Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-38 [2011/12/07 21:57]
Hana Janotová [Princip rovnosti a zákaz diskriminace]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-38 [2012/01/22 19:59]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 38. Princip rovnosti a zákaz diskriminace,​ uplatnění v rozhodování Ústavního soudu ====== 
-===== Princip rovnosti a zákaz diskriminace ===== 
-  * Jeden ze základních principů demokratického státu 
-  * **Historie** 
-    * v pravém slova smyslu se objevuje poprvé za Velké francouzské revoluce – 1789 __Deklarace práv člověka a občana__ 
-    * tehdy se jednalo o **rovnost v právech** (před zákonem, před soudem,​...),​ fakticky si totiž lidé rovni nejsou 
-    * Ústava z r. 1920 obsahovala princip rovnosti občanů, politickou rovnost, zákaz rasové diskriminace,​ ochranu národních,​ náboženských a rasových menšin 
-    * po druhé světové válce se začíná objevovat **rovnost v důstojnosti** - snaha dorovnat rozdíly mezi lidmi 
-  * **Listina základních práv a svobod** 
-    * **Čl. 1 //(princip rovnosti)//​** : „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech**. Základní práva a svobody jsou nezadatelné,​ nezcizitelné,​ nepromlčitelné,​ nezrušitelné.“ 
-      * **Principy obsažené v tomto článku jsou z hlediska systematiky právního předpisu postaveny do čela obecných ustanovení celé Listiny, jsou základem celkové koncepce Listiny** 
-      * princip svobody je vyjádřen v čl.2/3 LPS "​každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá."​ 
-      * rovnost v právech a důstojnosti = rovnoprávnost = suma stejných práv a stejných povinností všech při neexistenci jakýchkoliv právních (formálních) privilegií ​ 
-      * rovnost v právech **lidských i občanských** 
-      * rovnost v důstojnosti – původní obsah tohoto principu byl zaměřen proti rozdílům daných rodem (urozeností),​ na území ČR byly šlechticvtí a řády a veškerá práva z nich plynoucí, zrušena zákonem z r. 1918  
-      * rovnost znamená rovnost v právech i povinnostech,​ zahrnuje i **rovnost před zákonem** 
-      * požadavkem rovnosti se nerozumí rovnost v rozdělování 
-      * **relativní rovnost**, nikoli absolutní!,​ neboť lidé si svými dispozicemi rovni nejsou 
-      * princip rovnosti je vyjádřen i v několika dalších článcích Listiny (např. volební právo v čl. 21, rovnost podmínek pro občany v přístupu k voleným a jiným veřejným funkcím rovnost vlastníků v čl. 11, rovnost manželských a nemanželských dětí v čl. 32,...) 
  
-    * **Čl. 3 odst. 1 //(zákaz diskriminace)//​** : „Základní práva a svobody se zaručují **všem bez rozdílu** pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství,​ politického či jiného smýšlení,​ národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní či etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“ - demonstrativní výčet, uvedená formulace zároveň umožňuje, aby postavení těch, kteří jsou z objektivních důvodů handicapováni poškozením zdravotním,​ sociálně či jinak, mohlo být jinou výhodou alespoň z části vyrovnáno 
-    * **Čl. 24 //(zákaz diskriminace)//​** : „Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.“ 
-    * **Čl. 29, odst. 1 //​(zvýšená a zvláštní ochrana)//​** : „**Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené** mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky...“ 
-    * je třeba věnovat zvýšenou pozornost a ochranu nejen národnostním a etnickým menšinám, ale i dalším skupinám obyvatelstva → **„pozitivní diskriminace“**,​ svým způsobem porušení absolutního pojetí principu rovnosti, jedná se právě o dorovnávání přirozené nerovnosti mezi lidmi 
-  ​ 
-    * zákazem diskriminace se zabývá řada MS, jimiž je ČR vázána podle čl. 10 Ú 
-    * smlouvy zakazující diskriminaci byly uzavřeny zejména na platformě OSN, Mezinárodní organizace práce nebo Rady Evropy a zabývají se beď katalogem práv a svobod jako celkem nebo chrání některé skupiny osob před diskriminací nebo zakazují vyjmenovanédruhy diskriminace 
-    * dokument Rady Evropy: **Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod** 
-        * Čl. 14 Zákaz diskriminace "​Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství,​ politické nebo jiné smýšlení,​ národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení."​ 
-    * **Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace** (č. 95/1974 Sb.) 
-    * **Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen** (č. 62/1987 Sb.) 
-    * **Listina základních práv EU** - čl. 21 
-    * ČR k provedení příslušných předpisů Evropských společenství a v návaznosti na Listinu základních práv a svobod a na mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, přijala zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) 
-        * k okruhu vztahů, na něž se tento zákon vztahuje, patří právo na zaměstnání a přístup k zaměstnání a k dalším formám výdělečné činnosti a odměňování,​ sociální zabezpečení,​ zdravotní péče, přístup ke vzdělání 
-        * zákon rozlišuje diskriminaci přímou a nepřímou 
- 
- 
-  ​ 
- 
- 
-===== Rozhodování ÚS ===== 
-==== Pl. ÚS 38/02 – Výše příjmu pokutovaného ve vztahu k pokutě ====  
-    * 9. 3. 2004 zamítl ÚS návrh skupiny poslanců na zrušení části ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů ​ 
-    * //fakta:// 
-      * Navrhovatel tvrdil, že § 11 odst. 3 zákona o krajích ve znění pozdějších předpisů („Při stanovení výše pokuty podle odstavce 1 kraj přihlíží zejména k povaze, závažnosti,​ době trvání a následkům protiprávního jednání, jakož i k **přiměřenosti výše pokuty vzhledem k majetkovým poměrům osoby**, která se protiprávního jednání dopustila.“) je v rozporu s čl. 1 Listiny a že údaje o **podnikatelské činnosti fyzických osob**, které jsou podnikateli,​ požívají ochrany jako osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ​ 
-    * //právní otázka:// 
-      * Je výše pokuty stanovená podle výše majetku delikventa porušením principu rovnosti podle čl. 1 Listiny? 
-      * Spadá informace o tom, že fyzická osoba podniká, pod ochranu osobních údajů? 
-    * //​argumentace ÚS:// 
-      * ÚS chápe pojem rovnost jako relativní, nikoli absolutní → s pojmem relativní rovnosti úzce souvisí pojem přiměřenosti zásahu do základních práv 
-      * má-li být pokuta individualizovaná a přiměřená,​ musí reflektovat i majetkové poměry potrestaného 
-      * pokuta jako trest musí působit efektivně (tedy nesmí být příliš nízká pro majetného) a nikoli likvidačně (příliš vysoká pro méně majetného) 
-      * zkoumání majetkových poměrů orgánem kraje na základě zákonného zmocnění a za účelem zvážení přiměřenosti výše pokuty vzhledem k poměrům delikventa není v rozporu s čl. 10 odst. 3 Listiny 
-      * podnikatelská činnost fyzické osoby souvisí s jejími majetkovými poměry, a proto je tato informace pro stanovení výše pokuty nezbytná 
- 
-==== Pl.ÚS 42/04 - Diskriminace mužů v důchodovém pojištění (institut povinné přihlášky) ==== 
-  * nález vyhlášen: 6.6.2006 
-  * ÚS vyhověl a napadená ustanovení zrušil 
-  * //fakta:// 
-    * podle zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., se pro účely důchodového pojištění muž považuje za osobu pečující o dítě do věku 4 let, jen pokud ve dvouleté lhůtě od skončení péče podá přihlášku k účasti na důchodovém pojištění 
-    * ženám zákon žádnou takovouto administrativní překážku (tzn. podat přihlášku) neukládá 
-  * //právní otázka:// 
-    * porušují příslušná ustanovení zákona o důchodovém pojištění zásadu rovnosti v právech, obecně vyjádřenou v čl.1 LPS, a konkretizovanou v odst.1 čl.3 LPS? 
-  * argumentace ÚS: 
-    * Je věcí státu, aby v zájmu zabezpečení svých funkcí rozhodl, že určité skupině poskytne méně výhod než jiné. Ani zde však nesmí postupovat zcela libovolně...Pokud zákon určuje prospěch jedné skupiny a zároveň tím stanoví neúměrné povinnosti jiné, může se tak stát pouze s odvoláním na veřejné hodnoty. 
-   * **ÚS odmítl absolutní chápání principu rovnosti a pojal rovnost jako kategorii relativní, jež vyžaduje zejména odstranění neodůvodněných rozdílů a vyloučení libovůle. Obsah principu rovnosti tím posunul do oblasti ústavněprávní akceptovatelnosti hledisek odlišování subjektů a práv. Právní rozlišování v přístupu k určitým právům tedy nesmí být projevem libovůle, neplyne z něj však kategorický závěr, že by každému muselo být přiznáno jakékoli právo.** 
-   * Nerovnost v sociálních vztazích, má-li se dotknout základních lidských práv, musí dosáhnout intenzity, zpochybňující,​ alespoň v určitém směru, již samu podstatu rovnosti. To se zpravidla děje tehdy, je-li s porušením rovnosti spojeno i porušení jiného základního práva. 
-   * K omezení základních práv či svobod sice může zcela výjimečně dojít i v případě jejich kolize s některým z veřejných statků (veřejný zájem), podstatná je však maxima, podle které základní právo či svobodu lze omezit pouze v případě mimořádně silného a řádně odůvodněného veřejného zájmu, při pečlivém šetření podstaty a smyslu omezovaného základního práva. První podmínkou je tedy vzájemné pověřování v kolizi stojícího základního práva a veřejného zájmu (tzv. nepravý konflikt - narozdíl od střetu 2 základních práv), druhou je požadavek šetření podstaty a smyslu omezovaného základního práva. 
- 
-===== Prameny =====  
-  * Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo a státověda,​ II. díl, část 1., 2008, str.  část 2., str. 27, 44, 323 
-  * Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo a státověda,​ II. díl, část 2., 2004, str. 62-65, 130-132, 171, 176, 181 
-  * Listina základních práv a svobod 
-  * www.nalus.usoud.cz ​ 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code