Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-42 [2011/12/10 18:52]
Hana Janotová [Právo na informace]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-42 [2012/01/22 19:59] (aktuální)
Řádek 29: Řádek 29:
   * **svoboda tisku**   * **svoboda tisku**
     * podstatná součást obecné svobody projevu ​ => ochrana osobních údajů o fyzických osobách, které shromažďují a zpracovávají státní orgány územní samosprávy,​ jiné orgány veřejné moci, ale i fyzické a právnické osoby, se řídí zvláštním zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů     * podstatná součást obecné svobody projevu ​ => ochrana osobních údajů o fyzických osobách, které shromažďují a zpracovávají státní orgány územní samosprávy,​ jiné orgány veřejné moci, ale i fyzické a právnické osoby, se řídí zvláštním zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
-  * **Zákon o svobodném přístupu k informacím** č. 106/1999 Sb. +**Zákon o svobodném přístupu k informacím ​č. 106/1999 Sb.** 
-    ​* Obecně o zákonu 106/1999 Sb. +    * Zákon, který ​ upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky jejich poskytování. ​  
-      ​* Zákon, který ​ upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky jejich poskytování. ​Povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti mají státní orgány, orgány územní samosprávy a veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky. Žádat může každá fyzická i právnická osoba. Zákon upravuje mj. náležitosti žádosti; způsob poskytování informací; omezení práva na informace; postup při podávání a vyřizování písemných žádostí; odvolání; hrazení nákladů. +    * Povinnými ​subjekty, které mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnostijsou: 
-    * §1-22 (stručný výklad) +        * státní orgány, ​ 
-      * §1 nadpis vypuštěn  +        * územní samosprávné celky a jejich orgány a 
-      * §2 subjekty , které mají povinnost poskytovat informacevztahující se k jejich působnosti jsou : státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. +        * veřejné instituce 
-      nevztahuje ​ na poskytování informacíkteré jsou předmětem průmyslového vlastnictvíviz směrnice EP Rady č. 2003/​98/​ES ​ ze dne 17. Listopadu o opakovaném použití informací ​ ve veřejném sektoru +        dále ty subjektykterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací ​činnosti 
-      nemusí se poskytovat názory na informace na budoucí rozhodnutí  +    * žádat může ​každá ​FO PO 
-      * §3 žadatelem ​může ​být buď FO nebo PO, která žádá informaci ​ +    Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část ​jakékoliv podobězaznamenaný na jakémkoliv ​nosiči, ​zejména obsah písemného záznamu na listinězáznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. 
-      Informace je tomto případě jakýkoli záznam ​zaznamenaný na jakémkoli ​nosiči , výjimka je však PC program ​který není považován za informaci ​ +    Povinné subjekty ​poskytují ​informace žadateli ​na základě žádosti ​nebo zveřejněním 
-      §4 informace se poskytují na základě žádosti ​žadatele , a poskytují je příslušné povinné orgány  +    Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy ​(zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní ​způsobilosti) ​označena za utajovanou informacik níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ​ji neposkytne 
-      * Poskytuje se ve všech formátech a jazycích ve , kterých byla vytvořena  +    Pokud je požadovaná informace obchodním tajemnstvím, povinný subjekt ​ji neposkytne 
-      * §5 každý povinný subjekt musí zveřejněnou informaci zveřejnit na veřejně přístupných a viditelných místech ​ +    Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací 
-      §6 povinnost odkázat na zveřejněnou informaci  + 
-      * §7  povinný subjekt ​orgán) však může informaci neposkytnout,​ pokud je tato informace, označna jako utajovaná viz. Zákon 412/2005 Sb. O ochraně utajovaných informací a  o bezpeční způsobilosti ​ +
-      * §8 zrušen ( §8 a, b stálé v platnosti ​ +
-      * §9 dále se neposkytují informace, které jsou obchodním tajemstvím viz  § 17 zákona ​č. 513/1991 Sb.obchodní zákoník. +
-      * §10 informace o majetkových poměrech osob,  která není povinným subjektem, o takových to osobách se informace neposkytují  +
-      * §11 další ze způsobu omezení práva na informace např : pokud jde o informaci poskytnutou EU nebo OSN a tato informace výrazně ovlivňuje bezpečnost státu , o činnosti soudců ( výjimka rozsudky, činnost BIS) probíhající trestní řízení apod………… +
-      * §12  podmínky omezenítj povinný subjekt ​poskytne všechny informace vyjma  vyloučených informací ​ v dané žádosti +
-      §13 žádost lze podat písemně avšak i ústně  +
-      * §14  způsob podání žádosti ​žádost je podána dnem , kdy ji obdržel ​povinný subjekt  +
-      §15 pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví musí vydat ve stanovené lhůtě, tj. lhůtě, pro vyřízení žádosti , rozhodnutí o odmítnutí žádosti  +
-      * §16  proti odmítnutí žádosti lez podat odvolání – lhůta pro její vyřízení je 15 dní nelze ji prodloužit  +
-      * §17 za tuto žádost může náležet povinnému subjektu náhrada nákladu nebo předem sjednaná odměna  +
-      * §18 výroční zpráva – do 1.března povinný subjekt se v ní musí mj . vyjádřit k počtu ​žádosti/ zamítnutých žádostí +
-      * §19- §22 ( účinnost) +
-  ​+
   * ÚS často řeší konflikt dvou základních práv, svůj standartní postup v takovéto situaci popisuje např. tak, že "//​při střetu základního politického práva na informace a jejich šíření s právem na ochranu osobnosti a soukromého života, tedy základních práv, která stojí na stejné úrovni, bude vždy věcí nezávislých soudů, aby s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu pečlivě zvážily, zda jednomu právu nebyla neodůvodněně dána přednost před druhým. Tak to ostatně stanoví i čl. 4/4 Listiny, když ukládá orgánům aplikujícím právo, aby při této aplikaci šetřily postatu a smysl základních práv.//"​   * ÚS často řeší konflikt dvou základních práv, svůj standartní postup v takovéto situaci popisuje např. tak, že "//​při střetu základního politického práva na informace a jejich šíření s právem na ochranu osobnosti a soukromého života, tedy základních práv, která stojí na stejné úrovni, bude vždy věcí nezávislých soudů, aby s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu pečlivě zvážily, zda jednomu právu nebyla neodůvodněně dána přednost před druhým. Tak to ostatně stanoví i čl. 4/4 Listiny, když ukládá orgánům aplikujícím právo, aby při této aplikaci šetřily postatu a smysl základních práv.//"​
   * poměrně rozsáhlá je i judikatura ES pro lidská práva v oblasti svobody projevu, je obsažena v čl.10 Úmluvy -> v souvislosti se svobodou přijímat informace vyplývá z judikatury Soudu mimo jiné i to, že povinností státu je zdržet se vytváření překážek v přístupu k informacím,​ na druhé straně má ale stát i určitý pozitivní závazek, tj. informovat obyvatelstvo o otázkách veřejného zájmu   * poměrně rozsáhlá je i judikatura ES pro lidská práva v oblasti svobody projevu, je obsažena v čl.10 Úmluvy -> v souvislosti se svobodou přijímat informace vyplývá z judikatury Soudu mimo jiné i to, že povinností státu je zdržet se vytváření překážek v přístupu k informacím,​ na druhé straně má ale stát i určitý pozitivní závazek, tj. informovat obyvatelstvo o otázkách veřejného zájmu
Řádek 87: Řádek 73:
   * Listina základních práv a svobod   * Listina základních práv a svobod
   * Ústavní právo a státověda II.díl, část 2. (Václav Pavlíček a kolektiv) str.139-144   * Ústavní právo a státověda II.díl, část 2. (Václav Pavlíček a kolektiv) str.139-144
 +{{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code