Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-50 [2011/12/05 13:26]
Hana Janotová [Historie]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-50 [2012/01/22 19:59] (aktuální)
Řádek 12: Řádek 12:
  
 ===== Listina ===== ===== Listina =====
-  * **Čl. 36odst. 1**+  * **Čl. 36odst. 1**
     * "​Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu"​     * "​Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu"​
       * **Každý** : každá FO bez omezení (ale dle povahy věci i PO) – pokud to nejde (např. nízký věk, zdravotní stav apod.) -> zákonný zástupce, poručník, opatrovník…       * **Každý** : každá FO bez omezení (ale dle povahy věci i PO) – pokud to nejde (např. nízký věk, zdravotní stav apod.) -> zákonný zástupce, poručník, opatrovník…
Řádek 21: Řádek 21:
       * Obsaženy požadavky na **//​nezávislost a nestrannost soudů//**       * Obsaženy požadavky na **//​nezávislost a nestrannost soudů//**
       * Soudní ochrana spočívá v tom, že soudy způsobem pro ně specifickým řeší právní spory       * Soudní ochrana spočívá v tom, že soudy způsobem pro ně specifickým řeší právní spory
-  * **Čl. 36odst. 2**+  * **Čl. 36odst. 2**
     * "Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí,​ nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny."​     * "Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí,​ nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny."​
-    * Rozhodnutí "​jiných orgánů"​ (než soudů) jsou zásadně (až na výjimky) přezkoumatelná soudem, možnost takovéhoto přezkumu vyplývá ​rávě z čl. 36/2 LPS+    * Rozhodnutí "​jiných orgánů"​ (než soudů) jsou zásadně (až na výjimky) přezkoumatelná soudem, možnost takovéhoto přezkumu vyplývá ​právě z čl. 36/2 LPS
     *  Ústavodárce zvolil metodu negativního výčtu, kdy daná zásada platí, není- li výslovně stanoveno jinak, není-li soudní přezkum (zejm. správních) rozhodnutí výslovně zákonem vyloučen ​     *  Ústavodárce zvolil metodu negativního výčtu, kdy daná zásada platí, není- li výslovně stanoveno jinak, není-li soudní přezkum (zejm. správních) rozhodnutí výslovně zákonem vyloučen ​
-  * **Čl. 36odst. 3**+  * **Čl. 36odst. 3**
     * "​Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem." ​     * "​Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem." ​
       * -> Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem       * -> Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
       * I přes všechny pojistky, které právní řád vytváří pro co největší kvality rozhodovacího procesu při ochraně práv, připouští Listina i možnost chyby či omylu (nezákonnosti) státních orgánů (včetně soudů) i orgánů veřejné správy       * I přes všechny pojistky, které právní řád vytváří pro co největší kvality rozhodovacího procesu při ochraně práv, připouští Listina i možnost chyby či omylu (nezákonnosti) státních orgánů (včetně soudů) i orgánů veřejné správy
-  * **Čl. 36odst. 4**+  * **Čl. 36odst. 4**
     * "​Podmínky a podrobnosti upravuje zákon." ​     * "​Podmínky a podrobnosti upravuje zákon." ​
       * Vztahuje se na všechny odstavce daného článku ​       * Vztahuje se na všechny odstavce daného článku ​
-  * **Čl. 37odst. 1**+  * **Čl. 37odst. 1**
     * "​Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě či osobě blízké."​     * "​Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě či osobě blízké."​
       *  Podobné právo (avšak z Ústavy) mají i členové parlamentu (čl.28 Ú) a soudci ÚS (čl. 86/3 Ú)       *  Podobné právo (avšak z Ústavy) mají i členové parlamentu (čl.28 Ú) a soudci ÚS (čl. 86/3 Ú)
-  * **Čl. 37odst. 2**+  * **Čl. 37odst. 2**
     * "​Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení "     * "​Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení "
       * Tj. //právo na právní pomoc//       * Tj. //právo na právní pomoc//
       * -> Povinnost státu advokáty mít       * -> Povinnost státu advokáty mít
       * Podrobnosti této zásady o právu na právní pomoc jsou rozvedeny v prováděcím zákonodárství - v procesních předpisech a zákoně o advokacii       * Podrobnosti této zásady o právu na právní pomoc jsou rozvedeny v prováděcím zákonodárství - v procesních předpisech a zákoně o advokacii
-  * **Čl. 37odst. 3**+  * **Čl. 37odst. 3**
     * "​Všichni účastníci řízení jsou si v řízení rovni."​     * "​Všichni účastníci řízení jsou si v řízení rovni."​
       * Tj. mají před soudem **//rovná práva//** (= procesní rovnost – nezávisí to na pohlaví, rase, barvě pleti, jazyku, víře a náboženství,​ politickém či jiném smýšlení atd…)       * Tj. mají před soudem **//rovná práva//** (= procesní rovnost – nezávisí to na pohlaví, rase, barvě pleti, jazyku, víře a náboženství,​ politickém či jiném smýšlení atd…)
       * Případná faktická nerovnost vyrovnána tzv. podpůrnými právy (opatrovník,​ zástupce ex offo, osvobozením od soudních poplatků..)       * Případná faktická nerovnost vyrovnána tzv. podpůrnými právy (opatrovník,​ zástupce ex offo, osvobozením od soudních poplatků..)
-  * **Čl. 37odst. 4**+  * **Čl. 37odst. 4**
     * "Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka."​     * "Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka."​
       * Toto právo souvisí jak s čl.3/2 LPS - právo na svobodné rozhodnutí o své národnosti,​ tak čl. 25/2 písm.b) LPS - právo příslušníků národnostních a etnických menšin používat v úředním styku za podmínek stanovených zákonem jejich mateřského jazyka       * Toto právo souvisí jak s čl.3/2 LPS - právo na svobodné rozhodnutí o své národnosti,​ tak čl. 25/2 písm.b) LPS - právo příslušníků národnostních a etnických menšin používat v úředním styku za podmínek stanovených zákonem jejich mateřského jazyka
-      * Zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících - tlumočníci musejí být zapsáni v seznamu krajských soudů +      * Zákon č. 36/1967 Sb.o znalcích a tlumočnících - tlumočníci musejí být zapsáni v seznamu krajských soudů 
-  *  **Čl. 38odst. 1**+  *  **Čl. 38odst. 1**
     * "Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci ​ a příslušnost soudu i soudce stanoví zákon."​     * "Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci ​ a příslušnost soudu i soudce stanoví zákon."​
       * **//Právo na zákonného soudce//**       * **//Právo na zákonného soudce//**
Řádek 54: Řádek 54:
       * Příslušnost **soudu** (místní i věcná) stanovena procesním předpisem (OSŘ, TŘ, SŘ)       * Příslušnost **soudu** (místní i věcná) stanovena procesním předpisem (OSŘ, TŘ, SŘ)
       * Příslušnost **soudce** není dána zákonem, ale rozvrhem práce na každém jednotlivém soudu -> stanovení pravidel, který konkrétní soud a který konkrétní soudce má danou věc rozhodovat       * Příslušnost **soudce** není dána zákonem, ale rozvrhem práce na každém jednotlivém soudu -> stanovení pravidel, který konkrétní soud a který konkrétní soudce má danou věc rozhodovat
-  * **Čl. 38odst. 2**+  * **Čl. 38odst. 2**
       * "​Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem."​       * "​Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem."​
         * **//​Audiatur et altera pars//** (budiž slyšena i druhá stana)         * **//​Audiatur et altera pars//** (budiž slyšena i druhá stana)
Řádek 67: Řádek 67:
         * **Zásada //nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege//**         * **Zásada //nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege//**
         * S tím souvisí čl. 7 Listiny: "Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení."​         * S tím souvisí čl. 7 Listiny: "Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení."​
-    * **Čl. 40odst. 1**+    * **Čl. 40odst. 1**
       * "Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy."​       * "Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy."​
-    *  **Čl. 40odst. 2**+    *  **Čl. 40odst. 2**
       * "​Každý,​ proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena."​       * "​Každý,​ proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena."​
         * **Zásada //presumpce nevinny//**         * **Zásada //presumpce nevinny//**
-    * **Čl. 40odst. 3**+    * **Čl. 40odst. 3**
       * "​Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby, a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoli ho podle zákona mít musí, bude mu stanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce."​       * "​Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby, a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoli ho podle zákona mít musí, bude mu stanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce."​
         * Tj. **//právo na obhajobu//​**         * Tj. **//právo na obhajobu//​**
         * Ex offo - výraz pro obhájce, který byl obviněnému ustanoven z úřední povinnosti         * Ex offo - výraz pro obhájce, který byl obviněnému ustanoven z úřední povinnosti
-    * **Čl. 40odst. 4**+    * **Čl. 40odst. 4**
       * "​Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven."​       * "​Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven."​
         * Tj. **//právo odepřít výpověď//​**         * Tj. **//právo odepřít výpověď//​**
-    * **Čl. 40odst. 5**+    * **Čl. 40odst. 5**
       * "Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem."​       * "Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem."​
       * **Zásady //res iudicata//, //ne bis in idem//**       * **Zásady //res iudicata//, //ne bis in idem//**
-  * **Čl. 40odst. 6**+  * **Čl. 40odst. 6**
     * "​Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější."​     * "​Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější."​
       * **//Zákaz retroaktivity//​**       * **//Zákaz retroaktivity//​**
Řádek 88: Řádek 88:
   * čl. 36 (právo na spravedlivý proces) a čl. 38 odst. 2 jsou "​otevřenou bránou"​ k podávání ústavních stížností ÚS a jsou snadno zneužitelné;​ zdůvodnění ústavní stížnosti porušením práva na spravedlivý proces, resp. neprojednání věci "bez zbytečných průtahů",​ vede k enormnímu počtu ústavních stížností podávaných ÚS, tato podání mnohdy staví ÚS do pozice dalšího stupně soudní soustavy, což ÚS striktně odmítá   * čl. 36 (právo na spravedlivý proces) a čl. 38 odst. 2 jsou "​otevřenou bránou"​ k podávání ústavních stížností ÚS a jsou snadno zneužitelné;​ zdůvodnění ústavní stížnosti porušením práva na spravedlivý proces, resp. neprojednání věci "bez zbytečných průtahů",​ vede k enormnímu počtu ústavních stížností podávaných ÚS, tato podání mnohdy staví ÚS do pozice dalšího stupně soudní soustavy, což ÚS striktně odmítá
   * Pojem **"​jiná právní ochrana"​**   * Pojem **"​jiná právní ochrana"​**
-    * Listina preferuje soudní ochranu (hl. pro systémový předpoklad věcně správnějšího,​ přesnějšího rozhodnutí i pro předpoklad větší profesionality takového rozhodnutí),​ ale připouští i jinou - viz**čl. 36 odst. 1. a odst. 3** +    * Listina preferuje soudní ochranu (hl. pro systémový předpoklad věcně správnějšího,​ přesnějšího rozhodnutí i pro předpoklad větší profesionality takového rozhodnutí),​ ale připouští i jinou - viz  **čl. 36 odst. 1. a odst. 3** 
     * Případy, kdy se lze domáhat takovéto ochrany jsou výslovně pozitivně stanoveny v prováděcím zákonodárství ​     * Případy, kdy se lze domáhat takovéto ochrany jsou výslovně pozitivně stanoveny v prováděcím zákonodárství ​
     * Jde např. o správní úřady, o Policii, orgány samosprávy (územní, profesní i zájmové)     * Jde např. o správní úřady, o Policii, orgány samosprávy (územní, profesní i zájmové)
Řádek 115: Řádek 115:
   * Věra Jirásková a Radovan Suchánek: Ústavní právo v judikatuře Ústavního soudu, Lidne Praha, a.s.,  2007, str. 313-315, 477-478   * Věra Jirásková a Radovan Suchánek: Ústavní právo v judikatuře Ústavního soudu, Lidne Praha, a.s.,  2007, str. 313-315, 477-478
  
 +{{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code