravedlivého, nestranného a objektivního soudního řízení na jedné straně a zajištění práv a svobod jednotlivců soudcem odčleněným od politické moci. Nezávislý soudce má záruky zvláštního právního postavení (nesesaditelnost, neodvolatelnost, nedotknutelnost), dále záruky organizační a funkční nezávislosti na orgánech ZM a VM, vyloučení jakýchkoliv prvků subordinace v soudcovském rozhodování (soudce je vázán jen zákonem) a záruky materiálního zabezpečení. Svévolný zásah ZM do materiálního zajištění soudců je nežádoucí z důvodu možného nátlaku na rozhodování soudců a eventuální formy penalizace soudců ze strany ZM/VM. Pokud by takový zásah nastal, měl by být odůvodněn výjimečnými okolnostmi (například tíživá finanční situace státu) a soudci by měli mít možnost se k připravovanému zásahu vyjádřit. Toto stanovisko by mělo být součástí důvodové zprávy
  • Garance nezávislosti soudců nejsou koncipovány jako soudcovská privilegia, ale ve prospěch těch, k ochraně jejichž práv byly soudy zřízeny. Některé z těch garancí soudce restriktivně limitují - inkompatibilita (politická, podnikatelská, zaměstnanecká činnost). Navíc nemají svou nezávislou reprezentaci - nejsou odborově profesně organizovaní a nemohli se tak k zásahům vyjádřit - octli se tak v horším postavení než ostatní profese (neměli možnost relevantně projevit svou vůli a bránit se). Napříště by se měl brát v potaz jejich názor.
  • Neustále klesající mzda pak v důsledcích vyvolává příjmovou degradaci soudců ve vztahu k ostatním právnickým profesím, snižování postavení soudcovského stavu a umenšování potřebné společenské prestiže (k atributům nezávislosti patří i důstojnost).
  • Výsledek - ÚS napadené ustanovení zrušil (neodůvodněný zásah do platových poměrů soudců, nevycházející ze zásady proporcionality a neodůvodněný výjimečnými okolnostmi, má za následek zásah do principu nezávislosti soudu a soudců).
  • Pozn. Stav legislativní nouze - k tomu, ale bylo vyhlášení stavu ústavně konformní není třeba, aby návrh zákona obsahoval, do jaké míry má vzniku hrozící značné hospodářské škody zabránit. Pro vyhlášení stavu byla také výrazná většina poslanců. Dle ÚS byl tedy návrh zákona projednán ve stavu legislativní nouze za dodržení zákonných podmínek
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code