Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Státověda, přednáška 10

LIDSKÁ PRÁVA A POSTAVENÍ JEDNOTLIVCE VE STÁTĚ

 • nikdo nesmí být izolován – všichni jsou součástí společnosti
 • jsme začleněni do sociálního a civilizačního kontextu
 • lid je příliš ustavující → ustavuje moc ustavenou
 • stát může lidská práva omezovat, ale zároveň je jejich jediným garantem
 • bez pravidel není svobody
 • politice se lze věnovat až po zajištění základních životních potřeb
 • Aristotelés: „Účelem státu je také udržování hodnot, ze kterých společnost vyrůstá.“
 • stát funguje jako brzda proti odstředivým společenským tendencím
 • ve středověku se objevil prvek ochrany slabších (vdov, sirotků)
 • lidská práva musí být ochraňována každý den
 • k právům náleží také povinnosti

Prvotní účely státu

 • zajištění bezpečného prostoru pro jednotlivce a jeho rozvoj
 • spravedlnost v nejširším slova smyslu

Problematické znaky politických režimů

 • podíl jednotlivce na moci
 • způsob tvorby veřejné vůle
 • aplikace veřejné vůle
 • vnitřní limity svrchovanosti státu
 • legitimace veřejné moci

Dnešní tendence

 • maximální podíl jednotlivce na moci – založen na principu rovnosti
 • většinová rozhodování, ochrana menšin
 • rovné, přiměřené povinnosti
 • podíl občanů na legitimní moci
 • požadavek na demokratický, právní a ústavní stát, reprezentativní volby
 • lidská práva jsou nezcizitelná, nezadatelná a neomezitelná

Historický vývoj

 • Antika: rovnost všech lidí při narození
 • křesťanství: absolutní rovnost před Bohem, individuální odpovědnost za vlastní činy → základ individualistického pojetí jednotlivce
 • renesance: suverenita lidu, zákony ve prospěch všech
 • liberalismus: stát slouží pouze jako ochrana jednotlivce
 • racionalismus: demokratická interpretace teorie společenské smlouvy a dělby moci
 • Immanuel Kant: svoboda odlišuje člověka od zvířat
 • 19. století: internacionalizace lidských práv → limit státní suverenity

Kategorie lidských práv

Lidská práva

 • = nejužší kategorie
 • ochrana soukromí, důstojnosti člověka
 • zákaz mučení a nelidských trestů
 • ochrana svobody, tělesné integrity a dobrého jména
 • ochrana duchovní svobody (myšlení, svědomí, vyznání, projevu …)
 • zákaz cenzury

Občanská práva

 • volební právo, atp.

Hospodářská práva

 • vlastnické právo (majetek činí člověka nezávislým)

Sociální práva

 • ustavena v 19. století
 • anomie = staré struktury padly a nové nejsou vytvořeny → lidé se stěhují do měst → tržní prostředí neřeší sociální problémy
 • Bismarck → základy sociálního zákonodárství
 • pracovní podmínky, plat, odpočinek, sdružování do odborů
 • sociální zabezpečení, vzdělání

Právo životního prostředí

 • udržitelný rozvoj

Práva konzumenta

 • ekonomický rozvoj
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code