Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:pl-us-1-1996 [2011/12/09 20:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Pl. ÚS 1/96 z 19. 11. 1996 (294/199ž Sb.) - obecně závazná vyhláška o zákazu agitace KSČM; meze samostatné působnosti obce======
 +
 +  * Město Vysoká nad Jizerou vydalo __obecně závaznou vyhlášku, zakazující agitaci a propagaci KSČM__ a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu. Za porušení byla stanovena sankce až 5000 Kč. Zároveň vyhlášku odmítl podepsat starosta obce. Skupina poslanců podala __návrh na zrušení vyhlášky, kterému **ÚS vyhověl**__ (pro rozpor s čl. 104, odst. 3 Ústavy a příslušnými ustanoveními obecního zřízení)
 +  * Otázka podpisu: Zákon o obecním zřízení podmiňuje platnost vyhlášky pouze jejím vyvěšením na úřední desce. => //​„nedostatky v podpisech obecně závazné vyhlášky, byla-li tato jinak v souladu se zákonem přijata a publikována,​ platnost této vyhlášky nijak neovlivňují“//​
 +  * Ústavní úprava: ​
 +    * **__Čl. 79, odst. 3 Ústavy__**:​ //​„Ministerstva,​ jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.“//​ = základ pro odvozenou místní normotvorbu
 +    * **__Čl. 104 Ústavy__**:​
 +      * //"(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem."//​
 +      * //"(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky"//​
 +
 +  * Již dříve ÚS judikoval: //„v rámci své samostatné působnosti **může obec svými obecně závaznými vyhláškami řešit jen ty úkoly veřejné správy, které jsou zákony, na prvém místě zákonem o obcích, takto jako samostatná působnost označeny**,​ a to navíc za podmínky, že tak učiní způsobem, který neodporuje ústavním zákonům, mezinárodním smlouvám podle čl. 10 Ústavy a zákonům“//​ (Pl. ÚS 21/94)
 +  * //„V žádném případě tedy nemůže obec obecně závaznou vyhláškou upravit něco, co je vyhrazeno úpravě zákonem (…). Zastupitelstvo si nemůže samo působnost rozšiřovat cestou obecně závazných vyhlášek.“// ​
 +  * Zákaz propagace KSČM pak překračuje meze lokální povahy veřejného pořádku a jeho ochrany
 +  * Vyhláška tedy nebyla vydána v mezích působnosti přenesené ani samostatné
 +  * //​„chce-li obec projevit svou politickou vůli při plnění samosprávných úkolů v zájmu místních obyvatel, musí tak učinit adekvátními prostředky.“//​ Mechanismus,​ jakým je možno dospět k pozastavení činnosti nebo rozpuštění politické strany upravuje zákon o sdružování a politických stranách
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code