Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Program seminářů

I. Výuka začínající v týdnu od 4.10. a 8.10.

Úvod do studia a práce v seminářích. Seznámení s požadavky na ukončení předmětu písemnou zkouškou.

Téma: Základní pojmy ve státovědě: definice státu

 • povinná literatura:
 • Václav Pavlíček a kolektiv.: Ústavní právo a státověda. I.díl Obecná státověda. Linde Praha a.s. Praha. 1998. (dále jen učebnice), kapitola III.

II. Výuka začínající v týdnu od 11.10. a 15.10.

Téma: postavení státu v soudobém mezinárodním prostředí

 • povinná literatura:
  • Georg Sorensen, Stát a mezinárodní vztahy.Praha 2005. kapitola 4.,5.,6.
 • doporučená literatura:
  • Doporučující stanovisko Mezinárodního soudního dvora v Haagu z 22.7.2010 o jednostranném vyhlášení nezávislosti Kosova. (Summary of the Advisory Opinion) International Court of Justice. The Hague. Website:www.icj-cij.org.

III. Výuka začínající v týdnu od 18.10. do 22.10.

Téma: učení o státě. Od athénského státu k liberálnímu státu.I.

 • povinná literatura:
  • Aristoteles, Athénská ústava. Arista and Baset, Prague 2004, 42.-69.kapitola, str. 56-79
  • Thomas Hobbes, Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického.Oikoymenh 2009. str. 117-176
 • doporučená literatura:
  • Aristotelés, Politika I. Oikoymenh Praha 1999, (Úvod napsal M.Mráz, str. 7-34)

IV. Výuka začínající v týdnu od 25.10. do 29.10.

Téma: učení o státě. Od athénského státu k liberálnímu státu. II.

 • povinná literatura:
  • J.J.Rousseau: O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva, Aleš Čeněk 2002. Vybrané kapitoly. (str. 12 - 30 dle SIS)
  • J.Locke: Dvojí pojednání o vládě, Nakladatelství Svoboda. Praha 1992.kap..IX-XIV, str.102-130
  • Ch. Montesquieu: O duchu zákonů. Aleš Čeněk 2003. str. 189-202

V. Výuka začínající v týdnu od 1.11 a 5.11.

Téma: Demokratické základy státu.

 • povinná literatura:
  • učebnice, kapitola IV.
  • Ota Weinberger, Inštitucionalizmus- nová teória konania, práva, demokracie. A.Brostl, P.Hollander (eds.) Kaligram 2010. str.246-305
 • doporučená literatura:
  • J. Habermas: Tři normativní modely demokracie, in Shapiro aj. Habermas, Teorie demokracie dnes. Filosofoia 2002. str. 79-95
  • F. Zakaria: Neliberální demokracie na vzestupu, Střední Evropa 81/1998. str. 20-35

VI. Výuka začínající v týdnu od 8.11. do 12. 11.

Téma: Teorie ústavy a konstitucionalismus.

 • povinná literatura:
  • učebnice, kapitola VI
  • R.Suchánek, V.Jirásková et alii: Ústava České republiky v praxi.15 let základního zákona v platnosti Praha 2009. str. 11-27
 • doporučená literatura
  • Vl.Ševčík, Některé problémy budování právního státu v České republice. Právník 4/2001
  • Fr.Šamalík, Ústava sevřená v protikladech restaurace. František Šamalík.Praha 2008. str.24-86.

VII. Výuka začínající v týdnu od 15.11. do 19.11

Téma: Volby a volební systémy

 • povinná literatura:
  • učebnice, kapitoly VII,VIII,IX

VIII. Výuka začínající v týdnu od 22.11. do 26.11.

Téma: Struktura moci I.

 • povinná literatura:
  • učebnice, kapitola V., X., XI., XII.
  • Giovanni. Sartori: Srovnávací ústavní inženýrství, Slon 2001, část druhá: prezidentské a parlamentní systémy. Str. 91-146
  • Gerloch A. a kol., Teorie a praxe tvorby práva. ASPI 2008. Kapitola druhá: Právotvorba legislativní: role parlamentů a výkonné moci.str.25-63 (autor J.Kysela)

IX. Výuka začínající v týdnu od 29.11. do 3.12.

Téma: Struktura moci II.

 • povinná literatura:
  • Hamilton, Madison, Jay: Listy federalistů. Vydavatelství Univerzity Palackého. Olomouc 1994. Listy č. 10, č.14, č.41-44
 • doporučená literatura:
  • T.Břicháček, Je vymezení pravomocí EU ohraničené, rozpoznatelné a dostatečně určité? Právník 6/2010
  • Ústava Ruské federace. In Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy. Texty ústav zemí střední a východní Evropy a stati. III. Část (1999. V. Pavlíček, V. Jirásková a kolektiv. PFUK Praha 2001. str. 238-262)
  • Základní zákon Spolkové republiky Německo. In Ústavy států Evropské unie. Linde Praha a.s. 2004. str. 232-293

X. Výuka začínající v týdnu od 6.12. do 10.12.

Téma: Soudní moc, soudnictí a soudce.

 • povinná literatura:
  • učebnice, kap.XIII.

XI. Výuka začínající v týdnu od 13.12. do 17.12.

Téma: Vývoj právní úpravy lidských práv a svobod.Občanství.

 • povinná literatura:
  • P.Holländer: Základy všeobecné státovědy. Plzeň 2009. část 2. Jednotlivec, společnost a stát.str.109-151
 • doporučená literatura:
 • Declaration of Rights made by the good people of Virginia assembled in full and free Convention which rights do pertain to them and their posterity, as the basisi and foundation of government. Website: http://www.usconstitution.net/vdeclar.html
 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení FMZV č. 209/1992 Sb.)
 • Protokol č. 11 k Úmluvě…, kterým se mění kontrolní mechanismus a v ní ustavený (sdělení MZV č. 243/1998 Sb.)
 • Evropská úmluva o státním občanství uveřejněná ve Sbírce mezinárodních smluv pod č.76/2004

XII.Výuka začínající v týdnu od 20.12. do 22.12.

Výuka v seminářích se koná dle dispozic vyučujících.

Poznámky:

 1. Případnou aktualizaci výuky či zdrojů pro práci v seminářích sledujte prosím na webových stránkách katedry.
 2. Literatura k jednotlivým seminářům je dostupná v knihovně PF UK.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code