Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Státověda, přednáška 4

Kapitola 7 (175-187); Kapitola 9 (211-230)

 • ústavy 19. století se zabývaly omezením státní moci - smyslem zabránit koncentraci moci v rukou jednoho člověka
 • ústavy 20. stol. - všechna moc vychází z lidu, lid přenáší výkon některých funkcí na specializované orgány
 • suverénní lid přenáší kompetence na nějaké zástupce
 • od 2. poloviny 20. století se rozšiřují instituty přímé demokracie
  • Švýcarsko - pravidelně 2x do roka referendum na úrovni celostátní, ale i referenda na úrovni kantonů i obcí - jediná země polopřímá demokracie
  • Spojené státy - ne na úrovni centrální, ale na úrovni jednotlivých států
  • Itálie, Francie - hlavně dříve - de Gaulle ho využíval jako zbraň proti parlamentu
  • Slovensko - hodně zbytečných referend
  • ČR - pouze jedno - o přistoupení k EU

Volby

 • proces, prostřednictvím kterého je vytvářený státní orgán, nebo proces, na základě kterého je pověřována určitá osoba výkonem funkcí
 • typické pro zastupitelské a samosprávní orgány (parlament, zastupitelstvo…)
 • voleny mohou být i soudní orgány - i u nás jsou přísedící voleni prostřednictvím zastupitelstev obecní nebo krajské samosprávy
 • volby i mimo sféru státní moci - v politických stranách, ve spolcích, společenských organizacích - souvisí s požadavkem demokratického charakteru orgánů - zůstávají mimo regulaci státu
 • funkce - obsazení funkce - člověk pověřen, aby vykonával pravomoci, které jsou podle právního řádu s výkonem tohoto úřadu spojeny, volba = prostředek legitimizace moci státního orgánu, volba jen na určenou dobu - k demokratickému způsobu vládnutí patří obměna - po uplynutí období se voliči rozhodnou znovu, jestli dají politikovi šanci
  • realizace politických práv - jednotlivec má právo být volen
  • barometr politického života - předestření možností voličům - selekce politických elit
 • volby přímé - volič přímo rozhoduje o obsazení volené funkce
 • volby nepřímé - volič vybere volitele, který vykoná samotné rozhodnutí
  • senát ve Francii- obsazován prostřednictvím funkcionářů státu, kteří v přímých volbách funkci získali
 • volby všeobecné - volí všichni oprávnění voliči - volba celého orgánu nebo příslušné části
 • volby doplňující - v průběhu funkčního období se uvolní místo - do konce voleb se organizují doplňovací volby - které do konce funkčního období určí reprezentanta
 • volby celostátní × místní
 • volby národní × nadnárodní (evropský parlament) - volby probíhají ve více zemích
 • volby řádné (po uplynutí řádného období) × mimořádné (orgán předčasně rozpuštěn)
 • volby opakované - v případě, kdy se volby konají, např. pokud soud rozhodne, že byly neplatné, všichni kandidáti odstoupí nebo nepřijde dostatek lidí k urnám

Volební právo

 • objektivní systém právních norem, které regulují společenské vztahy související s volbami
  • ústava
  • zákony
  • vyhlášky
 • subjektivní - právo občana být účastníkem vztahů, které vznikají při provádění voleb - často se kryje se zásadou principu všeobecného volebního práva, aktivní × pasivní
 • rysy
  • všeobecné - všichni dospělí občané bez závislosti na pohlaví, orientaci, majetku
   • cenzy - zákonem stanovená omezení pro vykonávání vol. práva - neustále jich ubývá
    • občanství
    • věk (většinou 18 let)
    • trvalý pobyt na určitém území po stanovenou dobu - hlasovat může člověk, který zná podmínky ve státě - většinou kolem 12 měsíců
    • v minulosti cenzus pohlaví, rasy, vzdělání, majetku
  • rovné - rovné podmínky pro všechny zúčastněné - 1 volič = 1 hlas, hlas každého voliče má stejnou váhu
  • tajné
  • svobodné - záleží na každém občanu, jestli se voleb zúčastní + můžeme zvolit, koho chceme bez obavy z postihu, většinou musíme hlasovat osobně, v některých zemích
  • volba na plnou moc, přes internet
  • absentismus
   • politický - zbytečný orgán, předchozí neúspěchy, nevybrání si z nabídky
   • apolitické - nějaká překážka mi brání ve volbě - fyzická nepřítomnost
  • odvolání - protiváha voleb - pokud lid někomu funkci svěří, měl by možnost mu ji odebrat v okamžiku, kdy nesplňuje představy lidu
   • imperativní mandát - politik se má řídit příkazy občanů, jinak ho odvolají a vyberou jiného × musí dbát i veřejného zájmu - zváží sám, jak moc bude dbát příkazů - SSSR, třetina států USA, část Švýcarska
   • volný mandát - politik jedná podle zákona, byl zvolen pro svůj program, který realizuje, u dalších voleb se voliči rozhodnou, jestli dají znova důvěru
 • proces voleb
  • vyhlášení - hlava státu rozhodne, kdy se volby budou konat - stanoví zákon
  • stanovení volebních obvodů - část nebo celé území státu, jsou přiděleny mandáty
   • volební okrsek - menší územní jednotka zřízená pro pohodlnost hlasování
  • vytváření volebních orgánů - určení, které orgány budou zajišťovat volby - velmi často orgány existující, v zahraničí soudní orgány
  • registrace voličů
   • automatická - evidence obyvatel podle trvalého bydliště
   • osobní - volič se musí zaregistrovat - VB, USA, Kanada
  • navrhování kandidátů
   • volič se může navrhnout sám, navrhne se sám s podporou jiných voličů (petice), navrhne ho skupina voličů
   • navrhne politická strana - primární volby - stranické - výběr nejlepšího kandidáta s největší podporou spolustraníků
   • v Evropě nejčastěji navrhují politické strany
  • volební kampaň - stát musí zajistit rovnost účastníků ve volbách
  • hlasování
  • sčítání hlasů a stanovení výsledků
  • kontrola, řešení sporů - v případě pochybností možnost obrátit se na nezávislý soud
   • dá se provést před samotným hlasováním, po hlasování možnost přezkoumání v parlamentu (po parlamentních volbách)
   • když je problém, možnost obrátit se na soud; ve většině zemí přezkoumávají soudy
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code