Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Státověda, přednáška 6

Dělba moci

 • Zásadní prostředek politické svobody, jeden ze základních principů liberálního státu- mimo jiné také základ moderních ústav
 • Princip dělby hrál důležitou roli v buržoazních revolucích (je zakotven například v deklaraci práv člověka a občana z VFR)

Montesquieu a dělba moci

 • „Systém mocí musí zajistit umírněnou vládu, založenou na materiálním, personálním a funkčním oddělení mocí“
 • Je třeba svěřit různým orgánům různé funkce
  • Má- li být zákon spravedlivý a ne utlačovatelský, je třeba oddělit legislativní proces
   • Musí být zastoupena jak moc lidu, tak moc aristokracie
  • Výkon zákona je v rukou exekutivy (v pojetí Montesquieua monarchy)
   • Monarcha má privilegované postavení
  • Soudní moc je v rukou soudců a je nezávislá
 • Nejdůležitější (a nejproblematičtější) je oddělení zákonodárné a výkonné moci
 • Nestačí, aby moci byly odděleny, je třeba, aby každá složka měla sílu vyvažovat, brzdit ostatní dvě složky (⇒ je nutno zabránit, aby jedna složka převážila)
  • („má-li se zabránit útlaku, je třeba, aby jedna moc zadržovala druhou“)
 • Zároveň je třeba součinnost jednotlivých složek
 • Jedna moc tak přeci jen zasahuje do moci druhé (nedá ses říci, že by moci byly striktně oddělené a fungovaly nezávisle na sobě) ⇒ „kombinatorika vztahů mezi mocemi“

Posuny konceptu dělby moci v liberálním státě

 • „liberální stát svým způsobem absolutizoval oddělení mocí“
 • Liberální stát přináší určité korekce do koncepce, se kterou přišel Montesquieu:
 • Změny v pojetí politické reprezentace
 • Rozšiřování volebního práva
 • Změny v pojetí mandátu (převládne volný nad imperativním)
 • Změny v postavení člověka (lidská práva)
 • Koncepce právního státu
 • Nová definice suveréna moci- lidu
 • V liberálním státu funguje o jiný typ politické reprezentace než v době Montesquieua
 • Liberální stát rozšiřuje své funkce, má široké sociální či ekonomické funkce
  • Tyto funkce vykonávají orgány, které lze těžko zařadit do systému tří složek moci
 • Ústavodárný proces je oddělen od procesu zákonodárného- je procesem politického rozhodování na základě společenského konsenzu (je v podstatě společenskou smlouvou, proto nemůže být čistě v rukou zákonodárce)
 • Odlišný je i systém státní správy, státní aparát je mnohem rozsáhlejší (státní správa také zcela nezapadá do koncepce tripartity moci)
 • Nové formy interakce složek moci, nové způsoby vzájemných zásahů jednotlivých mocí, např.
  • zásahy ÚS do legislativního procesu
  • Částečně zákonodárná funkce výkonné moci
 • Zákonodárná a Výkonná moc se ve výjimečných případech mohou substituovat. Do soudní moci by však žádná jiná moc zasahovat neměla
 • Vznik stranického systému- politické strany také přinášejí nový způsob dělby moci- mezi vládnoucí stranou a opozicí (⇒ určitá deformace původního konceptu)

Dělba moci v praxi

 • Existuje nejen rozdělení moci na horizontální úrovni (= tři složky moci), ale také na úrovni vertikální
 • Otázka rozdělení jednotlivých mocí na více částí:
  • zákonodárné moci na dvě komory parlamentu
   • př: český kontext (rozhodnutí ÚS): existuje dělba moci mezi sněmovnou a senátem ⇒ „senát plní kontrolní a stabilizující funkci v zákonodárném procesu“
  • výkonné moci na prezidenta a vládu
  • soudní moci mezi jednotlivými soudy (ÚS, NSS, NS)
 • princip dělby moci je chápán jako základní kámen moderního konstitucionalismu

Klasifikace forem vlády na základě principu dělby moci

 • Forma vlády je především formou vztahů mezi jednotlivými složkami moci- mezi nejvyššími orgány ve státě.
 • (x forma státu: monarchie, republika atd.)

Parlamentní forma vlády

 • Anglický model- parlamentní forma vlády se vyvinula v monarchii, mnohé další státy tento model kombinovaly
 • Výkonná moc: hlava státu x vláda: „monarcha panuje, ale vláda vládne“ (odpovědné vládnutí je v rukách vlády)
 • Král se nikdy nemýlí (⇒ nikdy nemůže být sankcionován, hlava státu tak není odpovědná)
  • Za hlavu státu i za vlastní rozhodnutí nese odpovědnost vláda
   • Na základě toho funguje v parlamentní formě vlády princip kontrasignace
 • Práva, která má monarcha (hlava státu):
  • Rozpouští a svolává parlament
  • Právo veta k zákonům (v různých systémech toto veto může/ nemůže být přehlasováno)
  • Reprezentace státu navenek
  • Vrchní velení vojsk státu
  • Jmenování určitých úředníků (to ale bývá velmi často vázáno na návrh předsedy vlády)
 • Princip kolektivní odpovědnosti vlády- jestliže odstoupí premiér, odstupuje s ním celá vláda
  • Vláda odpovídá za svá rozhodnutí paramentu (a zprostředkovaně tak i lidu)
 • Parlamentní forma vlády je dnes vázána nejen na monarchie ale i na republiky, rozdíl zde spočívá ve způsobu, jakým je hlava státu ustavena (může, ale nemusí být volena přímo)
 • Čistá parlamentní forma vlády tak předpokládá spíše symbolické postavení hlavy státu. Zároveň hlava státu funguje jako určitá pojistka, pro výjimečné případy

Prezidentská forma vlády

 • Historicky se formovala později než parlamentní forma
 • Prototyp: USA
 • Výkonnou moc reprezentuje jeden orgán- hlava státu (v případě republiky prezident)
 • Prezident je volen v přímé volbě (jeho legitimita je daná přímo vůlí lidu)
  • USA: „jakoby přímá volba“
 • Hlava státu zároveň nese plnou odpovědnost za svá rozhodnutí
 • V prezidentské formě vlády větší důraz na oddělení sfér vlivu jednotlivých složek moci- funkčním, personálním i procesním smyslu
  • Personální oddělení: člen zákonodárného sboru nemůže být součástí výkonné moci (x členové vlády často i v parlamentu u parlamentního systému)
 • Prezident nesvolává ani nerozpouští kongres
 • Výkonná moc není odpovědná zákonodárnému sboru
  • Neexistuje zde hlasování o důvěře či nedůvěře vládě
 • Neexistuje ani institut kontrasignace
 • Prezident sám jmenuje členy svého kabinetu
  • Je však omezen potřeba souhlasu jiných orgánů (v případě USA senátu)
 • Prezident může být souzen pro velezradu (většinou)
 • Snaha o export prezidentské formy vlády je mnohdy problematická- latinská Amerika, Afrika⇒ zdejší systémy sice vykazují některé znaky prezidentské formy vlády, cílem zde však není oddělení mocí

Poloprezidentská forma vlády

 • Kombinace obou předchozích forem
 • Přímo volený prezident
 • Duální exekutiva- prezident a vláda
 • Poměrně křehké postavení vlády
 • Potřeba široké spolupráce mezi hlavou státu a vládou
 • Problém v rozdělení odpovědnosti mezi nimi (často nejsou dány jasné hranice)
 • Finsko 1919-2000, Irsko, Island, Portugalsko, Francie

Direktoriální forma vlády

 • Neodvolatelná vláda

Neoparlamentarismus

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code