Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Státověda, přednáška 9

Hlava státu

 • státní orgán
 • reprezentant státu
 • může být v různé míře nositel výkonné moci
 • v historii - kromě světské i náboženská funkce - dodnes u monarchií - král odvozuje původ od Boha nebo z božské vůle (křesťanství)
 • 10. - 20. století - monarcha vždy svržen někým legitimním (z rodu)
 • král - usmiřoval duchovní svět se světským
  • ve středověku se věřilo, že mohou dotekem léčit nemoci
  • v čele státní církve - britský král v čele anglikánské církve
  • seniorát, pak nástupce nejstarší syn
  • výjimečně volba - krále SŘŘ
 • demokratizace - v USA - prezident pokračovatelem s kompetencemi panovníka, má moc výkonnou, ale je volen, na čas
 • dekoncentrace - můžeme nechat monarchu, omezíme jeho moc - parlamentem, pak i vládou (dřív poradní orgán panovníka k jeho potřebě) - stává se ministry parlamentu
  • s postupem demokratizace může být nahrazen prezidentem
 • zrušení hlavy státu - žádná náhrada - po popravě francouzského krále, v Rusku po zrušení cara

Postavení hlavy státu

 • 2 modely exekutivy (Klokočka):
  • monistická
   • výkonnou moc má jednotná struktura orgánů v čele s jedinou hlavou - drží celou výkonnou moc
   • prezidentské systémy - prezident si jmenuje ministry - podřízeni, poslouchají příkazy
    • kabinet ministrů, schází se (Lincoln - „7:1 Návrh byl přijat.“ - ten jeden byl Lincoln)
   • Švýcarsko - jiný typ - v čele výkonné moci - Spolková rada - volená parlamentem, kolektivní hlava
  • dualistická
   • hlava státu a vláda se dělí o výkonnou moc
   • prezident + vláda
   • monarcha + vláda
   • poloprezidentský systém - víc ve prospěch prezidenta
   • monarcha víc omezen ve vykonávání pravomocí - prezident může říct, že byl zvolen
   • monarcha spíš státní notář - netvoří sami politiku - tu tvoří vláda
   • monarcha - spoustu kompetencí na papíře (nebo v tradicích), ale nemá reálnou moc
   • ve Švédsku žádnou kompetenci nemá (nejmenuje premiéra, ministry)
 • součást výkonné moci
 • nad všemi mocemi - 4. neutrální moc
 • neodpovědnost
  • právní - trestní imunita (v Izraeli to není)
  • politická - neodvolatelnost
  • imunita - jen do skončení mandátu
   • činy spáchané během mandátu nelze stíhat - indemnita
  • kontrasignace - odpovědnost přebírá předseda vlády
  • impeachment, stíhání za velezradu x trestní řízení - výsledkem ztratí úřad a možnost jej znovu nabýt

Kompetence hlavy státu

 • reprezentant
  • navenek - přijímá pověřovací listiny velvyslenců a pověřuje naše velvyslance,…
  • dovnitř - propůjčuje, uděluje řády, státní vyznamenání
   • jmenuje profesory vysokých škol
 • jmenuje vlády
 • někdy možnost účastnit se, předsedat schůzím vlády
 • neformální vliv na vládu
 • může rozpouštět parlament - musí s tím souhlasit vláda
 • veto vůči přijímané legislativě - s kontrasignací nebo bez
 • jmenuje soudce
 • uděluje amnestie (prerogativa)
 • vrchní velitel ozbrojených sil
 • vyhlašování voleb
 • mimořádné - při ohrožení státu
 • často omezena kontrasignací - reálná moc vlády
 • kompetence bez kontrasignace
  • 3 možná stanovení
   • nominální klauzule v ústavě - veškeré akty vyžadují kontrasignaci
   • nominální klauzule - ale kazuistický výčet výjimek
   • taxativní pozitivní výčet - co vyžaduje konrasignaci (Portugalsko)
  • Ústava ČR - 2 výčty
   • s kontrasignací
   • bez kontrasignace
 • vyjednávání - tlak prezidenta na vládu - při jmenování velvyslanců, ministrů (D. Rath)
  • jestli má mít hlava státu možnost mluvit do vlády?
   • ano, ale musí být důvod, že by jmenování bylo podle něj v rozporu se zákonem
 • kontrasignace se může vztahovat i na veškeré projevy prezidenta
  • jak řešit rozdílné názory vlády a hlavy státu? (T. G. M. nechával své projevy číst premiérovi, oficiálně své názory neříkal, publikoval je pod pseudonymy, ale každý je znal)

Ustavení a funkční období

 • monarchie - dědičnost
 • republiky
  • přímá volba
  • kvazipřímá
  • nepřímá - volen parlamentem, speciálním sborem (Spolkové shromáždění v Německu)
 • v nových demokraciích (po 1989)
  • často hlava státu přímo volena - potřeba silného vůdce pří přeměně společnosti
   • pak to oslabuje
   • když už ale jednou v ústavě přímá volba, těžko se to vrací k nepřímé
  • Slovensko - přímá volba kvůli tomu, že parlament neschopen někoho zvolit, na kompetence to vliv nemělo
 • přímá volba - větší sebevědomí v kompetencích
 • volební období
  • většinou 4-7 let
  • v ČR 5 let
  • ve Francii 7 let, zkráceno na 5 let - stejně jako parlament

Výkonná moc

 • většinou definována negativně - veškerá státní moc kromě soudnictví a zákonodárství
 • aspekt vládní - politický - přijímání rozhodnutí
  • nutná odbornost ministrů (+ aby byli pracovníci ministerstva neutrální, ale plnili politická zadání ministra)
 • prolínání vlády s parlamentem
 • svou povahou je vláda iniciační, aktivní, efektivní, rychlá
  • x parlament - pomalejší, diskuse
  • třeba rovnováha obou složek
 • silná vláda - ve francouzské ústavě - může přijímat zákony, dát parlamentu do rukou gilotinu na sebe - buď parlament odmítne do 24 hodin zákon a s tím vysloví i nedůvěru vládě, nebo je zákon přijat i bez souhlasu parlamentu
 • slabá vláda - v ústavě Velké Británie, ale fakticky je silná, má většinu v dolní sněmovně

Vláda

 • kolegiální orgán - v čele předseda vlády
  • rozhoduje ve sboru - většinově
 • vrcholný orgán výkonné moci - může zavazovat podřízené správní orgány, své členy
 • možnost zákonodárné iniciativy v parlamentním systému
  • i se předpokládá, že tak bude činit
  • má právníky (parlament jich tolik nemá)
 • vydává vlastní právní předpisy - nařízení vlády
  • upravuje to, co zákon neupravuje
  • snaha o větší pružnost (př. stanovení výše náhrad)
 • ministři členy parlamentu v parlamentním systému
  • v Británii klička - jmenovat členem Sněmovny lordů
  • popření kontroly
 • klouzavý mandát - aby dokud je poslanec členem vlády, byl za něj náhradník v parlamentu
  • náhradník má nejisté postavení - nástroj k tlačení

Způsob ustavování vlády

 • hlava státu obvykle jmenuje, pověří sestavením někoho, kdo je schopen vládu sestavit
 • Poslanecká sněmovna dává důvěru, i vyslovuje nedůvěru
 • nedůvěra - většina celkového počtu poslanců
  • v Německu - konstruktivní vyjádření nedůvěry
 • Německo - předsedu vlády volí parlament
 • Izrael - premiér přímo volen
  • v praxi to nefungovalo, od 2001 to není
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code