Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


37. Formy a způsoby omezení základních práv a svobod v ČR; úprava povinností v Listině

 • Ústavně zakotvená práva a svobody nejsou neomezitelná
 • Listina sama určité meze pro zákonnou úpravu obsahuje
 • Omezení jsou absolutní, působí vůči každému, který splňuje stanovené podmínky.
 • K omezení základních práv a svobod, i když jejich ústavní úprava omezení nepředpokládá, může dojít v případě jejich kolize. V těchto situacích je nutné stanovit podmínky, za splnění kterých má prioritu jedno základní právo či svoboda, a za splnění kterých jiné.
  • podmínky, za nichž má přednost jedno základní právo či svoboda:
   • vzájemné poměřování - kritérium vhodnosti (zda-li institut, omezující určité základní právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl), kritérium potřebnosti (poměřování s jiným prostředkem, který neomezuje základní právo ani svobodu), kritérium porovnání závažnosti obou v kolizi proti sobě stojících základních práv, (viz test proporcionality a test racionality zde:36. Obecná ustanovení listiny)
   • požadavek šetření smyslu a podstaty omezovaného základního práva / svobody
 • Základní interpretační pravidlo → při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu - čl. 4/4 LPS
 • Obecné interpretační pravidlo → práva a svobody nemohou zůstat jen pouhými deklaracemi bez reálného obsahu a aplikovatelnosti, je třeba je vyložit a uplatňovat v jejich souladu
 • Základní právo nemusí být neomezené, abstraktní. Může být omezeno dvojím způsobem:
  • na základě blanketní normy dále konkretizované běžným zákonem (př. čl. 31 LZPS: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“)
  • na základě běžného zákona (př. čl. 11 odst. 4 „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“)
 • Přímo v ústavních předpisech jsou povinnosti stanoveny spíše výjimečně
 • Povinnosti mohou být ukládány na základě předpisů druhotného či terciálního charakteru, avšak jen na základě zákona, ale v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod - čl. 4/1 LPS
 • Povinnosti mohou být stanoveny jen předpisy s právní silou alespoň zákona.
 • Podle ÚS mají povinnosti směřovat k naplnění práva.

Povinnosti a omezení základních práv a svobod v ČR

 • Povinnosti v českém zákonodárství nejsou zakotvené, jen výjimečně (např. povinná školní docházka, branná povinnost - i když je zrušena)

Povinná školní docházka

 • zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (= školský zákon)
  • vymezuje práva a povinnosti FO (žáci a studenti, zákonní zástupci) a PO při vzdělávání
  • povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců: docházet do školy, dodržovat školní řád, dokládat důvod nepřítomnosti dítěte, …
  • povinná školní docházka je devítiletá

Branná povinnost

 • Povinnost podílet se na obraně vlasti
 • Listina předpokládala brannou povinnost občanů, Ústava brannou povinnost nestanovila, platné zákony ji ale vyžadovaly
 • ústavní zákon 110/1998 SB. o bezpečnosti ČR, čl. 4:
  • (1) ,,Ozbrojené síly jsou doplňovány na základě branné povinnosti. Rozsah branné povinnosti, úkoly ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sobrů, záchranných sborů a havarijních služeb,
  • (2) jejich organizaci, přípravu a doplňování a právní poměry jejich příslušníků stanoví zákon, a to tak, aby byla zajištěna civilní kontrola ozbrojených sil.„
 • ČR přistoupila k úplně profesionalizace armády zákonem č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (= branný zákon)
  • povinnosti v branném zákoně: povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu, plnit další povinnosti stanovené branným zákonem
  • branná povinnost vzniká dosažením věku 18 let, zaniká a končí dosažením věku 60 let
  • výjimkou z branné povinnosti čl. 15 odst. 3 Listiny: ,,Nikdo nemůže vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním.
 • Povinnosti související s vyhlášením nouzového stavu → Čl. 6 (1) „Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Podrobnosti stanoví zákon.“

Vyvlastnění a nucené omezení vlastnického práva

 • Čl. 11 Listiny: (1) ,,Každý má právo vlastnit majetek …„, (4) ,,Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
 • způsoby omezení vlastnictví: vyvlastnění (= expropriace), územní omezení (chráněná území, ochranná pásma, stavební uzávěra, hraniční pásmo,…) a věcná a jiná omezení (ochrana hodnot ve veřejném zájmu - kulturní památka, předkupní právo státu,…)
 • Vyvlastnění - odnětí nebo omezení vlastnického práva, veřejný zájem musí převažovat nad zájmem vyvlastňovaného, účelu nelze dosáhnout jinak, náhradou zaplacení ceny nebo výměna za jiný pozemek a doplacení rozdílu.
 • princip solidarity - omezení vlastnického práva v zájmu ostatních – zákaz zneužití proti ostatním, možnost vyvlastnění

Odchylná úprava pro cizince

 • Čl. 5 (1) Listiny: ,,Každý je způsobilý mít práva.„ - ve způsobilosti panuje rovnost, avšak někdy je způsobilost k určitému právu vyloučena či zúžena.
 • cizinci požívají podle čl. 42 (2) Listiny všech základních práv a svobod zaručených Listinou
 • v některých případech ale platí čl. 26 (4): ,,Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince.“ (např. u volebního práva)

Zákonná omezení svobody projevu

 • Čl. 17 Listiny: zaručení svobody projevu, vyjadřování svých názorů, zákaz cenzury, tato práva ale lze omezit zákonem (jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých …)
  • ochrana osobních práv - FO má právo na ochranu své osobnosti, důstojnosti, soukromí,…
  • pomluva
  • podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

Omezení práva nakládat s věcí

 • souvisí s předkupním právem státu
 • týká se např. vlastníků pozemků souvisejících s národními parky nebo jeskyněmi

Povinnosti a omezení v Listině základních práv a svobod

 • Listina se nezmiňuje o způsobilosti každého mít rovněž povinnosti, ale ze způsobilosti k právům implicitně vyplývá i způsobilost k povinnostem, protože právo jednoho neexistuje bez odpovídající povinnosti druhého.
 • Listina ani Ústava nestanoví výčet povinností občanů, Listina obsahuje jen pravidlo, jak povinnosti ukládat.
 • Listina definuje meze základních práv a svobod, což znamená, že k eventuelnímu omezení základních práv a svobod vyžaduje, aby podmínky tohoto omezení byly stanoveny přímo Listinou.
 • Základní informace - zejména v Hlavě I. čl. 4 Listiny:
  • (1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“
   • Odvody daní → Hl. II., čl. 11 (5) „Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.“
   • Povinnost státních nebo samosprávných orgánů podávat informace o své činnosti → Hl. II., čl. 17 (5) „Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanové zákon.“
   • Povinná školní docházka → Hl. IV., čl. 33 (1) „Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.
  • (2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“) upraveny pouze zákonem.
  • (3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.“
  • (4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. …„
 • Čl. 6 (2) a (4): Každý má právo na život…. / Nikdo nesmí být zbaven života. - porušením těchto práv však není, byl li někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které není podle zákona trestné:
  • krajní nouze
  • oprávněné použití zbraně
  • nutná obrana
  • obrana proti nezákonnému násilí (v mezinárodních smlouvách)
 • Čl. 17 odst. 4: „Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“
 • Čl. 41 odst. 1: „Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.“ – jen pro některá ustanovení jsou stanovena meze práv
 • Čl. 44 stanovuje ústavní zmocnění k omezení politických práv určitých kategorií osob.
  • soudci a prokurátoři - omezení práva na podnikání a hospodářskou činnost
  • osoby v povolání nezbytném pro ochranu života a zdraví - omezení práva na stávku
 • Širší úpravu povinností na ústavní úrovni nalezneme v ústavním zákoně o bezpečnosti ČR (viz branná povinnost)
 • Ani za výjimečné situace nelze omezit
  1. zákaz diskriminace
  2. právo na život
  3. zákaz mučení a podrobení krutému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu
  4. zákaz otroctví a nevolnictví
  5. věznění pro neschopnost dostát smluvnímu závazku
  6. zákaz retroaktivity
  7. právo na uznání právní osobnosti a svobody myšlení
  8. svědomí a náboženství

Prameny

Navigace

Okruh A
1. Předmět a prameny ústavního práva | 2. Kontinuita a diskontinuita v ústavním právu ČR, legalita a legitimita v politických zvratech v roce 1918, 1948 a 1989 | 3. Ústavní pořádek ČR; vztah Ústavy a jiných součástí ústavního pořádku | 4. Ústava ČR – vznik, koncepce, forma, obsah | 5. Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva v ČR | 6. Vstup ČR do Evropské unie a konsekvence jejího členství v ústavním systému ČR | 7. Československá a česká státní idea – obsah a ústavně právní význam; aktuální význam ústavních tradic; státní symboly a jiná symbolika ČR | 8. Ústavní charakteristika České republiky; ČR jako demokratický právní stát, ČR jako sekulární stát | 9. Jednota a dělba moci v ústavním vývoji, uplatnění principu dělby moci v konstrukci Ústavy ČR | 10. Suverenita lidu a formy jejího uskutečňování v ČR; právo na odpor | 11. Volební právo a volební systémy v ČR | 12. Soudní přezkum v otázkách voleb v ČR | 13. Zákonodárná moc v ČR | 14. Mandát poslance a senátora – vznik, obsah, záruky, zánik | 15. Legislativní proces v ČR | 16. Publikace zákonů a jiných pramenů práva v ČR | 17. Imunita ústavních činitelů; význam slibu a délka funkčního období ústavních činitelů | 18. Způsoby ustavování do funkcí v ústavním systému ČR | 19. Výkonná moc v ČR | 20. Prezident republiky – postavení v ústavním systému ČR | 21. Pravomoci prezidenta republiky | 22. Vláda ČR | 23. Soudní moc v ČR; ústavní principy soudcovské nezávislosti a nestrannosti a jejich záruky | 24. Ústavní soud v ústavním systému ČR | 25. Působnost Ústavního soudu a řízení před ním | 26. Řízení o ústavních stížnostech před Ústavním soudem | 27. Rozhodnutí Ústavního soudu a jejich význam v ústavním právu | 28. Soustava soudů v ČR, jmenování a odvolávání soudců, soudcovské rady | 29. Prostředky kontroly a dozoru v ústavním systému ČR | 30. Územní členění státu a ústavní základy územní samosprávy v ČR | 31. Zajišťování bezpečnosti v ČR – ústavní a zákonná úprava

Okruh B
32. Státní občanství – vznik, právní úprava, zánik. | 33. Listina základních práv a svobod – vznik, ideové zdroje, postavení v ústavním řádu ČR, obsah, vztah k mezinárodním smlouvám | 34. Subjekty práv a svobod v Listině | 35. Základní práva a svobody – pojem, prameny, funkce | 36. Obecná ustanovení Listiny | 37. Formy a způsoby omezení základních práv a svobod v ČR; úprava povinností v Listině | 38. Princip rovnosti a zákaz diskriminace, uplatnění v rozhodování Ústavního soudu | 39. Svoboda jednotlivce a její ústavní záruky v ČR | 40. Vlastnické právo a jeho ústavní záruky v ČR | 41. Politická práva v Listině – subjekty, obsah, omezení, soutěž politických sil, záruky | 42. Svoboda projevu a právo na informace v ČR | 43. Petiční právo v ČR | 44. Shromažďovací právo v ČR | 45. Sdružovací právo v ČR | 46. Politické strany v právním řádu ČR | 47. Ústavní ochrana menšin v ČR | 48. Principy sociálního státu v Listině | 49. Ochrana životního prostředí v Ústavě a v Listině | 50. Právo na spravedlivý proces v Listině | 51. Prostředky ochrany základních práv a svobod

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code