Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Státověda, přednáška 3

Suverenita

Historický vývoj

 • Jean Bodin – suverenita je absolutní a trvalá moc uvnitř státu
 • Pojem je historicky a geograficky podmíněn, vychází ze soupeření různých mocí
 • Suverén – stojí nad pozitivním právem
 • Suverenita = nezávislost, neomezenost
 • Tuto moc suverén hají, žádná moc není mocí, pokud není vynutitelná
 • Nepřátelé suverénního panovníka:
  • Církev
  • Římský císař
 • Suverenita byla přijata, protože byla pokrokem proti předchozímu boji feudálů, suverenita panovníka zajišťovala mír
 • Suverén (v bodenovském pojetí)
  • Moc dávat zákony
  • Rozhoduje o míru či válce
  • Právo nejvyššího soudnictví, právo milosti a amnestie
  • Právo vydávat peníze, zdaňovat poplatníky
 • Hobbes – suverénní moc =moc nad všemi subjekty, která je původní
 • John Locke suverenitu neformuluje jako moc panovníka, ale moc státu
 • Moc suverénní nemůže být jakkoliv dělená, tento princip je ovšem nabouráván ve složených státech
 • Suverenita není neomezenost moci, ale schopnost sebeomezení moci formou právního státu
 • V 19.st. teorie státovědy reaguje na změny:
  • Stát nemá všechna práva, neboť občané nejsou státními otroky. Má jenom tolik práv, které nezasahují do těch nezadatelných práv jednotlivce.
  • Funkce státu:
   • Právo na sebezáchovu státu
   • Právo na zdokonalování a na další vývoj
  • Ke znakům suverénního státu tedy patří podporovat rozvoj hospodářství, průmyslu, zemědělství, kultury, aby stát co nejvíce prosperoval

Vnější stránka suverenity

 • Stát musí být schopen uhájit své zájmy proti ostatním státům
 • Dělení:
  • Právní – právně suverénní státy jsou navzájem partnery
  • Faktická – zda je stát skutečně schopen své zájmy uhájit vůči jiným státům
 • Je omezena mezinárodními smlouvami

Vnitřní suverenita

 • V demokratických státech je suverénem lid

Současnost

 • Suverénní moc je nejvyšší, žádná jiná moc jí není na území státu nadřazena, ona je naopak nadřazena všem ostatním mocím
 • Územní výsost – jakýkoli subjekt, který se nachází na území daného státu, musí respektovat jeho právní řád
 • Personální moc – nejvyšší moc nad všemi subjekty, které podléhají tomuto státu
 • Existují výjimky jako např. diplomatická imunita
 • Suverenita je právo státu rozhodovat v poslední instanci o své příslušnosti, případně ho může i vynutit (jiné subjekty pouze za podmínek stanovených státem). Stát má monopol na tvorbu práva.
 • Stát je tvůrcem práva, ale je také právem vázán a jemu podřízen
 • Právní stát – vyjádřen principem svrchovanosti zákona
 • Pojem suverenity v současné EU:
  • Otázka, zda Lisabonská smlouva omezuje suverénní moc státu?
  • Podstatou suverenity je schopnost s ní disponovat
  • Stát je suverénní do té doby, kdy může stát do svazku dobrovolně vstoupit či vystoupit
  • Ačkoli státy předaly řadu svých pravomocí na orgány EU, do doby, kdy mají možnost odebrat či změnit tato práva, si ponechávají své znaky suverenity
 • Teze: mezinárodní právo není právo nad státy, ale mezi státy. Dnes spíše mezinárodní právo nadřazeno nad státy (i jednotlivci se mohou odvolávat do mezinárodních institucí)
 • Suverenita se pojí s pojmem státu, pokud jsou státy vybaveny suverenitou, mohou vstupovat do rovnocenných vztahů
 • Brežněvova doktrína omezené suverenity
  • Jiné postavení mají státy uvnitř bloku
  • Princip omezené suverenity
 • Suverénem moci v demokracii je lid, uplatňuje moc:
  • Přímou demokracií
  • Reprezentativní demokracií
 • Symboly suverenity
  • Hymna
  • státní symboly
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code