Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-31 [2018/01/10 08:16]
Štěpánka Smolíková [Ozbrojené bezpečnostní sbory a obecní policie]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-31 [2018/01/10 08:23] (aktuální)
Štěpánka Smolíková [Ozbrojené bezpečnostní sbory a obecní policie]
Řádek 143: Řádek 143:
 ==== Ozbrojené bezpečnostní sbory a obecní policie ==== ==== Ozbrojené bezpečnostní sbory a obecní policie ====
  
-  - <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​**Policie ČR**</​font> ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR</​font> ​     ​* ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​podřízena Ministerstvu Vnitra</​font>​ +  - **Policie ČR** 
-      * * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​policejní prezidium ČR v čele s policejním prezidentem</​font> ​       ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​útvary policie s celostátní působností</​font>​ +      ​* zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 
-        * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​krajská ředitelství policie</​font>​ +      * ozbrojený bezpečnostní sbor 
-        * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​útvary zřízené v rámci krajského ředitelství</​font>​ +      * podřízena Ministerstvu Vnitra 
-      * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​funkce:</​font> ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​chrání bezpečnost osob, majetek a veřejný pořádek,</​font> ​       ​* ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​předchází trestné činnosti</​font>​ +      * policejní prezidium ČR v čele s policejním prezidentem 
-        * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​plní úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy EU nebo mezinárodními smlouvami</​font>​ +      ​* útvary policie s celostátní působností 
-      * * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​s ozbrojenými silami</​font> ​       ​* ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​s bezpečnostními sbory</​font>​ +        * útvary zřízené v rámci krajského ředitelství 
-        * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​orgány veřejné správy = obce – koordinační dohoda při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku</​font>​ +        * krajská ředitelství policie 
-        * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​právnickými a fyzickými osobami</​font>​ +      * funkce: 
-  - <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​**Obecní policie**</​font> ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii</​font> ​     ​* ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou</​font>​ +        ​* chrání bezpečnost osob, majetek a veřejný pořádek, 
-      * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​řídí ji starosta nebo jiný pověřený člen, zaměstnanci jsou členi ​obce</​font>​ +        * předchází trestné činnosti 
-      * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku</​font>​ +        * plní úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy EU nebo mezinárodními smlouvami 
-  - <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​**Parlamentní stráž**</​font> ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​zákon č. 90/1995 Sb., jednací řád poslanecké sněmovny</​font> ​     ​* ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​do jejího zřízení vykonává její funkci Police ČR (§124)</​font>​ +      * spolupráce:​ 
-  - <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​**Celní správa**</​font> ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​zákon č. 17/2012, o Celní správě České republiky</​font> ​     ​* ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​podřízení Ministerstvu financí</​font>​ +        ​* s ozbrojenými silami 
-      * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​orgány (správní úřady a organizační složky státu):</​font> ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Generální ředitelství cel</​font> ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​účetní jednotka</​font> ​       ​* ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Celní úřady – vykonávají působnost podle právních předpisů, správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění</​font>​ +        * s bezpečnostními sbory 
-  - <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​**Vězeňská služba**</​font> ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​zákon č. 555/1992 Sb., o vězeňské službě a justiční stráži</​font> ​     ​* ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​podřízená Ministerstvu spravedlnosti,​ řízena ředitelem</​font>​ +        * právnickými a fyzickými osobami 
-      * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​správní úřad a účetní jednotka</​font>​ +        * orgány veřejné správy = obce – koordinační dohoda při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 
-      * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​organizace vězeňské služby:</​font> ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Vězeňská stráž – střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody, eskortuje tyto osoby do výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, střeží vazební věznice, věznice, ústavy pro výkon zabezpečovací detence</​font> ​       ​* ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Justiční stráž – zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva a v jiných místech jejich činnosti. Je-li justiční stráž dočasně povolána k plnění úkolů vězeňské stráže, střeží vazební věznice a věznice, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody. Při této činnosti zajišťuje stanovený pořádek a kázeň</​font>​ +  - **Obecní policie** 
-        * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Správní služba – zabezpečuje organizační,​ ekonomickou,​ vzdělávací,​ výchovnou a zdravotnickou funkci</​font>​ +      ​* zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 
-      * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​funkce: zajišťuje výkon vazby, výkon zabezpečovací detence a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném tímto zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti</​font>​ +      * zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou 
-  - <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​**Vojenská policie**</​font> ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii</​font> ​     ​* ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​plní úkoly policejní ochrany Ministerstva obrany, ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu</​font>​ +      * řídí ji starosta nebo jiný pověřený člen, zaměstnanci jsou příslušníci ​obce 
-      * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​je součástí ministerstva obrany</​font>​ +      * zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku 
-      * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​v čele: náčelník Vojenské policie, člen voják z povolání</​font>​ +  - **Parlamentní stráž** 
-  - <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​**Generální inspekce bezpečnostních sborů**</​font> ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů</​font> ​     ​* ​<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​odpovídá předsedovi vlády, v čele ředitel inspekce</​font>​ +      ​* zákon č. 90/1995 Sb., jednací řád poslanecké sněmovny 
-      * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​organizační složka státu a účetní jednotka</​font>​ +      * do jejího zřízení vykonává její funkci Police ČR (§124) 
-      * <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​vyhledává,​ odhaluje a prověřuje skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu, jehož pachatelem je příslušník nebo zaměstnanec ozbrojených bezpečnostních sborů</​font>​+  - **Celní správa** 
 +      ​* zákon č. 17/2012, o Celní správě České republiky 
 +      * ozbrojený bezpečnostní sbor 
 +      * podřízení Ministerstvu financí 
 +      * orgány (správní úřady a organizační složky státu): 
 +        ​* Generální ředitelství cel - účetní jednotka 
 +        * Celní úřady – vykonávají působnost podle právních předpisů, správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění 
 +  - **Vězeňská služba** 
 +      ​* zákon č. 555/1992 Sb., o vězeňské službě a justiční stráži 
 +      * ozbrojený bezpečnostní sbor 
 +      * podřízená Ministerstvu spravedlnosti,​ řízena ředitelem 
 +      * správní úřad a účetní jednotka 
 +      * organizace vězeňské služby: 
 +        ​* Vězeňská stráž – střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody, eskortuje tyto osoby do výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, střeží vazební věznice, věznice, ústavy pro výkon zabezpečovací detence 
 +        * Justiční stráž – zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva a v jiných místech jejich činnosti. Je-li justiční stráž dočasně povolána k plnění úkolů vězeňské stráže, střeží vazební věznice a věznice, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody. Při této činnosti zajišťuje stanovený pořádek a kázeň 
 +        * Správní služba – zabezpečuje organizační,​ ekonomickou,​ vzdělávací,​ výchovnou a zdravotnickou funkci 
 +      * funkce: zajišťuje výkon vazby, výkon zabezpečovací detence a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném tímto zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti 
 +  - **Vojenská policie** 
 +      ​* zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii 
 +      * plní úkoly policejní ochrany Ministerstva obrany, ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu 
 +      * je součástí ministerstva obrany 
 +      * v čele: náčelník Vojenské policie, člen voják z povolání 
 +  - **Generální inspekce bezpečnostních sborů** 
 +      ​* zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů 
 +      * ozbrojený bezpečnostní sbor 
 +      * odpovídá předsedovi vlády, v čele ředitel inspekce 
 +      * organizační složka státu a účetní jednotka 
 +      * vyhledává,​ odhaluje a prověřuje skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu, jehož pachatelem je příslušník nebo zaměstnanec ozbrojených bezpečnostních sborů
       * zřízena k 1.1.2012       * zřízena k 1.1.2012
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code