Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání písemek ZS 2014

14. 1. 2015

 1. Rovnost hlasovacího práva - jak je chráněna? (2 body)
 2. Republikové mandátní číslo a vztah k Poslanecké sněmovně ČR? (2 body)
 3. Kdy je možno omezit lidská práva a svobody? Za jakých podmínek a zásad? (2 body)
 4. 2 mezinárodní soudy + co řeší za problémy? (2 body)
 5. Jak výkonná moc provádí zákony? (2 body)
 6. Jakými způsoby se reguluje politická strana v demokratickém zřízení? (2 body)
 7. Jaké zásady z antické polis jsou přejímány i dnes, k jakým se vracíme? (3 body)
 8. Stát vystupující jako ekonomický subjekt - kdy, v jakých vztazích, rozdělení? (3 body)

21. 1. 2015

 1. Co je to inkompatibilita a jak se projevuje v parlamentní formě vlády? (2 body)
 2. Co to je klouzavý mandát? (2 body)
 3. Jaké modely se uplatňují v rozdělení kompetencí ve federaci? (2 body)
 4. Jak se projevuje odpovědnost vlády vůči parlamentu? (2 body)
 5. Jaké ústavní změny se děly v zemích střední a východní evropy na počátku 90. let? (2 body)
 6. Jaké práva a povinnosti vyplývají ze státobčanského svazku? Jak se nabývá a pozbývá občanství? (2 body)
 7. Jaké je pojetí suverenity u T.Hobbese a J. Lockeho? (3 body)
 8. Jaké jsou důsledky přímé volby prezidenta a jak ovlivňují ústavní vztahy? (3 body)

28. 1. 2015

 1. Co znamená pojem parlamentní reprezentace a vysvětlete pojem volný mandát.
 2. Uveďte konkrétní formy nepřímé volby.
 3. Uveďte konkrétní formy financování politických stran.
 4. Vysvětlete pojem difuzní soudnictví.
 5. Co jsem lidská práva první generace a vysvětlete negativní vymezení svobody.
 6. Co je kasační princip a kde je tento pojem důležitý?
 7. Vysvětlete zásadu „no taxation without representation“ a přibližte dobu, ke které se tato zásada váže. (3 body)
 8. Vysvětlete pojem „občanství EU“. (3 body)

4. 2. 2015

 1. Charakterizujte institut konstruktivního vyslovení nedůvěry vládě, uveďte proč je zaváděn a alespoň jednu evropskou zemi, kde funguje.
 2. Co znamená pojem volební cenzus? Jmenujte alespoň 3 cenzy. K čemu slouží nebo k čemu sloužily? Jsou některé cenzy uplatňovány u nás i dnes?
 3. Co znamená, že je ústava rigidní? Uveďte 4 způsoby, jak lze rigiditu zajistit.
 4. Co znamená, že jsou některá ustanovení v ústavě nezměnitelná? Uveďte příklady.
 5. Co jsou to autonomní pravomoce parlamentu a 2 příklady.
 6. Co jsou to profesní komory, k čemu slouží a jaké jsou vztahy mezi ní a státem?
 7. Proč vznikly druhé komory ve VB a USA. Jejich rozdíly a společné znaky. (3 body)
 8. K čemu slouží policie? Jaké jsou její orgány? Kdo zaručuje kontrolu zpravodajských služeb? (3 body)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code