Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Státověda, přednáška 10

Moc soudní

 • Aristoteles - Athénská ústava - snaha o nezávislost soudů - jinými prostředky než dnes
  • soudci určováni losem, jejich laicita, neodbornost
  • nástin presumpce neviny
 • soudnictví - činnost státu, která rozhoduje spory a ukládá tresty (+ řada dalších činností)
  • základní funkce státu (1 ze 3)
  • Jellinek - zjišťuje pro jednotlivé případy nejasné nebo popírané právo nebo zájmy a stavy
 • do 18., 19. století - institucionálně spjato se zákonodárnou a výkonnou mocí
  • soud jednal podle vůle panovníka - formálně nejvyšší soudce
  • monarcha i nejvyšší zákonodárce

Vývoj soudnictví

 • spojen s Anglií
 • vývoj anglických institucí, Montesquieu - východiska pro americkou ústavu 1787
  • nezávislé soudnictví - dělba moci
 • dělba moci - 1. krok k nezávislosti
  • u Lockea ne tak výrazné, u Montesquieua ano
 • Montesquieu - moc soudní - moc umožňující státu trestat zločiny
  • oddělení civilního a trestního soudnictví
  • musí být oddělená a nezávislá
  • princip brzd a protiváh - jednotlivé moci svěřit různým orgánům
  • soudci mají být vybíráni z lidu v určitých časových intervalech
  • nezávislost institucionální a materiální - možnost soudu rozhodovat pouze podle platného práva, bez jakéhokoliv vnějšího tlaku
  • možnost spravovat svůj úřad finančně nezávisle na ostatních orgánech státní moci

Nezávislost soudní moci

 • diskuse - je plat soudců garancí nezávislosti?
 • záruky práv nemohou fungovat bez fungujícího soudnictví
 • jak institucionálně provést tu dělbu moci?
 • Hamilton - soudní moc je nejméně nebezpečná
  • zákony bezprostředně ovlivňují životy občanů
  • výkonná moc má tendence rozšiřovat a zneužívat kompetence
  • soudní moc - hlavní funkcí je hájit práva a svobody občanů, ne je používat proti nim
   • 1 z důvodů svěření kontroly ústavnosti soudům
 • často se zaměňuje nezávislost soudů a soudců
 • nezávislost soudnictví se liší od nezávislosti ostatních mocí
  • je individuální - týká se jednotlivých soudců stejně jako instituce
  • je autoritativní - spojena s autoritativním rozhodnutím
 • soudy nerozhodují, rozhodují soudci
 • často se v zákoně hovoří o soudech, přitom jde o soudce
 • nerozhoduje soud jako instituce
 • soud je organizační jednotka státu - státní orgán, plní základní funkci státu
 • dělba moci se týká soudů jako institucí
 • víceinstančnost
 • 2 zdroje požadavku nezávislého soudnictví
  • zabezpečení práv a svobod jednotlivců soudem odděleným od ostatních mocí
  • neutralita soudců - garance spravedlivého procesu
 • trojí pohled nezávislosti soudů - v učebnici principy
 • př. soudcovské nezávislosti - nesmí být podřízen ve funkci někomu z výk. nebo zák. moci
 • princip - soudce vázán pouze zákonem - výjimka u ÚS - vázáni pouze ústavními zákony a mezinárodními smlouvami o lidských právech
  • (angloam. - vázán precedenty)
 • neutrální postavení soudce - nesmí být zainteresován na sporu, nepodjatost
 • každý může vznést námitku o podjatosti
 • způsob ustanovování soudců - jmenováni nadlouho nebo natrvalo
  • ČR - obecní natrvalo, ústavní na 10 let
  • USA - soudci voleni
  • nesesaditelnost, neodvolatelnost soudců
  • nepřeložitelnost
   • zásada zákonného soudce
  • neslučitelnost funkce soudce s jinými funkcemi (nesmí být členy strany, parlamentu, zastupitelstev,…)
 • procesní záruky spravedlnosti, nezávislosti
  • zásada práva na zákonného soudce - zákonem stanovená pravidla - pro místní příslušnost
  • kdokoli - podjatost
  • veřejnost, ústnost řízení
  • rovnost účastníků řízení
  • víceinstančnost - rozhodnutí musí být přezkoumatelné
  • zákaz libovůle (svévole) - rozhodnutí na základě zákona - interpretace nesmí být libovolná
  • zákaz retroaktivity
  • princip presumpce neviny
 • formy rozhodování
  • samosoudci
  • senáty - může být i laický prvek
  • poroty

Ústavní soudnictví

 • vyvinuto později než obecné (proto dřív soudy - podřízenou úlohu)
 • soudní moc je vhodná řešit ústavní konflikty - považována za nejméně nebezpečnou
  • otázka, jestli je dost legitimní?
 • Hamilton - teoretický otec myšlenky ústavního soudnictví (v Anglii jen náznaky)
 • legislativní akt nesmí být v rozporu s ústavou - jinak by byl reprezentant víc než lid sám
 • občas do konfliktu s parlamentarismem

Model v USA

 • první
 • Nejvyšší soud - významný vliv na ústavní systém USA
 • všeobecná kontrola ústavnosti (x specializovaná)
  • v určité míře ji mohou realizovat všechny obecné soudy
 • NS může jediný posuzovat soulad s federální ústavou
  • následné a konkrétní kontroly ústavnosti
  • následné - předmětem může být pouze platný účinný zákon (není preventivní kontrola)
  • konkrétní - pouze na základě konkrétní kauzy
 • incidentnost kontroly ústavnosti - namítnout neustavnost může pouze osoba zučastněná ve sporu, která je ohrožena
 • doplněny doktrínami
  • ústavně konformního výkladu (dává se přednost výkladu vyhovujícímu ústavě)
  • přirozenoprávní pojetí ústavy
 • case law - věnuje se všem oblastem, i vztahu států a federace - vliv na strukturu moci
 • po 1945 končí postavení NS jako superzákonodárce
  • posouvá se jako ochránce základních lidských práv a svobod
  • judikatura - inspirací pro evropské soudy

Model ve Velké Británii

 • spíš soudní kontrola ochrany principu rule of law 1)
 • soudní brzda - přirovnáváno víc ke správnímu soudnictví
 • nemají psanou ústavu - všechny zákony stejné postavení
 • ochrana spočívá v neaplikaci právního předpisu na ten případ - ne v jeho zrušení
  • právní předpis se porovnává s principy rule of law

Model ve Švýcarsku

 • všeobecná kontrola ústavnosti - koncentrovaná - v rukou 1 orgánu - Švýcarský federální tribunál - Švýcarský nejvyšší soud
 • NS má mnoho kompetencí - mezi tím i kontrola ústavnosti

Model v kontinentální Evropě

 • specializované ústavní soudnictví
 • soud nebo orgán nesoudního typu (Francie - Státní rada)
  • postaven mimo soustavu soudů
 • duchovní otec - Hans Kelsen
 • 2 vlny rozvoje
  • 20. léta 20. století
  • po 2. světové válce
 • i v ČR
 • koncentrované soudnictví (x difuznost)
 • mnohost kompetencí - př. rozhodování o velezradě prezidenta
 • soudy rozhodují o ústavnosti, ne o věci samé
  • kasační princip - zruší předchozí rozhodnutí
 • následná kontrola ústavnosti - Německo, Rakousko, Itálie
 • v ČR výjimka - u mezinárodních smluv preventivní kontrola
 • Francie - předběžná kontrola - před účinností
 • abstraktní i konkrétní kontrola ústavnosti
 • řešení kompetenčních konfliktů
 • ústavní stížnosti jednotlivců

Správní soudnictví

 • princip v přezkoumávání orgánů státní správy
 • volební soudnictví - ÚS nebo správní

Mezinárodní soudnictví

 • jejich rozhodnutí zavazuje státy
1)
rule of law - doktrína panství práva nad státem - 1) nemožnost trestat člověka, pokud neporušil zákon, 2) vázanost státu právem, 3) každý člověk je vždy subjektem práv
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code