Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-32 [2014/01/18 15:45]
Barbora Křížová [Právní úprava státního občanství v ČR]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-32 [2017/01/12 12:19] (aktuální)
62.24.74.178 [Vznik státního občanství ČR]
Řádek 75: Řádek 75:
  
  
-==== Vznik státního občanství ČR====+==== Vznik státního občanství ČR ====
  
 Upraveno v **Zákoně o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb.** ve znění pozdějších předpisů Upraveno v **Zákoně o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb.** ve znění pozdějších předpisů
  
-  ​* Fyzické osoby, které ke dni 31.12.1992 byly státními občany ČR a zároveň státními občany ČSFR, jsou od 1. ledna 1993 státními občany České republiky. +   * Fyzické osoby, které ke dni 31.12.1992 byly státními občany ČR a zároveň státními občany ČSFR, jsou od 1. ledna 1993 státními občany České republiky. 
-  * Díky novele tohoto zákona č. 194/1999 byl umožněn institut **dvojího státního občanství** (ale pouze ve vztahu k SR) - státní občané ČR, kteří měli k 31.12.1992 státní občanství ČSFR a nabyli v průběhu roku 1993 státní občanství SR, nepozbydou našeho státního občanství.+  * Díky novele tohoto zákona č. 194/1999 byl umožněn institut **dvojího státního občanství** ​ (ale pouze ve vztahu k SR) - státní občané ČR, kteří měli k 31.12.1992 státní občanství ČSFR a nabyli v průběhu roku 1993 státní občanství SR, nepozbydou našeho státního občanství.
   * primárně se nabývá st. občanství ČR narozením (na jiný způsob nabytí st. občanství není právní nárok)   * primárně se nabývá st. občanství ČR narozením (na jiný způsob nabytí st. občanství není právní nárok)
  
-  -  **Narozením** (filiace) - v ČR dítě nabývá občanství,​ je-li alespoň jeden z rodičů občanem ČR (//ius sanguinis//​) nebo jsou-li rodiče osoby bez státního občanství (apatridé, apolité - "​bezdomovci"​),​ alespoň jeden z nich má trvalý pobyt na území České republiky a dítě se na jejím území narodí (//ius soli//) +  - **Narozením** ​ (filiace) - v ČR dítě nabývá občanství,​ je-li alespoň jeden z rodičů občanem ČR (//ius sanguinis//​) nebo jsou-li rodiče osoby bez státního občanství (apatridé, apolité - "​bezdomovci"​),​ alespoň jeden z nich má trvalý pobyt na území České republiky a dítě se na jejím území narodí (//ius soli//) 
-  -   ​**Osvojením** - dítě nabývá státního občanství,​ pokud alespoň jeden jeho osvojitel je státním občanem ČR +  - **Osvojením** ​ - dítě nabývá státního občanství,​ pokud alespoň jeden jeho osvojitel je státním občanem ČR 
-  - **Určením otcovství** - dítě narozené mimo manželství,​ jehož matka je cizí státní občankou nebo bezdomovkyní a otec státním občanem ČR nabývá státní občanství ČR dnem prohlášení rodičů o určení otcovství nebo dnem právní moci rozsudku o určení otcovství +  - **Určením otcovství** ​ - dítě narozené mimo manželství,​ jehož matka je cizí státní občankou nebo bezdomovkyní a otec státním občanem ČR nabývá státní občanství ČR dnem prohlášení rodičů o určení otcovství nebo dnem právní moci rozsudku o určení otcovství 
-  - **Nalezením na území ČR** - fyzická osoba se stává ex lege státním občanem, neprokáže-li se, že nabyla narozením státní občanství jiného státu; důkazní břemeno prokázat občanství jiného státu spočívá na příslušných orgánech ČR+  - **Nalezením na území ČR**  - fyzická osoba se stává ex lege státním občanem, neprokáže-li se, že nabyla narozením státní občanství jiného státu; důkazní břemeno prokázat občanství jiného státu spočívá na příslušných orgánech ČR
   - **Prohlášením**   - **Prohlášením**
-    ​* Fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem ČSFR, ale neměla ani státní občanství ČR ani státní občanství SR, si může zvolit státní občanství České republiky prohlášením +      ​* Fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem ČSFR, ale neměla ani státní občanství ČR ani státní občanství SR, si může zvolit státní občanství České republiky prohlášením 
-    * Prohlášení může samostatně učinit fyzická osoba, která nabyla zletilosti (posunutí věkové hranice pro dítě z původních 15 let na 18 let = během účinnosti zákona 40/1993 došlo k několika zpřesněním textu zákona)  +      * Prohlášení může samostatně učinit fyzická osoba, která nabyla zletilosti (posunutí věkové hranice pro dítě z původních 15 let na 18 let = během účinnosti zákona 40/1993 došlo k několika zpřesněním textu zákona) 
-    * Rodiče, popř. jeden z nich, mohou do prohlášení zahrnout i dítě, popř. učinit pro dítě samostatné prohlášení +      * Rodiče, popř. jeden z nich, mohou do prohlášení zahrnout i dítě, popř. učinit pro dítě samostatné prohlášení 
-    * Potomci fyzické osoby, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské federativní republiky, ale neměla ani státní občanství České republiky ani státní občanství Slovenské republiky, v linii přímé, kteří nabyli zletilosti, si mohou zvolit státní občanství České republiky prohlášením pouze za předpokladu,​ že nemají jiné státní občanství. +      * Potomci fyzické osoby, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské federativní republiky, ale neměla ani státní občanství České republiky ani státní občanství Slovenské republiky, v linii přímé, kteří nabyli zletilosti, si mohou zvolit státní občanství České republiky prohlášením pouze za předpokladu,​ že nemají jiné státní občanství. 
-  - **Udělením** (naturalizace) - státní občanství ČR lze na žádost udělit osobě, která splňuje tyto podmínky:​ +  - **Udělením** ​ (naturalizace) - státní občanství ČR lze na žádost udělit osobě, která splňuje tyto podmínky:​ 
-    * Má na území ČR ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje +      * Má na území ČR ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje 
-    * Prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství,​ nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní občanství,​ nejde-li o bezdomovce (osoba bez státního občanství) nebo azylanta +      * Prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství,​ nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní občanství,​ nejde-li o bezdomovce (osoba bez státního občanství) nebo azylanta 
-    * Nebyla v posledních 5 letech trestána za úmyslně spáchaný trestný čin (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů v ČR) +      * Nebyla v posledních 5 letech trestána za úmyslně spáchaný trestný čin (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů v ČR) 
-    * Prokáže znalost úředního jazyka (českého) +      * Prokáže znalost úředního jazyka (českého) 
-    * Plní povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění,​ sociální zabezpečení,​ důchodové pojištění,​ daně, odvody a poplatky+      * Plní povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění,​ sociální zabezpečení,​ důchodové pojištění,​ daně, odvody a poplatky
  
 +  * Státní občanství uděluje **Ministerstvo vnitra ČR**  (rozhodne do 90ti dnů ve **správním řízení**,​ nemusí udělit - prostor pro uvážení)
 +  * Žádost se podává u úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele
 +  * K žádosti o udělení státního občanství ČR je třeba připojit zákonem vyžadované doklady a přílohy
 +  * Manželé mohou podat společnou žádost; rodiče mohou do žádosti zahrnout i dítě; státní občanství ČR lze na žádost zákonného zástupce udělit i dítěti samostatně;​ ze zákona však jednoznačně nevyplývá,​ zda-li dítě musí splňovat všechny podmínky pro udělení – z logiky věci však vyplývá, že ne (znalost jazyka u malého dítětě, trestní bezúhonnost)
 +  * MV žadateli vydá **Listinu o udělení státního občanství ČR**, je přitom povinno posoudit žádost i z hlediska bezpečnosti státu; může si při tom vyžádat stanoviska Policie ČR a zpravodajských služeb ČR
 +  * **Prominutí splnění zákonem stanovených podmínek pro udělení českého státního občanství:​** ​ Ministerstvo vnitra může (nikoli musí) žadateli prominout splnění podmínek pro udělení českého státního občanství z důvodů stanovených v zákoně; z jiných, než ze zákonem stanovených důvodů, které musí být žadatelem doloženy, nelze splnění uvedených podmínek prominout; __prominutí splnění podmínky trestní bezúhonnosti není možné__
 +  * Fyzická osoba, které bylo uděleno státní občanství ČR, nabývá tohoto občanství dnem složení **státoobčanského slibu**; dítě zahrnuté do společné žádosti, nabývá občanství dnem, kdy jej nabývá aspoň jeden z rodičů; bylo-li státní občanství České republiky tomuto dítěti uděleno samostatně,​ nabývá je dnem převzetí Listiny o udělení státního občanství ČR
  
-    * Státní občanství uděluje **Ministerstvo vnitra ČR** (rozhodne do 90ti dnů ve **správním řízení**,​ nemusí udělit - prostor pro uvážení) +=== Doklady o státním občanství ===
-    * Žádost se podává u úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele +
-    * K žádosti o udělení státního občanství ČR je třeba připojit zákonem vyžadované doklady a přílohy +
-    * Manželé mohou podat společnou žádost; rodiče mohou do žádosti zahrnout i dítě; státní občanství ČR lze na žádost zákonného zástupce udělit i dítěti samostatně;​ ze zákona však jednoznačně nevyplývá,​ zda-li dítě musí splňovat všechny podmínky pro udělení – z logiky věci však vyplývá, že ne (znalost jazyka u malého dítětě, trestní bezúhonnost) +
-    * MV žadateli vydá **Listinu o udělení státního občanství ČR**, je přitom povinno posoudit žádost i z hlediska bezpečnosti státu; může si při tom vyžádat stanoviska Policie ČR a zpravodajských služeb ČR +
-    * **Prominutí splnění zákonem stanovených podmínek pro udělení českého státního občanství:​** Ministerstvo vnitra může (nikoli musí) žadateli prominout splnění podmínek pro udělení českého státního občanství z důvodů stanovených v zákoně; z jiných, než ze zákonem stanovených důvodů, které musí být žadatelem doloženy, nelze splnění uvedených podmínek prominout; __prominutí splnění podmínky trestní bezúhonnosti není možné__ +
-    * Fyzická osoba, které bylo uděleno státní občanství ČR, nabývá tohoto občanství dnem složení **státoobčanského slibu**; dítě zahrnuté do společné žádosti, nabývá občanství dnem, kdy jej nabývá aspoň jeden z rodičů; bylo-li státní občanství České republiky tomuto dítěti uděleno samostatně,​ nabývá je dnem převzetí Listiny o udělení státního občanství ČR +
- +
-=== Doklady o státním občanství===+
  
   * Občanský průkaz   * Občanský průkaz
   * Cestovní doklad   * Cestovní doklad
-  * Osvědčení, popřípadě potvrzení ​o státním občanství ​ČR +  * Osvědčení o státním občanství ​ne starší 1 roku 
-  * Vysvědčením ​právní způsobilosti k uzavření manželství,​ je-li v něm údaj o státním ​občanství ČR uveden+  * Listina ​nabytí nebo udělení státního ​občanství České republiky ne starší 1 roku 
  
 ==== Zánik státního občanství ČR==== ==== Zánik státního občanství ČR====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code