Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Státověda, přednáška č. 12

SAMOSPRÁVA

 • územní samospráva je prostorem vymezený celek, který je nadán právem samostatně rozhodovat o svých záležitostech
 • má vlastní majetek, rozpočet, volí si své orgány, …
 • zájmová (profesní) samospráva – roli nehraje území, ale společnost, celek, spolek – jinak to samé
 • jedna z forem spoluúčasti FO na správě státu
 • prvek polopřímé demokracie – dělené demokracie
 • samospráva není stát, dochází k oslabení pozice a vlivu státu
 • doplňuje klasické pilíře moci

Rozdělení:

 • územní samospráva
  • obecní
  • vyšší
 • profesní – zájmová samospráva
  • má mnoho forem
  • protipól státní – vrchnostenské správy

Pojmy:

 • veřejná správa = poskytování správních činností souvisejících s veřejnými službami
  • je spojena se správou na ústředn (vláda), regionální (kraje, …) a místní (obce) úrovni
  • v centralistickém pojetí státu je jediným nositelem veřejné správy stát (stát jsem já)
  • konstitucionalismus → oslabení absolutistické moci panovníka
  • dnes rozdělena na stání správu a samosprávu
 • státní správa → vykonávají ji státní orgány – moc zákonodárná, výkonná a soudní, nejvíce „práce“ má moc výkonná
 • samospráva
  • ve smyslu politickém → princip veřejné správy
  • ve smyslu právním → právní vymezení postavení samosprávy (právo na kus veřejné správy)
  • samospráva má korporativní charakter
  • korporace → corpus = tělo
  • jedná se o společenství, které je složeno z FO, ale navenek vystupuje jako jedno „tělo“ – jako PO
  • má právo svým jménem vystupovat v právních vztazích (obec, kraj, …)
 • municipio, municipalita = teritorium, území
  • používá se z hlediska vymezení území obce nebo vyšších celků
  • municipální právo = právo obcí
 • decentralizace = z centra předané pravomoci na místní orgány
 • deetatizace = odstátnění, oslabování role státu v místních záležitostech
 • dekoncentrace = postoupení kompetencí na orgány nižšího stupně, ale tyto orgány pracují v jednom mechanismu (vládní úřady – ministerstva – jejich detašovaná pracoviště) → stavební úřad je detašovaným pracovištěm ministerstva průmyslu a obchodu
  • právní řád stanoví meze, ve kterých se decentralizované a dekoncentrované orgány mohou pohybovat

Územní samospráva

 • hluboké kořeny (samospráva středověkých měst – právo trhové, válečné, mílové, …) → nebyla to však samospráva v našem dnešním pojetí
 • moderní samospráva má své kořeny v 19. století – prosazování liberalistických názorů → myšlenka svobodných občanů, svobodné obce (založeno na přirozenoprávních zásadách) a přirozených práv → svobodná obec je přirozeným právem, ptž obce vznikaly přirozeně, u vyšších celků je to sporné – vyšší celky jsou uměle vytvořené
 • r. 1848 – Kroměřížská ústava – poprvé se zde objevila myšlenka územní samosprávy, po pádu Bachovského absolutismu se prosadila úplně – základem svobodného státu je svobodná obec, její autorství se připisuje F. L. Riegerovi
  • 1861/2 obecní zákon, který platil až do 2. svět. války – myšlenka je ale stále platná
 • myšlenkové proudy týkající se územní samosprávy
  • nauka o moci municipální – kodifikována v ústavě Belgie z r. 1831
 • mluví se o čtvrté moci ve státě – moc municipální
  • reakce na napoleonskou centralizaci
  • napoleonská úprava směřovala k tuhé centralizaci moci
 • snaha o decentralizace a územní samosprávu
 • nauka o anglickém selfgovernment
 • myšlenka samosprávy vzniká v Anglii již od 13. století, vrcholí vznikem parlamentu jako protiváhy proti moci panovníka
  • myšlenka městských práv
 • prosazováno v rozdrobeném Německu – do správy jednotlivých měst vtahováni občané, aby se na správě spolupodíleli

4 základní modely veřejné správy:

 • model rakouský, středoevropský (také u nás)
  • dvojkolejnost veřejné správy
   • jedna kolej – samosprávy a její orgány a kompetence
   • druhá kolej – státní správa a její orgány a kompetence
  • tyto koleje se stékají v osobě starosty – reprezentant místní samosprávy a zároveň státní úředník → starosta má dva hlavičkové papíry a dvě razítka – samosprávná působnost a přenesená působnost
 • model francouzský, jihoevropský
  • do určité úrovně jen státní správa a od určité úrovně je jen samospráva (jakoby se )
  • regiony, departementy, kantony, obce
  • regiony a departementy jen státní správa, kantony a obce jen samospráva
 • model anglický a USA
  • jen samospráva na místní a regionální úrovni a na druhé straně jen státní správa, ale jen na centrální úrovni → centrální moc se musí se samosprávou dohodnout, nemůže jí nic nařídit
  • dnes tam však pronikají kontinentální prvky – jde to tedy nařídit zákonem
 • model skandinávský
  • do určité úrovně systém dvojkolejní, na určité úrovni francouzský model → takový hybrid ;)
 • samospráva dána ústavou, meze dány právním řádem
 • prováděcí zákonodárství
 • zákony o obcích, zákony o krajích (středních článcích), zákon o hlavním městě → hlavní město má specifické postavení, u nás zároveň kraj i obec
 • územní samosprávu má celá Evropa
 • rakouská ústava – r. 1920
  • obec je územní korporací s právem na samosprávu
  • Rakousko je spolkovým státem
 • ústava Slovenska – r. 1992
  • podobná úprava jako naše, i když rozdíly – přímo volený starosta
  • samosprávě věnována celá hlava
 • ústava Polska – r. 1997
  • samospráva čl. 163 a následující

Územní základ samosprávy

 • vymezené území – musíme umět vymezit obec, kraj, …
 • území obce = jedno či více katastrálních území
 • území jednotlivých obcí na sebe bezprostředně navazují
 • na území vojenských újezdů nepůsobí obecní samospráva
Kategorizace obcí
 • vesnice – městys – město – statutární město – statutární členěné město – hlavní město
 • vesnice – obecní úřad, starosta; město – městský úřad, starosta; statutární město – magistrát, primátor; …
 • povyšovat města může předseda PS
 • statutární město může své vnitřní poměry upravit městským předpisem = statutem
 • statutární členěné město – samospráva i v městských částech

Osobní základ samosprávy

 • musí být právem k obci přivázáni → záležitost trvalého pobytu, v různých státech je to jinak – třeba že tam mají nemovitost, provozovnu, čestné občanství, …
 • ekonomický základ samosprávy
  • subjekty samosprávy (obce, kraje) mají vlastní majetek, se kterým hospodaří, mají vlastní příjmy a svůj vlastní rozpočet
  • švýcarská ústava → velmi detailně upraveny ekonomické záležitosti (které peníze jdou kam)
 • mezi jednotlivými články samosprávy NENÍ vztah podřízenosti (obec není v samosprávním ohledu podřízena kraji) – vztah partnerství → základní článek samosprávy a vyšší článek samosprávy
 • kompetence článků samosprávy → preferování jednoho pozitivního a jednoho negativního výčtu → zbytková klauzule (jeden se vymezí a druhý má automaticky tem zbytek)
 • obce i kraje mají přenesenou působnost
 • základní orgán si vytváří odvozené orgány
  • obecní zastupitelstvo, starosta/primátor, obecní rada, obecní úřad/magistrát
  • nejdůležitějším orgánem je obecní zastupitelstvo, které je přímo voleno, počet dle počtu obyvatel obce
  • obecní referendum jako prvek přímé demokracie – zákon stanovuje otázky, které nemohou být k referendu předloženy (např. odvolání starosty)
 • zásahy státu do samosprávy jsou možné jen na základě zákona
 • vznikne-li spor mezi státem a samosprávnou jednotkou, řeší je nejnezávislejší orgán ve státě – Ústavní soud
 • rozdíl mezi autonomií a samosprávou spočívá v tom, že územní autonomie může vydávat své právní předpisy, dokonce i zákony, navíc se jejich pravomoci liší; samospráva je v každé jednotce ve státě stejná
  • autonomie je vyšším prvkem samostatnosti
Organizace a dokumenty
 • r. 1951 vznikla Rada evropských obcí a oblastí (CEMR)
  • centrum v Paříži a Bruselu
  • členem je i Svaz měst a obcí ČR
 • Kongres místních a regionálních samospráv v Evropě → poradní orgán Rady Evropy
 • r. 1985 jako dokument Rady Evropy přijata Evropská charta místní samosprávy (č. 181/1999 Sb.)
 • Evropská rámcová úmluva o příhraniční spolupráci
 • Evropská charta měst

Zájmová samospráva

 • mimo pozornost ústav
 • pozůstatek stavovské organizace
 • vzniká jako produkt sdružovacího práva
 • dvě základní formy:
  • ve smyslu realizace koníčků
  • profesní samospráva → reprezentují ji různé komory (Advokátní komory, Lékařské komory, …)
 • vnímána jako veřejnoprávní (komory, samosprávné celky na poli hospodářském či peněžním) i jako soukromoprávní (zájmové celky, národnostní sdružení, církevní, odborová, …)
  • mohou si v rámci zákona uspořádat své vnitřní poměry samostatně
  • například i Studijní a zkušební řád UK
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code