Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Státověda, přednáška 7

Vertikální dělba moci

Unitární stát

 • jednotná soustava nejvyšších správních úřadů
 • 1 ústava
 • 1 občanství
 • 1 systém dělby moci horizontální
 • 1 suverenita

Složený stát

Konfederace

 • není konstituován nový stát
 • svazek států na základě mezinárodní smlouvy
 • orgány, na kterých se shodnou
 • členové se nezbavují své suverenity, mají své ústavy - nejvyšší
 • jednomyslně musí být přijaty závazky
 • svazek přechodného charakteru - stabilita moci závisí na rigidních pravidlech - horší flexibilita
 • nemají dlouhého trvání - rozpad nebo federace

Federace

 • suverenita
  • dělená - jednotlivá území mají svou suverenitu
  • sdílená - jednotlivé složky se podílejí
 • má federální ústavu - vnitrostátní - členové ji přijímají za závaznou, lze uplatnit sankce
 • jednotky mohou mít svou ústavu
 • rozděleny kompetence mezi federaci a členy
 • umožňuje systém dvojího občanství
 • systém hodnot - k těm se váže jednota

Federalismus

 • u založení musí existovat koncept uspořádání vztahů mezi institucemi, společnostmi, které lpějí na svě různosti
 • umožňuje jednotu v rozmanitosti
 • tolerance, hledání řešení
 • teoretický koncept, ideologický koncept
 • cíl - jednotnou moc uspořádat tak, aby se jednotky mohly realizovat
 • x federace - vypovídá o institucionálním uspořádání jednotek - různých, ale jednotných, rovných ve vztahu k federální moci

Organizační přerozdělování moci ve státě

 • federální ústava
  • daným jednotkám ve státě je zakotveno jejoch postavení v ústavě
  • ůstavodárce rozhoduje o změnách (přijetí dalších)
  • rigidita - respekt k jednotkám
  • měnit jen se souhlasem jednotek
 • federální orgány respektují jednotky
  • v jedné komoře - zástupci jednotek, voleni přímo, nebo zákonodárnými sbory jednotek, nebo zástupci vlád (SRN)
  • i soudní orgány, státní správa
 • každá změna federální ústavy
  • buď souhlas komory jednotek federace
  • nebo souhlas parlamentu parlamentu jednotky
  • nebo rozhodnutí voličů
  • souhlas většiny voličů i států
 • federální soud - spory mezi federálním státem a členy - státy
  • řešit spory v rámci platné federální ústavy
  • konflikty lze řešit i jinak, než před soudem - politickým působením (formálním i neformálním), ale nezbytnost záruk

Typy federací

Anglosaský model

 • USA, Austrálie, zčásti Kanada
 • předpokládal rigidní odlišení kompetencí státu a členů
 • definuje, co může činit Kongres a federální orgány - vše ostatní řeší jednotky, nic mezi tím
  • výlučné pravomoci federálního zákonodárce jsou vypočteny - ten má pak vykonávat všechny zákony, které jsou nutné a vhodné k vykonávání v ústavě uvedených pravomocí
  • reziduální ustanovení - co není ve výčtu, zbývá na státy

Kontinentální model

 • rozlišuje 3 sféry kompetencí
  • výlučné kompetence federace
  • kompetence jednotlivých členských jednotek
  • společné kompetence federálního a jednotlivých států
 • aby se jednotky cítily svázány s ústavou, ne odděleny
 • zákony federace dostatečně vykonávány jednotkami, netřeba mít federální orgány

Belgie

 • zvlášť
 • rozdílná orgnizace od obou typů
 • různě definuje jednotky - nejsou jen teritoriální - jsou víceurovňové
 • 4 jazyková společenství - subjekty
 • 3 regiony - územní - teritoriální jednotky
 • mají různá institucionální zastoupení
 • rozdělení kompetencí - více vrstev

Federace socialistického typu

 • vychází z jiného konceptu
 • ústavní doktrína
 • na území všech jednotek - stejný politický systém
 • rozdělení kompetencí - kontinentální typ

Moderní federace

 • vznik revolucí - USA - snaha o spravedlivější a funkční státnost s ústavně garantovanými právy
  • část pravomocí delegována na Unii
 • původní projev - snaha nastolit republikánskou formu
  • vymanění z kolonialismu - odpověď na předcházející stav
  • z unitárních států - př. ČS - vznik 1968 - částečné naplnění očekávání předchozích desetiletí
 • projev vůle mezinárodního společenství, aby byl ukončen stav nespokojenosti
  • př. Bosna a Hercegovina

Vývoj federací

 • liberální i neliberální
 • tendence posilování moci federace a federálních orgánů - USA - Nejvyšší soud má právo prohlásit zákon Kongresu za neustavní
  • federální zákony nadřazeny nad státní
  • nový federalismus
 • stále vystaveny rizikům napětí mezi jednotkami a federací
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code