Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


26. Řízení o ústavních stížnostech před Ústavním soudem

 • Nejčastější typ podání, cca 95 % z 3800 podání ročně odmítnuto
 • Existují 3 typy řízení o ústavních stížnostech:
  • „obecné” stížnosti (proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod) podle čl. 87 odst. 1 písm. d)
  • komunální stížnosti (orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu) podle čl. 87 odst. 1 písm. c)
  • návrhy politických stran (o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony) podle čl. 87 odst. 1 písm. j)
 • Řízení o ústavních stížnostech upravují §72 - 84 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (ZÚS)
  • stížnost smí podat:
   1. fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem (§ 72 odst. 1 písm. a ZÚS)
    • do 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním možném procesním prostředku (tzn. řádný, popř. mimořádný - vyjma návrhu na obnovu řízení - opravný prostředek, či jiný prostředek, se kterým je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení), pokud není takového prostředku → do 60 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o takovém zásahu orgánu veřejné moci dozvěděl, nejpozději ale do 1 roku od takového zásahu
    • ke stížnosti musí být přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku, popř. rozhodnutí o odmítnutí mimořádného opravného prostředku
   2. zastupitelstvo obce/kraje/hl. města Prahy jestliže tvrdí, že nezákonným zásahem státu bylo porušeno zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu (§ 72 odst. 1 písm. b ZÚS)
    • taktéž do 60 dnů
   3. politická strana, jestliže tvrdí, že rozhodnutí o jejím rozpuštění nebo jiné rozhodnutí týkající se její činnosti není ve shodě s ústavními nebo jinými zákony. (§ 73 odst. 1)
    • do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o posledním procesním prostředku (neposkytuje-li zákon takový prostředek, tak lhůta počíná dnem nabytí právní moci onoho napadeného rozhodnutí)
 • Spolu se stížností je možno dle § 74 ZÚS podat návrh na zrušení (části) zákona nebo jiného právního předpisu, jejichž uplatněním nastala předmětná skutečnost, jestli jsou dle stěžovatele v rozporu s ÚZ (popř. se zákonem u jiného pr. předpisu)
 • Stížnost je nepřípustná, pokud:
  • se týká věci již rozhodnuté (§ 35 odst. 1 ZÚS) - překážka věci rozhodnuté (rei iudicatae)
  • se týká věci, ve které se již jedná (§ 35 odst. 2 ZÚS) – právo účastnit se dříve zahájeného jednání jako vedlejší účastník
  • stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky dané mu zákonem k ochraně jeho práva, vyjma mimořádného opravného prostředku, který orgán může odmítnout jako nepřípustný (§ 75 odst. 1 ZÚS, § 75 odst. 2 stanoví, že tato podmínka neplatí, pokud se jedná o stížnost, která „podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele“ a byla podána do 1 roku od předmětné události, NEBO v řízení o podaném opravném prostředku dochází ke značným průtahům, a tím stěžovateli vzniká/může vzniknout vážná a neodvratitelná újma)
 • Účastníky řízení jsou stěžovatel a orgán veřejné moci, proti němuž stížnost směřuje
  • vedlejšími účastníky jsou účastníci předchozího řízení, z něhož vzešlo napadené rozhodnutí, případně osoby, které prokážou právní zájem na výsledku řízení, a ÚS jim takové postavení přizná
 • Stížnost je možno stáhnout do doby, než se soud odebere k závěrečné poradě
 • Stížnost nemá odkladný účinek x návrh proti rozhodnutí o rozpuštění politické strany/pozastavení její činnosti jej má!
 • Předběžné opatření - směřuje-li ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, než je rozhodnutí → ÚS může k odvrácení hrozící škody uložit tomuto orgánu, aby v zásahu nepokračoval, usnesení o předběžném opatření pozbývá platnosti vyhlášením nálezu ÚS ve věci (pokud jej ÚS nezrušil už dřív, protože pominuly důvody k němu)
 • ÚS může stížnosti svým nálezem:
  1. vyhovět
   • pokud stížnosti vyhoví → v nálezu musí vyslovit, které ústavně zaručené právo (svoboda) a jaké ustanovení ÚZ byly porušeny a jakým zásahem orgánu veřejné moci k tomu porušení došlo / v čem bylo porušeno právo na samosprávu / čím je rozpuštění strany v rozporu s ústavním pořádkem
   • pokud se jedná o stížnost proti pravomocnému rozhodnutí, soud na základě kasačního principu takové rozhodnutí zruší
   • pokud šlo o stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, soud orgánu zakáže v činnosti pokračovat a přikáže mu v rámci možností obnovit předešlý stav
  2. zamítnout
  3. částečně jí vyhovět, částečně ji zamítnout

Prameny

Navigace

Okruh A
1. Předmět a prameny ústavního práva | 2. Kontinuita a diskontinuita v ústavním právu ČR, legalita a legitimita v politických zvratech v roce 1918, 1948 a 1989 | 3. Ústavní pořádek ČR; vztah Ústavy a jiných součástí ústavního pořádku | 4. Ústava ČR – vznik, koncepce, forma, obsah | 5. Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva v ČR | 6. Vstup ČR do Evropské unie a konsekvence jejího členství v ústavním systému ČR | 7. Československá a česká státní idea – obsah a ústavně právní význam; aktuální význam ústavních tradic; státní symboly a jiná symbolika ČR | 8. Ústavní charakteristika České republiky; ČR jako demokratický právní stát, ČR jako sekulární stát | 9. Jednota a dělba moci v ústavním vývoji, uplatnění principu dělby moci v konstrukci Ústavy ČR | 10. Suverenita lidu a formy jejího uskutečňování v ČR; právo na odpor | 11. Volební právo a volební systémy v ČR | 12. Soudní přezkum v otázkách voleb v ČR | 13. Zákonodárná moc v ČR | 14. Mandát poslance a senátora – vznik, obsah, záruky, zánik | 15. Legislativní proces v ČR | 16. Publikace zákonů a jiných pramenů práva v ČR | 17. Imunita ústavních činitelů; význam slibu a délka funkčního období ústavních činitelů | 18. Způsoby ustavování do funkcí v ústavním systému ČR | 19. Výkonná moc v ČR | 20. Prezident republiky – postavení v ústavním systému ČR | 21. Pravomoci prezidenta republiky | 22. Vláda ČR | 23. Soudní moc v ČR; ústavní principy soudcovské nezávislosti a nestrannosti a jejich záruky | 24. Ústavní soud v ústavním systému ČR | 25. Působnost Ústavního soudu a řízení před ním | 26. Řízení o ústavních stížnostech před Ústavním soudem | 27. Rozhodnutí Ústavního soudu a jejich význam v ústavním právu | 28. Soustava soudů v ČR, jmenování a odvolávání soudců, soudcovské rady | 29. Prostředky kontroly a dozoru v ústavním systému ČR | 30. Územní členění státu a ústavní základy územní samosprávy v ČR | 31. Zajišťování bezpečnosti v ČR – ústavní a zákonná úprava

Okruh B
32. Státní občanství – vznik, právní úprava, zánik. | 33. Listina základních práv a svobod – vznik, ideové zdroje, postavení v ústavním řádu ČR, obsah, vztah k mezinárodním smlouvám | 34. Subjekty práv a svobod v Listině | 35. Základní práva a svobody – pojem, prameny, funkce | 36. Obecná ustanovení Listiny | 37. Formy a způsoby omezení základních práv a svobod v ČR; úprava povinností v Listině | 38. Princip rovnosti a zákaz diskriminace, uplatnění v rozhodování Ústavního soudu | 39. Svoboda jednotlivce a její ústavní záruky v ČR | 40. Vlastnické právo a jeho ústavní záruky v ČR | 41. Politická práva v Listině – subjekty, obsah, omezení, soutěž politických sil, záruky | 42. Svoboda projevu a právo na informace v ČR | 43. Petiční právo v ČR | 44. Shromažďovací právo v ČR | 45. Sdružovací právo v ČR | 46. Politické strany v právním řádu ČR | 47. Ústavní ochrana menšin v ČR | 48. Principy sociálního státu v Listině | 49. Ochrana životního prostředí v Ústavě a v Listině | 50. Právo na spravedlivý proces v Listině | 51. Prostředky ochrany základních práv a svobod

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code