Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Státověda, přednáška 8

Parlamentarismus

 • 1920 - pocit, že parlamenty upadají
 • polovina 19. století - zlatá éra parlamentů
 • parlament fasádní - o ničem nerozhoduje, nebo je to předem domluvené (u nás 48-89)
 • až po 1990 u nás nějaký zájem o parlamenty

Parlamenty

 • Hans Gelsen - definice parlamentarismu - tvoření směrodatné vůle státu kolegiálním orgánem, voleným lidem na základě všeobecného rovného volebního práva (tedy demokraticky), na principu většiny
 • Gerhard Loewenberg - autorita celého sboru z toho, že reprezentují lid - kolektivní rozhodování
 • sbory (ne jednotlivci), reprezentující lid či národ
 • členové
  • voleni
  • jinak určeni - dědičně,…
  • přičitatelnost vůle - v osobě reprezentujícího přítomen reprezentovaný
 • reprezentace
  • výlučná - poslanci rozhodují vše
  • nevýlučná - další možnosti vyjádření vůle - přímá demokracie občas
 • legislatura
  • v prezidentských systémech - striktní dělba moci - zákony sepisovány v zákonodárných sborech
  • v parlamentních systémech - spíš vláda sepisuje zákony, parlament je schvaluje
 • shromáždění, kongres, sněm, rada = parlamenty
 • (ve Francii do 18. století parlament je soudní dvůr, ne zákonodárný sbor)
 • Heywood
  • shromáždění - reprezentace lidu
  • zákonodárný sbor - tvořící zákony
  • parlament - debaty, rozvažování
  • jestli se ty 3 funkce spojí?
 • nejstarší parlament - islandský
 • anglický - 2. nejstarší - od 13. století stabilizovaný
  • 14. století - rozdělení na 2 komory
 • přibývá jích v 18., 19. století - s myšlenkou reprezentace lidu - americké kolonie, Unie, francouzská revoluce

Působnosti, funkce parlamentu

 • působnosti - v právních předpisech
 • funkce - ve skutečnosti

Funkce

 • způsob jejich výkonu záleží na formě vlády, struktuře parlamentu (1, 2 komory), prvcích přímé demokracie, stranickém a volebním systému
 • John Stuart Mill - 5 funkcí:
  • reprezentační - zpřítomnění, zastupování společenství
  • komunikační - debaty vytváří veřejné mínění (dnes už moc ne)
  • kontrolní - kontrola vlády a správy
  • kreační - vytváří vládu (to britský parlament nemá - rozhoduje to Koruna, volby)
  • schvalování zákonů - jako laický je nemůže vytvářet, to dělá vláda
 • Walter Bagehot - Anglická ústava - taky 5 funkcí:
  • volební - podobná kreační - volíme vládu
  • expresivní - vyjadřuje vůli občanů
  • vzdělávací - výchova občanů k zájmu o politiku
  • informační - informovat občany o dění v centrální politice, informovat i politiky o vůli občanů
  • zákonodárná
 • zprostředkování zájmů jednotlivých voličů
 • rekrutační funkce - výběr z řad poslanců pro další funkce
 • integrační funkce - vláda se tu schází s opozicí, musí opozici vysvětlovat své záměry, skládání účtů
  • integrace sociálních skupin a národností

Působnosti

 • vázané na zákony, ústavy
 • B. Baxa
  • zákonodárná
  • správní
  • autonomní - sám si rozhoduje o vnitřních poměrech
  • soudcovská - dnes už ne, dřív soudní dvory pro delikty poslanců a ministrů
 • Filip
  • ústavodárná
  • zákonodárná
  • kreační a organizační
  • v základních otázkách zahraniční politiky
  • v základních otázkách vnitřní politiky
  • kontrolní a autonomní
 • jak vykonávají své působnosti
  • akty pravomoci
   • hlasování o zákoně
   • deklarace
   • interpelace
  • výkon kontrolních funkcí - problém navázanosti vlády na parlament
   • opozice - menšina, někde jí to svěřeno
 • kdy vykonávat pravomoci
  • model stálého zasedání - po celou dobu volebního období může parlament konat
  • ? model - třeba půl roku zasedání
   • 2 zasedání - podzim, jaro
   • mezitím se parlament neschází, vláda má radost, že není otravovaná
 • Bagehot - přesun ke ctihodným institucím (královna, Sněmovna lordů) - nečekáme od nich aktivní rozhodování
 • zlatá éra britského parlamentarismu - pol. 19. století - zasedání gentlemanů, měli peníze, nešli tam kvůli nim
 • teď už zasedání lidí i nemajetných, nevzdělaných
 • jde o válcování, ne přesvědčování oponentů
 • Parlament ČR - nejen schvalovatel, velká schopnost postavit se vládě, zamítat a přetvářet zákony

Zřízení, ustavení parlamentu

 • Jellinek - parlament - bezprostřední orgán, zřízen přímo ústavou
  • k naplnění potřeba volby - zpravidla přímá
   • i nepřímá - Belgie
   • dědičnost, kooptace

Struktura parlamentu

 • Sartori - počet komor jedna z nejspornějších otázek
  • více komor - ztížení změn - zastánci postoje nechat to, jak to je
  • usnadnění změn - když věříme, že změny jsou k lepšímu
 • unikameralismus
  • v jednu chvíli zvoleni všichni členové
  • nevýhoda chybovosti - nikdo nekontroluje
  • nemusí se hledat větší shoda
  • akceschopnost, rychlost
  • rozhodování pod vlivem emocí v jednu chvíli
  • obavy z korumpujících účinků moci (Acton - absolutní moc korumpuje absolutně)
  • tyranie většiny
 • bikameralismus
  • rozhodovat po vychladnutí emocí
  • vytvářet dvě odlišné většiny - méně kontroverzní rozhodnutí
  • funkce jiného pohledu v jiné atmosféře
  • síla komor
  • 2. komora - reprezentují zájmy dílčích územních jednotek - vyvážení válcování
  • symetrie, asymetrie pravomocí - síla komor
  • kongruence, inkongruence politických většin - i když 2. komora přehlasována, ukazuje to na problém

Organizace uvnitř komor

 • 2 základní typy orgánů
  • řídící
  • pomocné, pracovní
Řídící
 • funkcionáři - jednotlivci - předseda, místopředsedové
  • v Británii předseda nestranný
  • předseda někde uprostřed - aby nenahrával některým stranám
 • předsednictva - víc vedení parlamentu
 • organizační výbory - příprava schůzí
 • úkol
  • příprava jednání
  • rozhodování ve sporech o jednacích řádech
  • zprostředkování zahraničních styků
Pomocné
 • výbory, komise
  • předjednávání agendy plénu
  • doporučení - schválit, zamítnout, změnit
  • těžiště kontrolní funkce
  • průběžně sledují práci ministerstva
 • vyšetřovací komise a výbory
  • vyšetřit nějaký průšvih
  • u nás zprofanované - na nic podstatného nikdy nepřišli
  • znepříjemnění vládě
  • přístup do nitra výkonné moci
 • sněmovní, senátní, nebo společné
  • kontrola médií apod.
 • orgány
  • stálé
  • ad hoc
Faktické
 • parlamentní frakce - poslanecké a senátorské kluby
 • také připravují postoje
 • v Německu vytváření vůle sněmu - mají být financovány státem, ale nepoužívat peníze na volby

Status členů parlamentu

 • souhrn práv a povinností
 • mandát - vyjádření vztahu poslance a voliče - zmocnění
 • volný - oficiálně za 1. republiky
 • vázaný - historicky starší
  • nereprezentují sebe; ten, co je zvolil, ukládá i agendu
  • technický problém - dát instrukce, když nevím, jak to bude u ostatních
 • když reprezentuje
  • nějakou oblast - možno dávat instrukce
  • lid, národ - nikdo nedává pokyny
 • práva poslance
  • účastnit se jednání komory
  • navrhovat změnu pořadu
  • volit, být volen
  • sdružovat se
  • interpelace

Imunita

 • 1 z parlamentních privilegií
 • aby mohli svobodně mluvit, hlasovat, nemohou spáchat trestný čin - hmotně-právní imunita - indemnita
 • procesní - exempce - spáchán trestný čin, ale se stíháním musí být dán souhlas
 • garance funkčnosti parlamentu
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code