Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Pl. ÚS 1/96 z 19. 11. 1996 (294/199ž Sb.) - obecně závazná vyhláška o zákazu agitace KSČM; meze samostatné působnosti obce

 • Město Vysoká nad Jizerou vydalo obecně závaznou vyhlášku, zakazující agitaci a propagaci KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu. Za porušení byla stanovena sankce až 5000 Kč. Zároveň vyhlášku odmítl podepsat starosta obce. Skupina poslanců podala návrh na zrušení vyhlášky, kterému ÚS vyhověl (pro rozpor s čl. 104, odst. 3 Ústavy a příslušnými ustanoveními obecního zřízení)
 • Otázka podpisu: Zákon o obecním zřízení podmiňuje platnost vyhlášky pouze jejím vyvěšením na úřední desce. ⇒ „nedostatky v podpisech obecně závazné vyhlášky, byla-li tato jinak v souladu se zákonem přijata a publikována, platnost této vyhlášky nijak neovlivňují“
 • Ústavní úprava:
  • Čl. 79, odst. 3 Ústavy: „Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.“ = základ pro odvozenou místní normotvorbu
  • Čl. 104 Ústavy:
   • „(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.“
   • „(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky“
 • Již dříve ÚS judikoval: „v rámci své samostatné působnosti může obec svými obecně závaznými vyhláškami řešit jen ty úkoly veřejné správy, které jsou zákony, na prvém místě zákonem o obcích, takto jako samostatná působnost označeny, a to navíc za podmínky, že tak učiní způsobem, který neodporuje ústavním zákonům, mezinárodním smlouvám podle čl. 10 Ústavy a zákonům“ (Pl. ÚS 21/94)
 • „V žádném případě tedy nemůže obec obecně závaznou vyhláškou upravit něco, co je vyhrazeno úpravě zákonem (…). Zastupitelstvo si nemůže samo působnost rozšiřovat cestou obecně závazných vyhlášek.“
 • Zákaz propagace KSČM pak překračuje meze lokální povahy veřejného pořádku a jeho ochrany
 • Vyhláška tedy nebyla vydána v mezích působnosti přenesené ani samostatné
 • „chce-li obec projevit svou politickou vůli při plnění samosprávných úkolů v zájmu místních obyvatel, musí tak učinit adekvátními prostředky.“ Mechanismus, jakým je možno dospět k pozastavení činnosti nebo rozpuštění politické strany upravuje zákon o sdružování a politických stranách
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code