Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-43 [2011/12/07 19:12]
Hana Janotová [Náležitosti petice a podpisových archů dle zákonů ČR]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-43 [2012/01/22 19:59] (aktuální)
Řádek 14: Řádek 14:
   * Ústava Československé socialistické republiky 11.7.1960 **(zákon č. 100/1960 Sb.)**   * Ústava Československé socialistické republiky 11.7.1960 **(zákon č. 100/1960 Sb.)**
     * V čl. 29 bylo zakotveno právo obracet se na zastupitelské sbory a jiné státní orgány s podněty a stížnostmi. Oproti dnešnímu pojetí petice ale bylo možné podat podnět i v soukromé věci. Provedeno vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú.l. (zrušena až 1.1.2006)     * V čl. 29 bylo zakotveno právo obracet se na zastupitelské sbory a jiné státní orgány s podněty a stížnostmi. Oproti dnešnímu pojetí petice ale bylo možné podat podnět i v soukromé věci. Provedeno vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú.l. (zrušena až 1.1.2006)
-  * ÚZ 100/1960 byl, i po pádu komunistického režimu, od 23.dubna 1990 až do rozpadu federace 1. ledna 1993 ústavou České a Slovenské Federativní Republiky - __petiční právo bylo zakotveno prostřednictvím LZPaS viz.dále__+  * ÚZ 100/1960 byl, i po pádu komunistického režimu, od 23.dubna 1990 až do rozpadu federace 1. ledna 1993 ústavou České a Slovenské Federativní Republiky - __petiční právo bylo zakotveno prostřednictvím LZPaS viz dále__
   * **Listina základní práv a svobod** - přijata 9.1.1991, ú.z., kterým se uvozuje LZPaS (23/1991)   * **Listina základní práv a svobod** - přijata 9.1.1991, ú.z., kterým se uvozuje LZPaS (23/1991)
     * Hlava druhá - Základní lidská práva a svobody     * Hlava druhá - Základní lidská práva a svobody
Řádek 32: Řádek 32:
   * V ČR je petiční právo jedním z ústavně zaručených práv občanů, patří do skupiny práv politických   * V ČR je petiční právo jedním z ústavně zaručených práv občanů, patří do skupiny práv politických
   * Součástí ústavního pořádku ČR je prostřednictvím __Listiny základních práv a svobod__, která byla po vzniku ČR znovu vyhlášená usnesením předsednictva ČNR dne 16.12.1992 a publikována ve Sbírce zákonů ČR jako **z.č.2/​1993** (ve znění z.č.162/​1998 Sb.)   * Součástí ústavního pořádku ČR je prostřednictvím __Listiny základních práv a svobod__, která byla po vzniku ČR znovu vyhlášená usnesením předsednictva ČNR dne 16.12.1992 a publikována ve Sbírce zákonů ČR jako **z.č.2/​1993** (ve znění z.č.162/​1998 Sb.)
-  * Na čl. 18 Listiny navazuje [[:​ustavko:​zakon_peticni|zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním]] (jeden z tzv. politických zákonů) , který blíže stanovuje podmínky výkonu petičního práva +  * Na čl. 18 Listiny navazuje [[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zakon_peticni|zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním]] (jeden z tzv. politických zákonů) , který blíže stanovuje podmínky výkonu petičního práva 
-    * Tento zákon byl vydán před přijetím Listiny, tudíž je třeba ho vykládat v souladu s Listinou ​+    * Tento zákon byl vydán před přijetím Listiny, tudíž je třeba ho vykládat v souladu s Listinou ​- podle čl. 42(3) LZPS se tedy pojem "​občan"​ v tomto zákonu vykládá jako každý člověk, tedy platí i pro cizince (zdroj: Suchánek, seminář)
     * Jsou jím upraveny i ty petice, které mohou vzejít ze shromáždění (z.č. 84/1990)     * Jsou jím upraveny i ty petice, které mohou vzejít ze shromáždění (z.č. 84/1990)
   * Byl vyhlášen 29.3.1990 a tímto dnem také nabyl účinnosti ​   * Byl vyhlášen 29.3.1990 a tímto dnem také nabyl účinnosti ​
Řádek 42: Řádek 42:
  
   * Postup pro projednání petice adresované jedné z komor Parlamentu ČR je v případě Senátu i Poslanecké sněmovny téměř totožný   * Postup pro projednání petice adresované jedné z komor Parlamentu ČR je v případě Senátu i Poslanecké sněmovny téměř totožný
-  * Petice je doručena orgánu komory, který má pravomoc vyřizovat petice, ten posoudí splnění náležitostí petice (viz.níže) a rozhodne o dalším postupu+  * Petice je doručena orgánu komory, který má pravomoc vyřizovat petice, ten posoudí splnění náležitostí petice (viz níže) a rozhodne o dalším postupu
   * Dále může dojít k projednání petice na zasedání komory aj.   * Dále může dojít k projednání petice na zasedání komory aj.
  
Řádek 141: Řádek 141:
     * "​výtah z NÚS": Nečinnost příslušného státního orgánu při projednávání petice nelze považovat za zásah do základních práv nebo svobod zaručených ústavním zákonem nebo  mezinárodní smlouvou podle čl.10 Ústavy. Zdůvodnění - LZPaS zaručuje pouze právo na podání petice, "//​nezakládá konkrétní záruky kladného či záporného ​  "​meritorního ​ vyřízení" ​  ​věci, ​ dokonce ​  ​ani ​ reakce příslušného orgánu. Subjektivní ​ právo na  "​vyřízení"​ petice není ústavně založeno a z práva ​ podat petici neplyne subjektivní právo na  to,  aby  petici bylo  obsahově ​ vyhověno.//"​((I.ÚS 21/1994))     * "​výtah z NÚS": Nečinnost příslušného státního orgánu při projednávání petice nelze považovat za zásah do základních práv nebo svobod zaručených ústavním zákonem nebo  mezinárodní smlouvou podle čl.10 Ústavy. Zdůvodnění - LZPaS zaručuje pouze právo na podání petice, "//​nezakládá konkrétní záruky kladného či záporného ​  "​meritorního ​ vyřízení" ​  ​věci, ​ dokonce ​  ​ani ​ reakce příslušného orgánu. Subjektivní ​ právo na  "​vyřízení"​ petice není ústavně založeno a z práva ​ podat petici neplyne subjektivní právo na  to,  aby  petici bylo  obsahově ​ vyhověno.//"​((I.ÚS 21/1994))
  
-    * O něco později však ÚS uvádí, že "​petice je zvláštní kvalifikovaný případ svobody projevu, který je spjat s povinností orgánu veřejné moci na obsah petice reagovat"​ (viznález níže)+    * O něco později však ÚS uvádí, že "​petice je zvláštní kvalifikovaný případ svobody projevu, který je spjat s povinností orgánu veřejné moci na obsah petice reagovat"​ (viz  nález níže)
  
   * **II.ÚS 20/1998** ze dne 23.4.1998 Petiční právo a jeho meze   * **II.ÚS 20/1998** ze dne 23.4.1998 Petiční právo a jeho meze
Řádek 150: Řádek 150:
   * Např.:   * Např.:
     * **V zákonech o volbách v souvislosti s kandidátkami nezávislých kanidátů**     * **V zákonech o volbách v souvislosti s kandidátkami nezávislých kanidátů**
-      * Příklad: volby do Senátu: k náležitostem přihlášek k registraci nezávislých kanidátů patří **petice __podpourjící__ kandidaturu**,​ jež musí být podepsána alespoň 1000 __oprávněných__ voličů z __volebního obvodu__(jméno,​ příjmení,​ místo trvalého pobytu, __rodné číslo__-další údaj o subjektu požadovaný zákonem); subjektem/​podavatelem volební petice již nemůže být kdokoliv (vizpožadavky na signatáře)+      * Příklad: volby do Senátu: k náležitostem přihlášek k registraci nezávislých kanidátů patří **petice __podpourjící__ kandidaturu**,​ jež musí být podepsána alespoň 1000 __oprávněných__ voličů z __volebního obvodu__(jméno,​ příjmení,​ místo trvalého pobytu, __rodné číslo__-další údaj o subjektu požadovaný zákonem); subjektem/​podavatelem volební petice již nemůže být kdokoliv (viz  požadavky na signatáře)
     * **V zákonu o sdružování v politických stranách a v politických hnutích** - pokud jde o jejich zakládání ​     * **V zákonu o sdružování v politických stranách a v politických hnutích** - pokud jde o jejich zakládání ​
       * U těchto dokumentů ("​volebních a zakládacích petic"​) je rozdíl: ve značně zúženém pojetí subjektů (konkr. voliči); relavantnosti podání, pouze pokud na podporu návrhu vystoupí zákonem stanovený minimální počet osob; další údaj o subjektech (r.č.)       * U těchto dokumentů ("​volebních a zakládacích petic"​) je rozdíl: ve značně zúženém pojetí subjektů (konkr. voliči); relavantnosti podání, pouze pokud na podporu návrhu vystoupí zákonem stanovený minimální počet osob; další údaj o subjektech (r.č.)
Řádek 176: Řádek 176:
   * ústavní zákon 1968 [[http://​www.psp.cz/​docs/​texts/​constitution_1968.html]]   * ústavní zákon 1968 [[http://​www.psp.cz/​docs/​texts/​constitution_1968.html]]
   * prozatimní ústava ČSR 1918 [[http://​www.psp.cz/​docs/​texts/​constitution_1918.html]]   * prozatimní ústava ČSR 1918 [[http://​www.psp.cz/​docs/​texts/​constitution_1918.html]]
-  * [[:​ustavko:​nalezy:​i-us-21-1994|I. ÚS 21/1994]] +  * [[ustavni-pravo:​i-us-21-1994|I. ÚS 21/1994]] 
-  * [[:​ustavko:​nalezy:​ii-us-20-1998|II. ÚS 20/1998]]+  * [[ustavni-pravo:​ii-us-20-1998|II. ÚS 20/1998]]
   * učebnice Ústavní právo a státověda,​ díl II., část druhá, str.145-149   * učebnice Ústavní právo a státověda,​ díl II., část druhá, str.145-149
 +{{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code